Szczegółowe zasady działania telekomunikacji lotniczej.

Dz.U.2020.1295
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej
Na podstawie art. 132 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Warunki i sposób działania telekomunikacji lotniczej określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w tomach I-V Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.), zwanej dalej "Konwencją".
§  2. 
1.  Kompetencje i obowiązki "właściwej władzy", "władzy kontrolującej", "władzy rejestrującej" oraz "władzy narodowej", o której mowa w Załączniku 10 do Konwencji, pełni Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej "Prezesem Urzędu".
2.  Kompetencje i obowiązki "władzy" w rozumieniu pkt 2.4.1 tomu II Załącznika 10 do Konwencji, pełni Prezes Urzędu w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
3.  Kompetencje i obowiązki "kompetentnej władzy" oraz "władzy dysponującej danymi", o których mowa w Załączniku 10 do Konwencji, pełni instytucja zapewniająca służby łączności, nawigacji i dozorowania, certyfikowana na podstawie odrębnych przepisów.
4.  Kompetencje i obowiązki "władzy służb ruchu lotniczego" oraz "władzy ATS", o których mowa w Załączniku 10 do Konwencji, wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego, wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów.
§  3. 
1.  Prezes Urzędu zawiadamia Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) o różnicach w rozumieniu art. 38 Konwencji.
2.  Różnice, o których mowa w ust. 1, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, w Zbiorze Informacji Lotniczych Polska (AIP Polska).
§  3a. 
1.  Prezes Urzędu na wniosek instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, zakładającego lotnisko albo zarządzającego lotniskiem, albo zgłaszającego lądowisko do ewidencji lądowisk albo posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lądowisko, nadaje oznaczenie lokalizacji, o którym mowa w pkt 1.9 tomu II Załącznika 10 do Konwencji, pozwalające na identyfikację stacji:
1) stałej służby lotniczej (Aeronautical fixed service), zwanej dalej "AFS",
2) stałej telekomunikacyjnej sieci lotniczej (Aeronautical fixed telecommunication network), zwanej dalej "AFTN"

- o których mowa w pkt 1.1 tomu II Załącznika 10 do Konwencji.

2.  Oznaczenie lokalizacji dla stacji:
1) AFS składa się z grupy liter "EP" i następującego po nim dwuliterowego niepowtarzalnego wyróżnika miejscowości i kończy się znakiem "*";
2) AFTN składa się z grupy liter "EP" i następującego po nim dwuliterowego niepowtarzalnego wyróżnika miejscowości.
3.  Prezes Urzędu wykreśla z urzędu oznaczenie lokalizacji, jeżeli stacja AFS albo stacja AFTN nie są wykorzystywane do zapewniania służb żeglugi powietrznej.
4.  Oznaczenie lokalizacji albo wykreślenie oznaczenia lokalizacji, wraz z nazwą lotniska albo lądowiska, do którego odnosi się to oznaczenie lokalizacji, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w AIP Polska.
4a.  W przypadku zmiany nazwy lotniska albo lądowiska ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w AIP Polska podlega oznaczenie lokalizacji wraz ze zmienioną nazwą lotniska albo lądowiska.
5.  Prezes Urzędu zawiadamia ICAO o nadaniu lub wykreśleniu oznaczenia lokalizacji lub o zmianie nazwy lotniska albo lądowiska, do którego odnosi się oznaczenie lokalizacji.
§  4.  Dokumenty (Doc) opublikowane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), o których mowa w Załączniku 10 do Konwencji, stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, wprowadzającego do stosowania poszczególne dokumenty, do których odwołuje się Załącznik 10 do Konwencji.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2019.2257).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz.U.2004.78.736).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020