Zmiana rozporządzenia w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów.

Dz.U.20.125
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 15 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów (Dz. U. poz. 1841) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) śródlądowe drogi wodne:

– rzeka Wisła od ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5) do ujścia do Zatoki Gdańskiej wraz z Jeziorem Włocławskim,

– Kanał Bydgoski,

– rzeka Noteć od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim wraz z tym kanałem i jeziorami na jej trasie oraz od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Warty,

– rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Wisły,

– Kanał Ślesiński wraz z jeziorami na jego trasie oraz jezioro Gopło,

– rzeka Warta od Kanału Ślesińskiego do ujścia rzeki Noteci,

– rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z jej odnogą do miejscowości Błotnik,

– rzeka Nogat,

– rzeka Szkarpawa,

– Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

– Kanał Elbląski wraz z jeziorami na jego trasie oraz jeziorami: Druzno, Jeziorak, Mały Jeziorak, Szeląg Mały i Szeląg Wielki,

– Kanał Bartnicki wraz z jeziorem Bartężek,

– rzeka Elbląg od jeziora Druzno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

– Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy państwa wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie tego kanału,

– system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący:

-- jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Kirsajty, Mamry,

-- rzeki i kanały łączące jeziora wymienione w podwójnym tiret pierwszym od miejscowości Pisz do miejscowości Węgorzewo,

-- jeziora stanowiące boczne odgałęzienia drogi wodnej Pisz - Węgorzewo: Mikołajskie, Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka, Nidzkie (do 3. km, stanowiącego granicę z rezerwatem "Jezioro Nidzkie") wraz z Kanałem Nidzkim, Tałty, Ryńskie, Niegocin, Tajty, Kisajno wraz z Kanałem Niegocińskim i kanałem Piękna Góra, Mamry, Święcajty,

– rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi,

– rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi,

– Kanał Żerański,

– rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi,

– rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim, - Kanał Dobrzycki wraz z jeziorem Ewingi,

– rzeka Motława w starym korycie w miejscowości Gdańsk do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi, - rzeka Tuga od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy,

– rzeka Wisła Królewiecka,",

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) śródlądowe drogi wodne:

– rzeka Odra od miejscowości Racibórz (km 51,2) wraz z kanałami śluz Krapkowice i Oława oraz systemem dróg wodnych we Wrocławiu, tj. Starą Odrą, Kanałem Miejskim i Kanałem Żeglugowym (Nawigacyjnym), do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,4),

– Kanał Gliwicki wraz z Kanałem Kędzierzyńskim,

– rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim wraz z tym kanałem i od tego kanału do ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5),",

c) w pkt 3 w lit. a:
tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– rzeka Odra od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,4) do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami, która przechodzi od przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami do ujścia do jeziora Dąbie,",

tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"– rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami (kanał Marwice-Gartz, Kanał Kurowski, Kanał Zielony) i przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią,",

uchyla się tiret czwarte;
2) w § 5:
a) w ust. 1:
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) śródlądowe drogi wodne:

– rzeka Wisła od ujścia rzeki Wdy do ujścia do Zatoki Gdańskiej,

– rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z jej odnogą do miejscowości Błotnik,

– rzeka Nogat,

– rzeka Szkarpawa,

– Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

– Kanał Elbląski wraz z jeziorami na jego trasie oraz jeziorami: Druzno, Jeziorak, Mały Jeziorak, Szeląg Mały i Szeląg Wielki,

– Kanał Bartnicki wraz z jeziorem Bartężek,

– rzeka Elbląg od Jeziora Druzno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

– Kanał Dobrzycki wraz z jeziorem Ewingi,

– rzeka Motława w starym korycie w miejscowości Gdańsk do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

– rzeka Tuga od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy,

– rzeka Wisła Królewiecka,",

w pkt 2 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący:

-- jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Kirsajty, Mamry,

-- rzeki i kanały łączące jeziora wymienione w podwójnym tiret pierwszym od miejscowości Pisz do miejscowości Węgorzewo,

-- jeziora stanowiące boczne odgałęzienia drogi wodnej Pisz - Węgorzewo: Mikołajskie, Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka, Nidzkie (do 3. km, stanowiącego granicę z rezerwatem "Jezioro Nidzkie") wraz z Kanałem Nidzkim, Tałty, Ryńskie, Niegocin, Tajty, Kisajno wraz z Kanałem Niegocińskim i kanałem Piękna Góra, Mamry, Święcajty,",

w pkt 3 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– rzeka Wisła od ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5) do miejscowości Silno (km 719,9) wraz z Jeziorem Włocławskim,",

b) w ust. 2:
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) śródlądowe drogi wodne - rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim wraz z tym kanałem i od tego kanału do ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5),",

w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) śródlądowe drogi wodne:

– rzeka Odra od miejscowości Racibórz (km 51,2) wraz z kanałami śluz Krapkowice do ujścia rzeki Nysy Kłodzkiej,

– Kanał Gliwicki wraz z Kanałem Kędzierzyńskim,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.125

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów.
Data aktu: 15/01/2020
Data ogłoszenia: 27/01/2020
Data wejścia w życie: 11/02/2020