Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.U.2020.137
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) liczbę łóżek w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, zwanym dalej "Ośrodkiem", przeznaczonych dla osób umieszczonych w Ośrodku na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, zwanych dalej "osobami umieszczonymi";
2) wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, jakie muszą spełniać pomieszczenia i urządzenia Ośrodka stosownie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
3) warunki zabezpieczenia Ośrodka;
4) rodzaj i liczebność personelu mającego styczność z osobami umieszczonymi w Ośrodku;
5) rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu oraz sposób przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom.
§  2. 
1.  Liczba łóżek w Ośrodku dla osób umieszczonych wynosi 60.
2.  Liczba łóżek w Ośrodku wynosi 10, jeżeli liczba osób umieszczonych nie przekracza 10.
3.  W przypadku przekroczenia liczby osób umieszczonych, o której mowa w ust. 2, liczba łóżek w Ośrodku ulega zwiększeniu odpowiednio do liczby kolejnych osób umieszczonych, z tym że nie może przekroczyć 60.
§  3. 
1.  W Ośrodku znajdują się:
1) sale łóżkowe przeznaczone dla osób umieszczonych;
2) świetlica;
3) stołówka;
4) pokoje do prowadzenia terapii;
5) pokój indywidualnych rozmów z osobami umieszczonymi;
6) gabinet zabiegowy;
7) pokoje i sanitariaty dla personelu.
2.  Pomieszczenia Ośrodka są połączone wspólnym korytarzem.
3.  Każda z sal, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest wyposażona w:
1) (uchylony);
2) (uchylony);
3) dwie kamery włączone przez 24 godziny, z których obraz jest przekazywany do dyżurki pielęgniarskiej oraz głównego stanowiska podglądu i dozoru;
4) szafkę przyłóżkową, szafę ubraniową, stolik oraz krzesło; wymienione meble, z wyjątkiem krzesła, są wykonane z metalu i na trwałe przymocowane do ścian lub podłogi;
5) jedno okno z lufcikiem górnym oraz z szybami uniemożliwiającymi ich zbicie, a także ze stalowymi żaluzjami znajdującymi się na zewnątrz okna na wysokości lufcika.
4.  Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, są wyposażone w:
1) jedną lub dwie kamery włączone w czasie użytkowania tych pomieszczeń przez osoby umieszczone, z których obraz jest przekazywany do głównego stanowiska podglądu i dozoru;
2) niezbędne meble, które, z wyjątkiem krzeseł lub foteli, są wykonane z metalu i na trwałe przymocowane do ścian lub podłogi;
3) okna z lufcikiem górnym oraz z szybami uniemożliwiającymi ich zbicie, a także ze stalowymi żaluzjami znajdującymi się na zewnątrz okna na wysokości lufcika.
5.  Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są wyposażone w:
1) meble i urządzenia zapewniające prawidłowe wykonywanie obowiązków przez personel;
2) okna z lufcikiem górnym oraz z szybami uniemożliwiającymi ich zbicie, a także ze stalowymi żaluzjami znajdującymi się na zewnątrz okna na wysokości lufcika;
3) urządzenia uniemożliwiające wstęp osobom niebędącym personelem.
§  4. 
1.  Warunki zabezpieczenia Ośrodka zapewnia się przez wyposażenie drzwi i okien w urządzenia uniemożliwiające samowolne oddalenie się z Ośrodka, w szczególności system czujek podczerwieni sygnalizujący próbę opuszczenia Ośrodka.
2.  Ośrodek jest wyposażony w:
1) system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal ogólnych, izolatek oraz korytarzy i pokoi personelu;
2) elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;
3) system rejestrowania informacji o zagrożeniu, sygnalizowany przez osobiste elektroniczne urządzenia alarmowe, zapewniający niezwłoczną reakcję na takie zagrożenie;
4) bezpośredni dostęp do ogrodzonego terenu rekreacyjnego.
3.  Członek personelu Ośrodka otrzymuje urządzenie alarmowe sygnalizujące zagrożenie ze strony osób umieszczonych.
4.  Ośrodek jest otoczony oświetlonym, monitorowanym za pośrednictwem telewizji wewnętrznej, gładkim murem o wysokości co najmniej 5,5 m lub ma inne zabezpieczenia o porównywalnej skuteczności, uniemożliwiające samowolne oddalenie się osób umieszczonych.
§  5.  Liczebność poszczególnych kategorii personelu przypadających na 10 osób umieszczonych w Ośrodku mającego styczność z tymi osobami wynosi:
1) co najmniej:
a) 1 psychiatrę,
b) 6 psychologów,
c) 14 pielęgniarek,
d) 7 terapeutów zajęciowych,
2) nie więcej niż:
a) 20 sanitariuszy,
b) 1 pracownika socjalnego,
c) 28 pracowników służby ochrony

- przy czym łączna liczba personelu nie może przekroczyć 77 osób.

§  6. 
1.  Do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku służy system telewizji wewnętrznej stosowany na terenie Ośrodka.
2.  Urządzeniami systemu telewizji wewnętrznej są:
1) punkty kamerowe, zestawy zawierające kamerę wraz z obiektywem i niezbędnym wyposażeniem pomocniczym umieszczane w zależności od potrzeb w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniami mechanicznymi lub środowiskowymi;
2) urządzenia sterujące i transmisyjne przewodowe i bezprzewodowe, multipleksery, dzielniki obrazu, mikrofony, okablowanie, urządzenia nadawczo-odbiorcze i klawiatury sterujące;
3) monitory i urządzenia przetwarzające sygnały wizyjne na obrazy wyświetlane na ekranie;
4) urządzenia utrwalające obraz lub dźwięk, systemy magazynowania, takie jak macierz dyskowa i rejestratory cyfrowe.
3.  System telewizji wewnętrznej służący stałemu monitorowaniu zachowania osób umieszczonych jest przystosowany do pracy ciągłej i posiada właściwe zabezpieczenia w przypadku zaniku napięcia zasilającego.
§  7. 
1.  Do przekazywania obrazu z części mieszkalnej przeznaczonej do celów sanitarno-higienicznych wraz z prysznicem, w celu uniemożliwienia przekazywania i utrwalania obrazu z intymnymi częściami ciała osób umieszczonych w Ośrodku oraz podczas wykonywania przez nich intymnych czynności fizjologicznych, stosuje się urządzenia systemu telewizji wewnętrznej wyposażone w funkcję maskowania stref prywatności; strefy prywatności określa się podczas montażu tych urządzeń.
2.  Do utrwalenia obrazu lub dźwięku służą przeznaczone do tego celu urządzenia elektroniczne typu cyfrowego, wchodzące w skład systemu telewizji wewnętrznej, oraz odpowiednie dla tych urządzeń nośniki informacji, zwane dalej "nośnikami".
3.  Urządzenia do utrwalania obrazu utrwalają obraz wraz ze znacznikiem czasu, umożliwiającym dokładne określenie godziny i daty utrwalenia zgodnie z czasem lokalnym.
4.  Utrwalenie obrazu wykonuje się z częstotliwością nie mniejszą niż 25 klatek na sekundę przy rozdzielczości D1: 12 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720 p lub 6 klatek na sekundę przy rozdzielności 1080 p.
5.  Utrwalenie dźwięku zapewnia zapisanie sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 6000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB.
6.  Pojemność nośników urządzeń utrwalających umożliwia przechowywanie i odtwarzanie utrwalonego obrazu lub dźwięku przez okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
§  8. 
1.  Kierownik Ośrodka odpowiada za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie zapisu utrwalonego obrazu lub dźwięku na odrębnym nośniku, zwanego dalej "zapisem", przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.
2.  Zapis przechowuje się w sposób zapobiegający jego utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu w szczególności w wyniku oddziaływania środków chemicznych, czynników mechanicznych, temperatury, światła lub pola magnetycznego.
3.  Po wykonaniu zapisu osoba odpowiedzialna za jego sporządzenie sprawdza jego jakość. Sprawdzenie polega na odtworzeniu losowo wybranych fragmentów zapisu. W przypadku stwierdzenia, że zapis jest uszkodzony lub nieprawidłowo sporządzony, niszczy się go i dokonuje powtórnego zapisu, umieszczając informacje o tym fakcie w notatce, o której mowa w ust. 4.
4.  Osoba wykonująca zapis sporządza notatkę, w której zamieszcza:
1) datę i miejsce sporządzenia zapisu;
2) imię i nazwisko osoby wykonującej zapis;
3) godzinę i datę rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia, które zostało utrwalone;
4) numer identyfikacyjny nadany nośnikowi z danymi utrwalonymi;
5) inne dane dotyczące zapisu.
§  9.  Kierownik Ośrodka udostępnia zapis na pisemny wniosek uprawnionego podmiotu.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2014 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2019.2269).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.137 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Data aktu: 16/01/2014
Data ogłoszenia: 28/01/2020
Data wejścia w życie: 22/01/2014