Stopnie górnicze, honorowe szpady górnicze i mundury górnicze.

Dz.U.2020.1362
USTAWA
z dnia 14 lutego 2003 r.
o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych
Art.  1. 

Ustawa reguluje zasady, warunki i tryb przyznawania stopni górniczych, honorowych szpad górniczych i mundurów górniczych.

Art.  2. 

Stopnie górnicze oraz honorowe szpady górnicze są honorowymi wyróżnieniami pracowników górnictwa oraz innych osób mających zasługi w dziedzinie górnictwa, przyznawanymi w szczególności pracownikom:

1) zatrudnionym przy wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze złóż oraz ich przerobie, a także przy ochronie złóż kopalin, wód podziemnych oraz przy budowie obiektów górniczych;
2) jednostek działających w dziedzinie górnictwa;
3) urzędów górniczych, jednostek szkolnictwa i instytutów naukowo-badawczych prowadzących działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie nauk górniczych, geologicznych i geofizycznych.
Art.  3. 

Stopniami górniczymi nadawanymi pracownikom górnictwa oraz innym osobom wyróżniającym się w dziedzinie górnictwa są:

1) generalny dyrektor górnictwa;
2) generalny dyrektor górniczy:
a) I stopnia,
b) II stopnia,
c) III stopnia;
3) generalny honorowy dyrektor górniczy;
4) dyrektor górniczy:
a) I stopnia,
b) II stopnia,
c) III stopnia;
5) inżynier górniczy:
a) I stopnia,
b) II stopnia,
c) III stopnia;
6) technik górniczy:
a) I stopnia,
b) II stopnia,
c) III stopnia;
7) górnik:
a) I stopnia,
b) II stopnia,
c) III stopnia.
Art.  4. 
1.  Stopnie generalnego dyrektora górniczego i dyrektora górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym wyższe wykształcenie.
2.  Stopnie inżyniera górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym wyższe wykształcenie.
3.  Stopnie technika górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
4.  Stopnie górnika mogą być nadawane osobom posiadającym kwalifikacje górnicze.
Art.  5. 
1.  Stopień górniczy generalnego honorowego dyrektora górniczego nadawany jest osobom za szczególne zasługi w dziedzinie górnictwa.
2.  Warunkiem nadania stopnia górniczego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 4-7, są:
1) szczególne osiągnięcia w pracy górniczej lub w dziedzinie górnictwa;
2) posiadanie odpowiedniego wykształcenia lub kwalifikacji, określonych w art. 4;
3) zajmowanie odpowiedniego stanowiska służbowego lub pełnienie funkcji związanej z zawodem górniczym, określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15 ustawy.
Art.  6. 
1.  Stopień generalnego dyrektora górnictwa przysługuje:
1) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin;
2) sekretarzowi stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin odpowiedzialnemu za sprawy górnictwa;
3) Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego;
4) Głównemu Geologowi Kraju;
5) podsekretarzom stanu w urzędach obsługujących organy administracji rządowej odpowiedzialnym za sprawy górnictwa.
2.  Stopień generalnego dyrektora górnictwa jest nadawany przez Prezesa Rady Ministrów.
3.  W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, Prezes Rady Ministrów stopień generalnego dyrektora górnictwa nadaje na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.
Art.  7. 
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej działającej w dziedzinie górnictwa, nadaje następujące stopnie górnicze:
1) generalnego dyrektora górnictwa;
2) generalnego honorowego dyrektora górniczego;
3) dyrektora górniczego.
2.  Kierownik jednostki organizacyjnej w dziedzinie górnictwa nadaje pozostałe stopnie górnicze.
3.  Wniosek o nadanie stopnia górniczego, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać:
1) informacje o osobie, w stosunku do której występuje się z wnioskiem o nadanie tego stopnia, określające: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, aktualne miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko, przebieg pracy w górnictwie, posiadany stopień górniczy i datę jego nadania;
2) uzasadnienie.
Art.  8. 
1.  Nadanie stopnia górniczego następuje przez wręczenie dyplomu.
2.  Dyplom, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) nazwę organu nadającego stopień górniczy;
2) imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby otrzymującej stopień;
3) rodzaj stopnia górniczego;
4) datę nadania i numer dyplomu;
5) podpis i pieczęć organu nadającego stopień górniczy.
Art.  9. 

Utrata stopnia górniczego następuje w przypadku prawomocnego orzeczenia pozbawienia praw publicznych.

Art.  10. 

Osoba posiadająca stopień górniczy ma prawo noszenia:

1) uroczystego munduru górniczego wraz z odznakami stopnia górniczego oraz przyznaną honorową szpadą górniczą;
2) służbowego munduru górniczego wraz z odznakami stopnia górniczego.
Art.  11. 
1.  Mundur górniczy jest symbolem przynależności do górniczego stanu, wyrazem tradycji i szczególnego uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy górniczej.
2.  Osoby posiadające uroczysty mundur górniczy uprawnione są do jego noszenia podczas:
1) świąt państwowych;
2) Dnia Górnika;
3) uroczystości dekoracji orderami, odznaczeniami państwowymi i odznakami;
4) uroczystości nadania stopnia górniczego i wręczenia honorowej szpady górniczej;
5) innych uroczystości, ceremonii i wystąpień ważnych dla środowiska górniczego.
3.  Osoby posiadające służbowy mundur górniczy są upoważnione do noszenia go podczas wykonywania czynności służbowych.
Art.  12. 

Na uroczystych mundurach górniczych nosi się posiadane ordery, odznaczenia państwowe i odznaki, a na służbowych mundurach górniczych baretki tych orderów i odznaczeń.

Art.  13. 
1.  Zakup munduru górniczego, płaszcza oraz czaka może być finansowany przez jednostkę występującą z wnioskiem o nadanie stopnia górniczego, w wysokości do 67% kosztów ich zakupu, o ile osoba posiadająca taki stopień o to wystąpi.
2.  Osoba posiadająca stopień górniczy może uzyskać finansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie częściej niż raz na 7 lat.
Art.  14. 
1.  Honorowa szpada górnicza przyznawana jest osobom zatrudnionym w przemyśle wydobywczym oraz pracownikom innych środowisk związanych z górnictwem przez kierownika jednostki działającej w dziedzinie górnictwa.
2.  Honorowa szpada górnicza przyznawana jest bezpłatnie, a koszty z tym związane ponosi jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1.
Art.  15. 

Minister właściwy do gospodarki złożami kopalin, w drodze rozporządzenia, określi:

1) wzór wniosku, o którym mowa w art. 7;
2) wykaz stanowisk służbowych oraz związanych z nimi stopni górniczych;
3) wzór dyplomu, o którym mowa w art. 8;
4) wzory mundurów górniczych i czaka wraz z wzorami odznak stopni górniczych, wzór płaszcza oraz wzór honorowej szpady górniczej, a także sposób ich noszenia.
Art.  16. 

Osoby, którym nadano stopnie górnicze oraz przyznano honorowe szpady górnicze przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują posiadane uprawnienia.

Art.  17. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020