Adnotacja w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym.

Dz.U.20.1323
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym
Na podstawie art. 63a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres danych zawartych w adnotacji w sprawie przekazania egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego, o której mowa w art. 62b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej "adnotacją w sprawie zbiegu";
2) sposób sporządzania adnotacji w sprawie zbiegu;
3) sposób dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym.
§  2.  Danymi niezbędnymi do prowadzenia łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego zawartymi w adnotacji w sprawie zbiegu, innymi niż określone w art. 62b § 1a pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, są:
1) dane:
a) organu egzekucyjnego przekazującego egzekucję do rzeczy albo prawa majątkowego:
nazwa,
adres siedziby,
numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
numer rachunku bankowego,
adres elektroniczny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, zwanej dalej "ePUAP", - numer telefonu,
b) organu egzekucyjnego albo komornika sądowego, do którego jest przekazywana egzekucja do rzeczy albo prawa majątkowego:
nazwa,
adres siedziby,
c) zobowiązanego:
imię i nazwisko albo nazwa,
adres miejsca zamieszkania albo siedziby,
numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,
adres elektroniczny na ePUAP, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,
d) wspólnika, jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki nieposiadającej osobowości prawnej: - imię i nazwisko albo nazwa,
adres miejsca zamieszkania albo siedziby,
PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,
e) zarządcy przedsiębiorstwa w spadku albo przedstawiciela ustawowego zobowiązanego:
imię i nazwisko,
adres do korespondencji,
f) opiekuna albo kuratora zobowiązanego, jeżeli dla zobowiązanego została ustanowiona opieka albo kuratela: - imię i nazwisko,

- adres do korespondencji,

g) podmiotu odpowiedzialnego solidarnie:
imię i nazwisko albo nazwa,
adres miejsca zamieszkania albo siedziby,
PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,
zakres odpowiedzialności solidarnej,
h) podmiotu odpowiedzialnego majątkiem wspólnym:
imię i nazwisko albo nazwa,
adres miejsca zamieszkania albo siedziby,
PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,
zakres odpowiedzialności majątkiem wspólnym,
i) podmiotu, na który zostało przeniesione prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową zabezpieczającymi należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie:
imię i nazwisko albo nazwa,
adres miejsca zamieszkania albo siedziby,
PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,
zakres odpowiedzialności z rzeczy lub prawa majątkowego,
j) wierzyciela:
imię i nazwisko albo nazwa,
adres miejsca zamieszkania albo siedziby,
PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,
numer rachunku bankowego,
k) pełnomocnika podmiotu, o którym mowa w lit. c, e oraz g-j, jeżeli został ustanowiony:
imię i nazwisko albo nazwa,
adres wskazany w pełnomocnictwie,
zakres pełnomocnictwa,
l) podmiotu, na którego rachunek bankowy ma być przekazana kwota uzyskana w egzekucji, w przypadku gdy kwota ta nie podlega przekazaniu wierzycielowi:
imię i nazwisko albo nazwa,
adres miejsca zamieszkania albo siedziby,
numer rachunku bankowego;
2) numer tytułu wykonawczego i data jego wystawienia;
3) oznaczenie, numer i data sporządzenia dokumentu stanowiącego podstawę zastosowania środka egzekucyjnego;
4) data dokonania zajęcia rzeczy albo prawa majątkowego;
5) określenie zajętej rzeczy albo prawa majątkowego;
6) stawka odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie;
7) wysokość kwoty uzyskanej wskutek zajęcia rzeczy albo prawa majątkowego, do których nastąpił zbieg egzekucji, oraz data jej uzyskania, w przypadku gdy kwota ta nie została wypłacona wierzycielowi przed przekazaniem adnotacji w sprawie zbiegu;
8) informacja o:
a) zwolnieniu wierzyciela z kosztów egzekucyjnych z mocy ustawy,
b) wstrzymaniu czynności egzekucyjnej bądź wstrzymaniu albo zawieszeniu postępowania egzekucyjnego,
c) zabezpieczeniu dochodzonego obowiązku hipoteką lub zastawem

- ze wskazaniem numeru tytułu wykonawczego, którego okoliczności te dotyczą;

9) numer tytułu wykonawczego:
a) w którym wskazany jest podmiot odpowiedzialny solidarnie, podmiot odpowiedzialny majątkiem wspólnym, wspólnik spółki nieposiadającej osobowości prawnej,
b) na podstawie którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w którym w imieniu zobowiązanego działa przedstawiciel ustawowy, opiekun albo kurator,
c) na podstawie którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w którym ustanowiony został pełnomocnik podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lit. c, e oraz g-j;
10) data sporządzenia adnotacji w sprawie zbiegu.
§  3.  Adnotacja w sprawie zbiegu jest sporządzana w formacie XML.
§  4. 
1.  Doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą.
2.  Jeżeli na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej organu egzekucyjnego została wskazana skrytka funkcjonująca w ramach elektronicznej skrzynki podawczej przeznaczona do doręczeń w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji, doręczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się przy użyciu tej skrytki.
§  5. 
1.  Organ egzekucyjny dokonuje doręczeń komornikowi sądowemu z użyciem środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny na ePUAP powiązany z kontem komornika sądowego na tej platformie.
2.  Komornik sądowy dokonuje doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystując konto komornika na ePUAP. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji (Dz. U. poz. 1416), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070 oraz z 2020 r. poz. 288).

Zmiany w prawie

Wracają ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1323

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Adnotacja w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym.
Data aktu: 30/07/2020
Data ogłoszenia: 30/07/2020
Data wejścia w życie: 30/07/2020