Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego.

Dz.U.2020.1244
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 3 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego 2
Na podstawie art. 72 pkt 1-3b ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego (Dz. U. poz. 757) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w części A:
dział VIII otrzymuje brzmienie:

"VIII. Wymagania dotyczące zdrowotności przedbazowych roślin matecznych i materiału przedbazowego

1. Przedbazowe rośliny mateczne lub materiał przedbazowy powinny być, na podstawie oceny polowej, wolne od regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii w rozumieniu art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.), zwanych dalej "RNQP", wymienionych w tabelach I i II w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku roślin oraz powinny spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Dokonuje się pobrania prób z przedbazowych roślin matecznych i materiału przedbazowego oraz oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w tabeli II w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku roślin, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

W przypadku wątpliwości dotyczących występowania RNQP wymienionych w tabeli I na danych przedbazowych roślinach matecznych i materiale przedbazowym dokonuje się pobrania prób z tych roślin i tego materiału oraz oceny laboratoryjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Do pobierania prób i oceny laboratoryjnej określonych w ust. 1 stosuje się metodyki Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) 3 lub metodyki uznane na poziomie międzynarodowym, a w przypadku gdy takie metodyki nie istnieją - metodyki rekomendowane przez instytuty badawcze, udostępnione na stronie internetowej administrowanej przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 4 .

3. W przypadku stwierdzenia w wyniku badania przedbazowej rośliny matecznej lub materiału przedbazowego występowania RNQP wymienionych w tabelach I і II w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku roślin, dostawca usuwa porażoną przedbazową roślinę mateczną lub porażony materiał przedbazowy z sąsiedztwa innych przedbazowych roślin matecznych lub materiału przedbazowego zgodnie z działem I ust. 3 lub działem II ust. 3 oraz stosuje wymagania określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Wymagań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do przedbazowych roślin matecznych i materiału przedbazowego podczas krioprezerwacji.",

tytuł działu IX otrzymuje brzmienie:

"IX. Wymagania dla gleby i podłoża w przypadku przedbazowych roślin matecznych i materiału przedbazowego",

b) w części B:
dział II otrzymuje brzmienie:

"II. Wymagania dotyczące zdrowotności bazowych roślin matecznych i materiału bazowego

1. Bazowe rośliny mateczne lub materiał bazowy powinny być, na podstawie oceny polowej, wolne od RNQP wymienionych w tabelach I і II w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku roślin oraz powinny spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Dokonuje się pobrania prób z bazowych roślin matecznych i materiału bazowego oraz oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w tabeli II w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku roślin, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

W przypadku wątpliwości dotyczących występowania RNQP wymienionych w tabeli I na danych bazowych roślinach matecznych i materiale bazowym dokonuje się pobrania prób z tych roślin i tego materiału oraz oceny laboratoryjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Do pobierania prób i oceny laboratoryjnej określonych w ust. 1 stosuje się metodyki Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) 5 lub metodyki uznane na poziomie międzynarodowym, a w przypadku gdy takie metodyki nie istnieją - metodyki rekomendowane przez instytuty badawcze, udostępnione na stronie internetowej administrowanej przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 6 .

3. W przypadku stwierdzenia w wyniku badania bazowej rośliny matecznej lub materiału bazowego występowania RNQP wymienionych w tabelach I і II w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku roślin, dostawca usuwa porażoną bazową roślinę mateczną lub porażony materiał bazowy z sąsiedztwa innych bazowych roślin matecznych lub materiału bazowego zgodnie z działem I ust. 3 lub 4 oraz stosuje wymagania określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Wymagań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do bazowych roślin matecznych i materiału bazowego podczas krioprezerwacji.",

tytuł działu III otrzymuje brzmienie:

"III. Wymagania dla gleby w przypadku bazowych roślin matecznych i materiału bazowego",

c) w części C:
dział II otrzymuje brzmienie:

"II. Wymagania dotyczące zdrowotności kwalifikowanych roślin matecznych i materiału kwalifikowanego

1. Kwalifikowane rośliny mateczne lub materiał kategorii kwalifikowany powinny być, na podstawie oceny polowej, wolne od RNQP wymienionych w tabelach I і II w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku roślin oraz powinny spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Dokonuje się pobrania prób z kwalifikowanych roślin matecznych i materiału kwalifikowanego oraz oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w tabeli II w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku roślin, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

W przypadku wątpliwości dotyczących występowania RNQP wymienionych w tabeli I na danych kwalifikowanych roślinach matecznych i materiale kwalifikowanym dokonuje się pobrania prób z tych roślin i tego materiału oraz oceny laboratoryjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Do pobierania prób i oceny laboratoryjnej określonych w ust. 1 stosuje się metodyki Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) 7 lub metodyki uznane na poziomie międzynarodowym, a w przypadku gdy takie metodyki nie istnieją - metodyki rekomendowane przez instytuty badawcze, udostępnione na stronie internetowej administrowanej przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 8 .

3. W przypadku stwierdzenia w wyniku badania kwalifikowanej rośliny matecznej lub materiału kwalifikowanego występowania RNQP wymienionych w tabelach I i II w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku roślin, dostawca usuwa porażoną kwalifikowaną roślinę mateczną lub porażony materiał kwalifikowany z sąsiedztwa innych kwalifikowanych roślin matecznych lub materiału kwalifikowanego zgodnie z działem I ust. 6 lub 7 oraz stosuje wymagania określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Wymagań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do kwalifikowanych roślin matecznych i materiału kwalifikowanego podczas krioprezerwacji.",

tytuł działu III otrzymuje brzmienie:

"III. Wymagania dla gleby w przypadku kwalifikowanych roślin matecznych i materiału kwalifikowanego",

d) w części D dział IV otrzymuje brzmienie:

"IV. Wymagania dotyczące zdrowotności materiału szkółkarskiego CAC

Materiał szkółkarski CAC powinien być, na podstawie oceny polowej, praktycznie wolny od RNQP wymienionych w tabelach I i II w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku roślin oraz powinien spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Dokonuje się pobrania prób z materiału pochodzącego ze zidentyfikowanego źródła lub materiału szkółkarskiego CAC oraz oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w tabeli II w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku roślin, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

W przypadku wątpliwości dotyczących występowania RNQP wymienionych w tabeli I na materiale pochodzącym ze zidentyfikowanego źródła lub materiale szkółkarskim CAC dokonuje się pobrania prób z tego materiału oraz oceny laboratoryjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia.",

e) tabele I-III otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) zapisy dotyczące historii upraw i historii chorób przenoszonych wraz z glebą.".

§  2.  Do oceny materiału szkółkarskiego zgłoszonego do oceny przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
Tabela I

Wykaz RNQP, od których materiał szkółkarski powinien być wolny lub praktycznie wolny*

Rodzaj lub gatunek roślin RNQP
Castanea sativa Mill. Grzyby i organizmy grzybopodobne

Cryphonectria parasitica

Mycosphaerella punctiformis

Phytophthora cambivora

Phytophthora cinnamomi

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Czynnik mozaiki kasztana

Citrus L., Fortunello Swingle, Poncirus Raf. Grzyby i organizmy grzybopodobne

Phytophthora citrophtora

Phytophthora nicotianae var. parasitica

Owady i roztocze

Aleurotrixus floccosus

Parabemisia myricae

Nicienie

Pratylenchus vulnus

Tylenchus semipenetrans

Corylus avellana L. Bakterie

Pseudomonas avellanae

Xanthomonas arboricola pv. corylina

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Armillariella mellea

Verticillium albo-atrum

Verticillium dahliae

Owady i roztocze

Phytoptus avellanae

Cydonia oblonga Mill, i Pyrus L. Bakterie

Agrobacterium tumefaciens

Ervinia amylovora

Pseudomonas syringae pv. syringae

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Glomerella cingulate

Neofabrea alba

Neofabrea malicorticis

Neonectria ditissima

Phytophthora cactorum

Sclerophora pallida

Verticillium albo-atrum

Verticillium dahliae

Owady i roztocze

Eriosoma lanigerum

Psylla spp.

Nicienie

Meloidogyne hapla

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Ficus carica L. Bakterie

Phytomonas campestris pv. fici

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Armillaria mellea

Owady i roztocze

Ceroplastes rusci

Nicienie

Heterodera fici

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Czynnik mozaiki figowca

Fragaria L. Bakterie

Candidatus Phlomobacter fragariae

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Podosphaera aphanis

Rhizoctonia fragariae

Verticillium albo-atrum

Verticillium dahliae

Owady i roztocze

Chaetosiphon fragaefolii

Phytonemus pallidus

Nicienie

Ditylenchus dipsaci

Meloidogyne hapla

Pratylenchus vulnus

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Candidatus Phytoplasma asteris

Candidatus Phytoplasma australiense

Candidatus Phytoplasma fragariae

Candidatus Phytoplasma pruni

Candidatus Phytoplasma solani

Fitoplazma fyllodiozy koniczyny

Fitoplazma wybujałości liści truskawki

Juglans regia L. Bakterie

Agrobacterium tumefaciens

Xanthomonas arboricola pv.

Juglandi

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Neonectria ditissima

Phytophthora cactorum

Owady i roztocze

Epidiaspis leperii

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Malus Mill. Bakterie

Agrobacterium tumefaciens

Erwinia amylovora

Pseudomonas syringae pv. syringae

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Glomerella cingulata

Neofabraea alba

Neofabraea malicorticis

Neonectria ditissima

Phytophthora cactorum

Sclerophora pallida

Verticillium albo-atrum

Verticillium dahliae

Owady i roztocze

Eriosoma lanigerum Psylla spp.

Nicienie

Meloidogyne hapla

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Olea europaea L. Bakterie

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi

Nicienie

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus vulnus

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus żółknięcia liści oliwki

Wirus żółknięcia nerwów oliwki

Wirus żółtej pstrości i zamierania oliwki

Pistacia vera L. Grzyby i organizmy grzybopodobne

Phytophthora cambivora

Phytophthora cryptogea

Rosellinia necatrix

Verticillium dahliae

Nicienie

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Prunus domestica L. i Prunus dulcís (Miller) Webb Bakterie

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Phytophthora cactorum

Verticillium dahliae

Owady i roztocze

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Nicienie

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Prunus armeniaca L. Bakterie

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Pseudomonas syringae pv. syringae

Pseudomonas viridiflava

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Phytophthora cactorum

Verticillium dahliae

Owady i roztocze

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus Nicienie

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Prunus avium L., Prunus cerasus L. Bakterie

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Phytophthora cactorum

Owady i roztocze

Quadraspidiotus perniciosus

Nicienie

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Prunus persica (L.) Bat$ch і Prunus salicina Lindley Bakterie

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Pseudomonas syringae pv. persicae

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Phytophthora cactorum

Verticillium dahliae

Owady i roztocze

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Nicienie

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Ribes L. Grzyby i organizmy grzybopodobne

Diaporte strumella

Microsphaera grossulariae

Sphaerotheca mors-uvae

Owady i roztocze

Cecidophyopsis ribis

Dasineura tetensi

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Tetranycus urticae

Nicienie

Aphelenchoides ritzemabosi

Ditylenchus dipsaci

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne і fitoplazmy

Mieszana infekcja wirusa mozaiki aukuby i żółtaczki czarnej porzeczki

Rubus L. Bakterie

Agrobacterium spp.

Rhodococcus fascians

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Peronospora rubi

Owady i roztocze

Resseliella theobaldi

Vaccinium L. Bakterie

Agrobacterium tumefaciens

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Diaporte vaccinii

Exobasidium vaccinii

Gordonia cassandrae

Objaśnienie:

* Określenie "praktycznie wolny od RNQP" oznacza, że stopień występowania tych agrofagów w materiale szkółkarskim jest wystarczająco niski, aby zapewnić dopuszczalną jakość i użyteczność materiału szkółkarskiego.

Tabela II

Wykaz szczególnych RNQP, od których materiał szkółkarski powinien być wolny lub praktycznie wolny*

Rodzaj lub gatunek roślin RNQP
Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf. Bakterie

Spiroplasma citri

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Plenodomus tracheiphilus

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne і fitoplazmy

Czynnik cristacortis cytrusowych

Wiroid łuszczycy kory cytrusowych

Czynnik impietratura cytrusowych

Wirus plamistości liści cytrusowych

Wirus psorozy cytrusowych

Wirus tristeza cytrusowych

Wirus różnobarwności cytrusowych

Wiroid karłowatości chmielu

Corylus avellana L. Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus mozaiki jabłoni

Cydonia oblonga Mill. Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni

Czynnik gumowatości drewna jabłoni

Wirus żłobkowatości pnia jabłoni

Wirus jamkowatości pnia jabłoni

Czynnik nekrozy kory gruszy

Czynnik spękania kory gruszy

Wiroid pęcherzowatych zrakowaceń gruszy

Czynnik szorstkości kory gruszy

Czynnik żółtej plamistości pigwy

Fragaria L. Bakterie

Xanthomonas fragariae

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Colletotrichum acutatum

Phytophthora cactorum

Phytophthora fragariae

Nicienie

Aphelenchoides besseyi

Aphelenchoides blastophthorus

Aphelenchoides fragariae

Aphelenchoides ritzemabosi

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus mozaiki gęsiówki

Wirus pierścieniowej plamistości maliny

Wirus marszczyсу truskawki

Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki

Wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki

Wirus pstrości truskawki

Wirus otaśmienia nerwów truskawki

Wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora

Juglans regia L. Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus liściozwoju czereśni

Malus Mill. Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni

Wiroid marszczenia owoców jabłek

Czynnik spłaszczenia konarów jabłoni

Wirus mozaiki jabłoni

Czynnik gumowatości drewna jabłoni

Wiroid bliznowatości skórki jabłek

Czynnik gwiaździstego spękania jabłek

Wirus żłobkowatości pnia jabłoni

Wirus jamkowatości pnia jabłoni

Candidatus Phytoplasma mali

Zaburzenia owoców: drobnienie owoców, zielone marszczenie, nierówność owoców Ben Davis, szorstkość skórki, gwiaździste spękania, rdzawe pierścienie, rdzawe brodawki

Olea europaea L. Grzyby i organizmy grzybopodobne

Verticillium dahliae

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus mozaiki gęsiówki

Wirus liściozwoju czereśni

Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki

Prunus dulcís (Miller) Webb Bakterie

Xanthomonas arboricola pv. pruni

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni

Wirus mozaiki jabłoni

Candidatus Phytoplasma prunorum

Wirus ospowatości śliwy

Wirus karłowatości śliwy

Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni

Prunus armeniaca L. Bakterie

Xanthomonas arboricola pv. pruni

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni

Wirus mozaiki jabłoni

Utajony wirus moreli

Candidatus Phytoplasma prunorum

Wirus ospowatości śliwy

Wirus karłowatości śliwy

Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni

Prunus avium L. і Prunus cerasus L. Bakterie

Xanthomonas arboricola pv. pruni

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni

Wirus mozaiki jabłoni

Wirus mozaiki gęsiówki

Candidatus Phytoplasma prunorum

Wirus zielonej pierścieniowej pstrości czereśni

Wirus liściozwoju czereśni

Wirus cętkowanej plamistości liści czereśni

Wirus nekrotycznej rdzawej plamistości czereśni

Wirus 1 i 2 drobnienia czereśni

Wirus ospowatości śliwy

Wirus karłowatości śliwy

Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni Wirus pierścieniowej plamistości maliny Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki Wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley i inne gatunki Prunus L. podatne na wirus ospowatości śliwy w przypadku mieszańców Prunus L. Bakterie

Xanthomonas arboricola pv. pruni

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni

Wirus mozaiki jabłoni

Candidatus Phytoplasma prunorum

Utajony wirus pierścieniowej plamistości mirabelki

Wirus ospowatości śliwy

Wirus karłowatości śliwy

Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni

Prunus persica L. Batsch Bakterie

Xanthomonas arboricola pv. pruni

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni

Wirus mozaiki jabłoni

Utajony wirus moreli

Candidatus Phytoplasma prunorum

Utajony wiroid mozaiki brzoskwini

Wirus ospowatości śliwy

Wirus karłowatości śliwy

Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni

Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki

Pyrus L. Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni

Czynnik gumowatości drewna jabłoni

Wirus żłobkowatości pnia jabłoni

Wirus jamkowatości pnia jabłoni

Candidatus Phytoplasma pyri

Czynnik nekrozy kory gruszy

Czynnik spękania kory gruszy

Wiroid pęcherzowatych zrakowaceń gruszy

Czynnik szorstkości kory gruszy

Czynnik żółtej plamistości pigwy

Ribes L. Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus mozaiki gęsiówki

Wirus rewersji porzeczki czarnej

Wirus mozaiki ogórka

Wirus otaśmienia nerwów agrestu

Wirus pierścieniowej plamistości maliny

Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki

Rubus L. Grzyby i organizmy grzybopodobne

Phytophthora spp. de Bary

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus mozaiki jabłoni

Wirus mozaiki gęsiówki

Wirus nekrozy jeżyny

Candidatus Phytoplasma rubi

Wirus mozaiki ogórka

Wirus krzaczastej karłowatości maliny

Wirus pstrości liści maliny

Wirus pierścieniowej plamistości maliny

Wirus chlorozy nerwów liści maliny

Wirus żółtej plamistości liści maliny

Wirus żółtaczki nerwów liści maliny

Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki

Wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora

Vaccinium L. Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy
Wirus mozaiki borówki wysokiej
Wirus czerwonej pierścieniowej plamistości borówki wysokiej
Wirus oparzeliny borówki wysokiej
Wirus szoku borówki wysokiej
Wirus nitkowatości borówki wysokiej
Candidatus Phytoplasma asteris
Candidatus Phytoplasma pruni
Candidatus Phytoplasma solani
Fitoplazma pozornego kwitnienia żurawiny

Objaśnienie:

* Określenie "praktycznie wolny od RNQP" oznacza, że stopień występowania tych agrofagów w materiale szkółkarskim jest wystarczająco niski, aby zapewnić dopuszczalną jakość i użyteczność materiału szkółkarskiego.

Tabela III

Wykaz RNQP glebowych

Rodzaj lub gatunek roślin RNQP
Fragaria L. Nicienie

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Juglans regia L. Nicienie

Xiphinema diversicaudatum

Olea europaea L. Nicienie

Xiphinema diversicaudatum

Pistacia vera L. Nicienie

Xiphinema index

Prunus avium L. і Prunus cerasus L. Nicienie

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch і Prunus salicina Lindley Nicienie

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Xiphinema diversicaudatum

Ribes L. Nicienie

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Rubus L. Nicienie

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKONYWANIA OCENY POLOWEJ, POBIERANIA PRÓB ORAZ OCENY LABORATORYJNEJ MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO

Poddawany ocenie materiał szkółkarski powinien spełniać wymagania dotyczące agrofagów kwarantannowych dla Unii i agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, przewidziane w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE, a także być zgodny ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia.

Ponadto poddawany ocenie materiał szkółkarski powinien spełniać następujące wymagania w odniesieniu do poszczególnych rodzajów lub gatunków roślin.

1. Kasztan jadalny (Castanea sativa Mill.)

Wszystkie kategorie Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się raz w roku.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

Kategoria elitarny w stopniu przedbazowy

Miejsce wytwarzania

W przypadku materiału szkółkarskiego kategorii elitarny w stopniu przedbazowy, przy wytwarzaniu którego zastosowano odstępstwo, o którym mowa w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/925 z dnia 29 maja 2017 r. zezwalającej tymczasowo niektórym państwom członkowskim na kwalifikację materiału przedelitamego niektórych gatunków roślin sadowniczych produkowanego na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów i uchylającej decyzję wykonawczą (UE) 2017/167 (Dz. Urz. UE L 140 z 31.05.2017, str. 7), zwanej dalej "decyzją Komisji 2017/925":

1) ten materiał powinien być wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Cryphonectria parasitica, lub

2) w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym w miejscu wytwarzania na tym materiale nie zaobserwowano objawów Cryphonectria parasitica.

Kategoria elitarny w stopniu bazowy

Miejsce wytwarzania

W przypadku materiału szkółkarskiego kategorii elitarny w stopniu bazowy:

1) ten materiał powinien być wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Cryphonectria parasitica, lub

2) w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym w miejscu wytwarzania na tym materiale nie zaobserwowano objawów Cryphonectria parasitica.

Kategoria kwalifikowany i materiał szkółkarski CAC

Miejsce wytwarzania

Materiał szkółkarski kategorii kwalifikowany i materiał szkółkarski CAC powinny być wytwarzane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Cryphonectria parasitica.

W ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym w miejscu wytwarzania na materiale szkółkarskim kategorii kwalifikowany i materiale szkółkarskim CAC nie zaobserwowano objawów Cryphonectria parasitica.

Materiał szkółkarski kategorii kwalifikowany i materiał szkółkarski CAC wykazujący objawy Cryphonectria parasitica został usunięty, a pozostały materiał szkółkarski kategorii kwalifikowany i materiał szkółkarski CAC jest poddawany ocenie co tydzień i przez co najmniej trzy tygodnie poprzedzające wysyłkę oraz nie zaobserwowano na nim żadnych objawów

Cryphonectria parasitica.

2. Pomarańcza (Citrus L.)

Kategoria elitarny w stopniu przedbazowy

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się dwa razy w roku.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Z każdej przedbazowej rośliny matecznej co roku dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Spiroplasma citri. Z każdej przedbazowej rośliny matecznej trzy lata po jej dopuszczeniu jako przedbazowej rośliny matecznej, a następnie co trzy lata, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej).

Z każdej przedbazowej rośliny matecznej sześć lat po jej dopuszczeniu jako przedbazowej rośliny matecznej, a następnie co sześć lat, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, innych niż wirus tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej) i Spiroplasma citri, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

Kategoria elitarny w stopniu bazowy

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się dwa razy w roku na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej), Spiroplasma citri i Plenodomus tracheiphilus. Oceny polowej dokonuje się raz w roku na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II, innych niż wirus tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej),

Spiroplasma citri i Plenodomus tracheiphilus.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku bazowych roślin matecznych, które były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z każdej bazowej rośliny matecznej co trzy lata dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej). Z reprezentatywnej części bazowych roślin matecznych co trzy lata dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Spiroplasma citri.

W przypadku bazowych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części bazowych roślin matecznych co roku dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej) i Spiroplasma citri w celu zbadania wszystkich bazowych roślin matecznych w okresie dwóch lat. W przypadku dodatniego wyniku badania na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej) z wszystkich bazowych roślin matecznych w miejscu wytwarzania dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej. Z reprezentatywnej części bazowych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, co sześć lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II, innych niż wirus tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej) i Spiroplasma citri.

Kategoria kwalifikowany

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się dwa razy w roku na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej), Spiroplasma citri i Plenodomus tracheiphilus. Oceny polowej dokonuje się raz w roku na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II, innych niż wirus tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej),

Spiroplasma citri i Plenodomus tracheiphilus.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku kwalifikowanych roślin matecznych, które były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co cztery lata dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej) w celu zbadania wszystkich roślin matecznych w okresie ośmiu lat.

W przypadku kwalifikowanych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co roku dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej) w celu zbadania wszystkich roślin matecznych w okresie trzech lat. W przypadku wątpliwości z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II, innych niż wirus tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europjeskiej).

W przypadku dodatniego wyniku badania na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej) ze wszystkich kwalifikowanych roślin matecznych w miejscu wytwarzania dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej.

Kategorie elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany

Miejsce wytwarzania

Materiał szkółkarski kategorii elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany powinien być wytwarzany w miejscach, o których wiadomo, że są wolne od wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej), Spiroplasma citri i Plenodomus tracheiphilus.

W przypadku gdy materiał szkółkarski kategorii elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany był uprawiany w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, a na tym materiale w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Spiroplasma citri lub Plenodomus tracheiphilus, przed wprowadzeniem do obrotu ten materiał poddaje się wyrywkowemu pobieraniu prób i ocenie laboratoryjnej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej).

W przypadku materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany, który nie był uprawiany w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym na tym materiale szkółkarskim nie zaobserwowano objawów Spiroplasma citri ani Plenodomus tracheiphilus, i przed wprowadzeniem do obrotu z reprezentatywnej części tego materiału szkółkarskiego dokonano pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej).

W przypadku materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany, który nie był uprawiany w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów:

1) i u którego w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy Plenodomus tracheiphilus lub Spiroplasma citri na nie więcej niż 2% materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany, ten materiał oraz materiał znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału wykazujące objawy porażenia usuwa się i natychmiast niszczy oraz

2) z reprezentatywnej części tego materiału przed wprowadzeniem do obrotu dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej); jeżeli w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wynik dodatni na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej) otrzymano w przypadku nie więcej niż 2% materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany, ten materiał został usunięty i natychmiast zniszczony; materiał szkółkarski znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału został poddany wyrywkowemu pobieraniu prób i ocenie laboratoryjnej, a w przypadku gdy otrzymano wynik dodatru na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej), ten materiał szkółkarski, którego badanie dało wynik dodatni, został usunięty i natychmiast zniszczony.

Materiał szkółkarski CAC

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się raz w roku.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Materiał szkółkarski CAC pochodzi ze zidentyfikowanego źródła, które, na podstawie oceny polowej oraz oceny laboratoryjnej pobranych prób, zostało uznane za wolne od RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II. W przypadku gdy materiał ze zidentyfikowanego źródła był utrzymywany w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części tego materiału co osiem lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej).

W przypadku gdy materiał pochodzący ze zidentyfikowanego źródła nie był utrzymywany w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części tego materiału co trzy lata dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej).

Miejsce wytwarzania

Materiał szkółkarski CAC:

1) powinien być wytwarzany w miejscach, o których wiadomo, że są wolne od wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej), Spiroplasma citri i Plenodomus tracheiphilus, lub

2) był uprawiany w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym oraz na tym materiale w miejscu wytwarzania nie zaobserwowano objawów Spiroplasma citri lub Plenodomus tracheiphilus, a przed wprowadzeniem do obrotu został on poddany wyrywkowemu pobieraniu prób i badaniu na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej), lub

3) nie był uprawiany w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym oraz na tym materiale w miejscu wytwarzania nie zaobserwowano objawów Spiroplasma citri lub Plenodomus tracheiphilus, a materiał szkółkarski CAC znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujący objawy porażenia został usunięty i natychmiast zniszczony, a przed wprowadzeniem do obrotu z reprezentatywnej części tego materiału dokonano pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej), lub

4) który nie był uprawiany w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów:

a) i u którego w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy Spiroplasma citri lub Plenodomus tracheiphilus na nie więcej niż 2% tego materiału, a materiał szkółkarski CAC oraz rośliny i materiał szkółkarski znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone oraz

b) przed wprowadzeniem do obrotu z reprezentatywnej części tego materiału dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z Unii Europejskiej); jeżeli w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym w miejscu wytwarzania wynik dodatni otrzymano w przypadku nie więcej niż 2% materiału szkółkarskiego CAC materiał ten został usunięty i natychmiast zniszczony; materiał szkółkarski znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału został poddany wyrywkowemu pobieraniu prób i badaniu, a materiał szkółkarski, którego badanie dało wynik dodatni, został usunięty i natychmiast zniszczony.

3. Leszczyna (Corylus avellana L.)

Wszystkie kategorie

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się raz w roku.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II.

4. Pigwa (Cydonia oblonga Mill.)

Wszystkie kategorie

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym na obecność Erwinia amylovora. W odniesieniu do RNQP innych niż Erwinia amylovora oceny polowej dokonuje się raz w roku.

Kategoria elitarny w stopniu przedbazowy

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Z każdej przedbazowej rośliny matecznej piętnaście lat po jej dopuszczeniu jako przedbazowej rośliny matecznej, a następnie co piętnaście lat, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, innych niż choroby wirusopodobne i wiroidy, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

Miejsce wytwarzania

W przypadku materiału szkółkarskiego kategorii elitarny w stopniu przedbazowy, przy wytwarzaniu którego zastosowano odstępstwo, o którym mowa w decyzji Komisji 2017/925, w odniesieniu do wytwarzania tego materiału na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów:

1) ten materiał jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora, lub

2) w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym ten materiał w miejscu wytwarzania został poddany ocenie, a materiał szkółkarski wykazujący objawy Erwinia amylovora oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w sąsiedztwie tego materiału zostały natychmiast usunięte i natychmiast zniszczone.

Kategoria elitarny w stopniu bazowy

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Z reprezentatywnej części bazowych roślin matecznych co piętnaście lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, innych niż choroby wirusopodobne i wiroidy, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

Kategoria kwalifikowany

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co piętnaście lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, innych niż choroby wirusopodobne i wiroidy, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

W przypadku wątpliwości z kwalifikowanych roślin matecznych dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II.

Kategorie elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany

Miejsce wytwarzania

Materiał szkółkarski kategorii elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora, lub

2) w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym w miejscu wytwarzania został poddany ocenie, a materiał szkółkarski wykazujący objawy Erwinia amylovora oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Materiał szkółkarski CAC

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II.

Miejsce wytwarzania

Materiał szkółkarski CAC:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora, lub

2) w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym w miejscu wytwarzania został poddany ocenie, a materiał szkółkarski wykazujący objawy Erwinia amylovora oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

5. Figa (Ficus carica L.)

Wszystkie kategorie

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się raz w roku.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

6. Truskawka i poziomka (Fragaria L.)

Wszystkie kategorie

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się dwa razy w roku w trakcie sezonu wegetacyjnego. Należy przeprowadzić obserwację liści

Fragaria L. na obecność Phytophthora fragariae.

W przypadku materiału szkółkarskiego wyprodukowanego w wyniku mikrorozmnażania, który jest utrzymywany przez okres krótszy niż trzy miesiące, w tym okresie dokonuje się tylko jednej oceny polowej.

Kategoria elitarny w stopniu przedbazowy

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Z każdej przedbazowej rośliny matecznej rok po jej dopuszczeniu jako przedbazowej rośliny matecznej, a następnie raz w trakcie sezonu wegetacyjnego, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

Kategoria elitarny w stopniu bazowy

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku objawów Phytophthora fragariae na liściach pobiera się i bada reprezentatywną próbę korzeni. Pobrania prób i oceny laboratoryjnej dokonuje się, jeżeli objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, wirusa marszczycy truskawki, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki, wirusa łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirusa otaśmienia nerwów truskawki i wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora nie są jednoznaczne na podstawie oceny polowej. W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II, innych niż wirus mozaiki gęsiówki Phytophthora fragariae, wirus pierścieniowej plamistości maliny, wirus marszczycy truskawki, utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki, wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirus otaśmienia nerwów truskawki i wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora.

Miejsce wytwarzania

Phytophthora fragariae

Materiał szkółkarski kategorii bazowy:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Phytophthora fragariae, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Phytophthora fragariae na liściach, a porażony materiał oraz inne rośliny w otaczającej go strefie o promieniu co najmniej 5 m zostały oznaczone, wyłączone z wyorywania i wprowadzania do obrotu oraz zniszczone po wyoraniu nieporażonego materiału szkółkarskiego.

Xanthomonas fragariae

Materiał szkółkarski kategorii elitarny w stopniu bazowy:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas fragariae, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Xanthomonas fragariae, a rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Phytophthora fragariae

Okres przerwy, podczas której materiał szkółkarski kategorii bazowy nie mogą być uprawiane na polu, wynosi co najmniej dziesięć lat między stwierdzeniem obecności Phytophthora fragariae a kolejnym sadzeniem lub jest rejestrowana historia uprawy i historia chorób przenoszonych wraz z glebą w miejscu wytwarzania.

Xanthomonas fragariae

Okres przerwy, podczas której materiał szkółkarski kategorii bazowy nie mogą być uprawiane na polu, wynosi co najmniej jeden rok między stwierdzeniem obecności Xanthomonas fragariae a kolejnym sadzeniem.

RNQP inne niż Xanthomonas fragariae, Phytophthora fragariae i wirusy

Odsetek materiału szkółkarskiego kategorii bazowy w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym, wykazującego objawy każdego z następujących RNQP, nie może przekraczać:

1) 0,05% - w przypadku Aphelenchoides besseyi,

2) 0,1% - w przypadku fitoplazmy wybujałości liści truskawki,

3) 0,2% - w przypadku:

a) Candidatus Phytoplasma asteris,

b) Candidatus Phytoplasma pruni,

c) Candidatus Phytoplasma solani,

d) Verticillium albo-atrum,

e) Verticillium dahliae,

4) 0,5% - w przypadku:

a) Chaetosiphon fragaefolii,

b) Ditylenchus dipsaci,

c) Meloidogyne hapla,

d) Podosphaera aphanis,

5) 1% - w przypadku Pratylenchus vulnus

- a materiał szkółkarski kategorii elitarny w stopniu bazowy wykazujący objawy porażenia oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i zniszczone.

W przypadku dodatniego wyniku badania materiału szkółkarskiego kategorii elitarny w stopniu bazowy wykazującego objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, wirusa marszczycy truskawki, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki, wirusa łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirusa otaśmienia nerwów truskawki oraz wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora, ten materiał usuwa się i natychmiast niszczy.

Wirusy

W miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy wirusów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II na nie więcej niż 1% materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i ten materiał oraz znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału rośliny wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Kategoria kwalifikowany

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku objawów Phytophthora fragariae na liściach pobiera się i bada reprezentatywną próbę korzeni. Pobrania prób i oceny laboratoryjnej dokonuje się, jeżeli objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, wirusa marszczycy truskawki, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki, wirusa łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirusa otaśmienia nerwów truskawki i wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora nie są jednoznaczne na podstawie oceny polowej. W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II, innych niż wirus mozaiki gęsiówki Phytophthora fragariae, wirus pierścieniowej plamistości maliny, wirus marszczycy truskawki, utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki, wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirus otaśmienia nerwów truskawki i wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora.

Miejsce wytwarzania

Phytophthora fragariae

Materiał szkółkarski kategorii kwalifikowany:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Phytophthora fragariae, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Phytophthora fragariae na liściach, a porażony materiał szkółkarski kategorii kwalifikowany oraz materiał szkółkarski w otaczającej go strefie o promieniu co najmniej 5 m został oznaczony, wyłączony z wyorywania i wprowadzania do obrotu oraz zniszczony po wyoraniu nieporażonego materiału szkółkarskiego.

Xanthomonas fragariae

Materiał szkółkarski kategorii kwalifikowany:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas fragariae, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazywał objawy Xanthomonas fragariae na nie więcej niż 2% tego materiału i ten materiał szkółkarski oraz znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału rośliny wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Phytophthora fragariae

Okres przerwy, podczas której materiał szkółkarski kategorii kwalifikowany nie może być uprawiany na polu, wynosi co najmniej dziesięć lat między stwierdzeniem obecności Phytophthora fragariae a kolejnym sadzeniem lub jest rejestrowana historia uprawy i historia chorób przenoszonych wraz z glebą w miejscu wytwarzania.

Xanthomonas fragariae

Okres przerwy, podczas której materiał szkółkarski kategorii kwalifikowany nie może być uprawiany na polu, wynosi co najmniej jeden rok między stwierdzeniem obecności Xanthomonas fragariae a kolejnym sadzeniem.

RNQP inne niż Xanthomonas fragariae, Phytophthora fragariae i wirusy

Odsetek materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym, wykazującego objawy każdego z następujących RNQP, nie może przekraczać:

1) 0,1% - w przypadku Phytonemus pallidus,

2) 0,5% - w przypadku:

a) Aphelenchoides besseyi,

b) Fitoplazma wybujałości liści truskawki,

3) 1% - w przypadku:

a) Aphelenchoides fragariae,

b) Candidatus Phlomobactebr fragariae,

c) Candidatus Phytoplasma asteris,

d) Candidatus Phytoplasma australiense,

e) Candidatus Phytoplasma fragariae,

f) Candidatus Phytoplasma pruni,

g) Candidatus Phytoplasma solani,

h) Chaetosiphon fragaefolii,

i) Fitoplazma fyllodiozy koniczyn,

j) Ditylenchus dipsaci,

k) Meloidogyne hapla,

l) Podosphaera aphanis,

ł) Pratylenchus vulnus,

m) Rhizoctonia fragariae,

4) 2% - w przypadku:

a) Verticillium albo-atrum,

b) Verticillium dahliae

- a material szkółkarski kategorii kwalifikowany wykazujący objawy porażenia oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i zniszczone.

W przypadku dodatniego wyniku badania materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany wykazującego objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, wirusa marszczycy truskawki, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki, wirusa łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirusa otaśmienia nerwów truskawki oraz wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora, ten materiał usuwa się i natychmiast niszczy.

Wirusy

W miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy wirusów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II na nie więcej niż 2% materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany i ten materiał oraz rośliny wykazujące objawy porażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Materiał szkółkarski CAC

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku objawów Phytophthora fragariae na liściach pobiera się i bada reprezentatywną próbę korzeni. Pobrania prób i oceny laboratoryjnej dokonuje się, jeżeli objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, wirusa marszczycy truskawki, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki, wirusa łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirusa otaśmienia nerwów truskawki i wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora nie są jednoznaczne na podstawie oceny polowej. W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II, innych niż wirus mozaiki gęsiówki Phytophthora fragariae, wirus pierścieniowej plamistości maliny, wirus marszczycy truskawki, utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki, wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirus otaśmienia nerwów truskawki i wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora.

Miejsce wytwarzania

Phytophthora fragariae

Materiał szkółkarski CAC:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Phytophthora fragariae, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Phytophthora fragariae na liściach, a porażony materiał oraz inne rośliny w otaczającej go strefie o promieniu co najmniej 5 m został oznaczony, wyłączony z wyorywania i wprowadzania do obrotu oraz zniszczony po wyoraniu nieporażonego materiału.

Xanthomonas fragariae

Materiał szkółkarski CAC:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas fragariae, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Xanthomonas fragariae, a materiał szkółkarski znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujący objawy porażenia został usunięty i natychmiast zniszczony, lub

3) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazywał objawy Xanthomonas fragariae na nie więcej niż 5% tego materiału i ten materiał szkółkarski oraz znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału rośliny, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Wirusy

W przypadku dodatniego wyniku badania materiału szkółkarskiego CAC wykazującego objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, wirusa marszczycy truskawki, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki, wirusa łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirusa otaśmienia nerwów truskawki oraz wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora, ten materiał szkółkarski usuwa się i natychmiast niszczy.

7. Orzech włoski (Juglans regia L.)

Wszystkie kategorie

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się raz w roku.

Kategoria elitarny w stopniu przedbazowy

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Z każdej kwitnącej przedbazowej rośliny matecznej rok po jej dopuszczeniu jako przedbazowej rośliny matecznej, a następnie corocznie, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

Kategoria elitarny w stopniu bazowy

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Z reprezentatywnej części bazowych roślin matecznych co roku dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II.

Kategoria kwalifikowany

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co trzy lata dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II.

W przypadku wątpliwości z kwalifikowanych roślin matecznych dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II.

Materiał szkółkarski CAC

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II.

8. Jabłoń (Malus Mill.)

Wszystkie kategorie

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się raz w roku.

Kategoria elitarny w stopniu przedbazowy

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Z każdej przedbazowej rośliny matecznej piętnaście lat po jej dopuszczeniu jako przedbazowej rośliny matecznej, a następnie co piętnaście lat, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, innych niż choroby wirusopodobne i wiroidy, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

Miejsce wytwarzania

W przypadku materiału szkółkarskiego kategorii elitarny w stopniu przedbazowy, przy wytwarzaniu którego zastosowano odstępstwo, o którym mowa w decyzji Komisji 2017/925, w odniesieniu do wytwarzania tego materiału na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów:

1) materiał jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma mali, lub

2) w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym w miejscu wytwarzania na tym materiale nie zaobserwowano objawów Candidatus Phytoplasma mali, a materiał szkółkarski znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujący objawy porażenia został usunięty i natychmiast zniszczony;

3) materiał jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora, lub

4) w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym materiał szkółkarski kategorii elitarny w stopniu przedbazowy w miejscu wytwarzania został poddany ocenie, a materiał szkółkarski wykazujący objawy Erwinia amylovora oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w bezpośrednim w sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Kategoria elitarny w stopniu bazowy

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku bazowych roślin matecznych, które były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części bazowych roślin matecznych co piętnaście lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Candidatus Phytoplasma mali.

W przypadku bazowych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części bazowych roślin matecznych co trzy lata dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Candidatus Phytoplasma mali.

Z reprezentatywnej części bazowych roślin matecznych co piętnaście lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, innych niż Candidatus Phytoplasma mali oraz choroby wirusopodobne i wiroidy, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

Kategoria kwalifikowany

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku kwalifikowanych roślin matecznych, które były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co piętnaście lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Candidatus Phytoplasma mali.

W przypadku kwalifikowanych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co pięć lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Candidatus Phytoplasma mali.

Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co piętnaście lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, innych niż Candidatus Phytoplasma mali oraz choroby wirusopodobne i wiroidy, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

W przypadku wątpliwości z kwalifikowanych roślin matecznych dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II.

Kategorie elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany

Miejsce wytwarzania

Materiał szkółkarski kategorii elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma mali, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Candidatus Phytoplasma mali, a rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone, lub

3) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazywał objawy Candidatus Phytoplasma mali na nie więcej niż 2% tego materiału, a materiał szkółkarski oraz rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone; reprezentatywną próbę pozostałego materiału szkółkarskiego kategorii elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany niewykazującego objawów porażenia w partiach, w których stwierdzono obecność materiału szkółkarskiego wykazującego objawy, zbadano i uznano za wolną od Candidatus Phytoplasma mali.

Materiał szkółkarski kategorii elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora, lub

2) w miejscu wytwarzania został poddany ocenie w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym, a materiał szkółkarski wykazujący objawy Erwinia amylovora oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Materiał szkółkarski CAC

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II.

Miejsce wytwarzania

Materiał szkółkarski CAC:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma mali, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Candidatus Phytoplasma mali, a materiał szkółkarski znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujący objawy porażenia został usunięty i natychmiast zniszczony, lub

3) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazywał objawy Candidatus Phytoplasma mali na nie więcej niż 2% tego materiału, a materiał szkółkarski znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujący objawy porażenia został usunięty i natychmiast zniszczony; reprezentatywną próbę pozostałego materiału szkółkarskiego CAC niewykazującego objawów porażenia w partiach, w których stwierdzono obecność materiału szkółkarskiego CAC wykazującego objawy porażenia, zbadano i uznano za wolną od Candidatus Phytoplasma mali.

Materiał szkółkarski CAC:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym został poddany ocenie, a materiał szkółkarski wykazujący objawy Erwinia amylovora oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

9. Oliwka europejska (Olea europaea L.)

Wszystkie kategorie

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się raz w roku.

Kategoria elitarny w stopniu przedbazowy

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Z każdej przedbazowej rośliny matecznej dziesięć lat po jej dopuszczeniu jako przedbazowej rośliny matecznej, a następnie co dziesięć lat, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

Kategoria elitarny w stopniu bazowy

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Z reprezentatywnej części bazowych roślin matecznych dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II w celu zbadania wszystkich roślin w okresie trzydziestoletnim.

Kategoria kwalifikowany

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku roślin matecznych wykorzystywanych do zbioru nasion (nasiennych roślin matecznych) z reprezentatywnej części tych roślin dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II w celu zbadania wszystkich roślin w okresie czterdziestoletnim. W przypadku roślin matecznych innych niż nasienne rośliny mateczne z reprezentatywnej części tych roślin dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II w celu zbadania wszystkich roślin w okresie trzydziestoletnim.

Materiał szkółkarski CAC

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II.

10. Pistacja właściwa (Pistacia vera L.)

Wszystkie kategorie

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się raz w roku.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

11. Morela, czereśnia, ałycza, wiśnia, śliwa domowa, migdałowiec, brzoskwinia i śliwa japońska (Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcís (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch і Prunus salicina Lindley)

Kategoria elitarny w stopniu przedbazowy

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się dwa razy w roku na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum, wirusa ospowatości śliwy, Xanthomonas arboricola pv. pruni oraz Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunus persica і Prunus salicina). Oceny polowej dokonuje się raz w roku na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach І і II, innych niż Candidatus Phytoplasma prunorum, wirus ospowatości śliwy, Xanthomonas arboricola pv. pruni i Pseudomonas syringae pv. persicae.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Materiał szkółkarski kategorii elitarny w stopniu przedbazowy gatunków Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica і Prunus dulcis powinien pochodzić od roślin matecznych, które zostały przebadane w poprzednim sezonie wegetacyjnym i uznane za wolne od wirusa ospowatości śliwy.

Przedbazowe podkładki gatunków Prunus cerasifera i Prunus domestica powinny pochodzić od roślin matecznych, które zostały przebadane w poprzednim sezonie wegetacyjnym i uznane za wolne od wirusa ospowatości śliwy. Przedbazowe podkładki gatunków Prunus cerasifera i Prunus domestica powinny pochodzić od roślin matecznych, które zostały przebadane w pięciu poprzednich sezonach wegetacyjnych i uznane za wolne od Candidatus Phytoplasma prunorum.

Z każdej kwitnącej przedbazowej rośliny matecznej rok po jej dopuszczeniu jako przedbazowej rośliny matecznej, a następnie corocznie, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa karłowatości śliwy i wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni. W przypadku Prunus persica z każdej kwitnącej przedbazowej rośliny matecznej rok po jej dopuszczeniu jako przedbazowej rośliny matecznej dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność utajonego wiroida mozaiki brzoskwini. Z każdego drzewa zasadzonego z przeznaczeniem na zapylanie, a w stosownych przypadkach, z głównych drzew zapylających w otoczeniu dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa karłowatości śliwy i wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni.

Z każdej przedbazowej rośliny matecznej pięć lat po jej dopuszczeniu jako przedbazowej rośliny matecznej, a następnie co pięć lat, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum i wirusa ospowatości śliwy. Z każdej przedbazowej rośliny matecznej dziesięć lat po jej dopuszczeniu jako przedbazowej rośliny matecznej, a następnie co dziesięć lat, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, innych niż wirus karłowatości śliwy, wirus ospowatości śliwy i wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni, istotnych dla danego gatunku, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

W przypadku wątpliwości z reprezentatywnej części przedbazowych roślin matecznych dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Xanthomonas arboricola pv. pruni.

Miejsce wytwarzania

W przypadku materiału szkółkarskiego kategorii elitarny w stopniu przedbazowy, przy wytwarzaniu którego zastosowano odstępstwo, o którym mowa w decyzji Komisji 2017/925, w odniesieniu do wytwarzania tego materiału na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów:

1) ten materiał jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma prunorum, lub

2) w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym w miejscu wytwarzania na tym materiale nie zaobserwowano objawów Candidatus Phytoplasma prunorum, a materiał szkółkarski znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujący objawy porażenia został usunięty i natychmiast zniszczony, lub

3) ten materiał w miejscu wytwarzania powinien być odizolowany od innych roślin żywicielskich; izolacja przestrzenna miejsca wytwarzania zależy od warunków w danym regionie, rodzaju materiału szkółkarskiego, występowania na danym obszarze Candidatus Phytoplasma prunorum oraz rodzajów ryzyka określonych przez właściwe organy na podstawie oceny;

4) ten materiał jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od wirusa ospowatości śliwy, lub

5) w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym w miejscu wytwarzania na tym materiale nie zaobserwowano objawów wirusa ospowatości śliwy, a materiał szkółkarski znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujący objawy porażenia został usunięty i natychmiast zniszczony, lub

6) ten materiał w miejscu wytwarzania powinien być odizolowany od innych roślin żywicielskich; izolacja przestrzenna punktu produkcji zależy od warunków w danym regionie, rodzaju materiału szkółkarskiego, występowania wirusa ospowatości śliwy na danym obszarze oraz rodzajów ryzyka określonych przez właściwe organy na podstawie inspekcji;

7) ten materiał jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Pseudomonas syringae pv. persicae, lub

8) w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym w miejscu wytwarzania na tym materiale nie zaobserwowano objawów Pseudomonas syringae pv. persicae, a materiał szkółkarski znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujący objawy porażenia został usunięty i natychmiast zniszczony;

9) ten materiał powinien być wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas arboricola pv. pruni, lub

10) w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym w miejscu wytwarzania na tym materiale nie zaobserwowano objawów Xanthomonas arboricola pv. pruni, a rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Kategorie elitarny w stopniu bazowy, kwalifikowany i materiał szkółkarski CAC

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się raz w roku.

Kategoria elitarny w stopniu bazowy

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku roślin matecznych, które były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części bazowych roślin matecznych co trzy lata dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa karłowatości śliwy, wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni i wirusa ospowatości śliwy. Z reprezentatywnej części roślin matecznych co dziesięć lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność

Candidatus Phytoplasma prunorum.

W przypadku roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części tych roślin, innych niż przeznaczone do wytwarzania podkładek, co roku dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa ospowatości śliwy w celu zbadania wszystkich roślin w okresie dziesięciu lat.

Z reprezentatywnej części bazowych roślin matecznych przeznaczonych do wytwarzania podkładek raz w roku dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa ospowatości śliwy w celu uznania ich za wolne od tego RNQP. Z reprezentatywnej części bazowych roślin matecznych gatunku Prunus domestica przeznaczonych do produkcji podkładek w pięciu poprzednich sezonach wegetacyjnych dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum w celu uznania ich za wolne od tego RNQP.

W przypadku wątpliwości z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Xanthomonas arboricola pv. pruni. Z reprezentatywnej części bazowych roślin matecznych co dziesięć lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, innych niż Candidatus Phytoplasma prunorum, wirus karłowatości śliwy, wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni i wirus ospowatości śliwy, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

W przypadku kwitnących roślin matecznych z reprezentatywnej części tych roślin co roku dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum, wirusa karłowatości śliwy i wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni.

W przypadku Prunus persica z reprezentatywnej części kwitnących bazowych roślin matecznych raz w roku dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność utajonego wiroida mozaiki brzoskwini. Z reprezentatywnej części drzew sadzonych z przeznaczeniem na zapylanie, a w stosownych przypadkach, z głównych drzew zapylających w otoczeniu dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność wirusa karłowatości śliwy i wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni.

W przypadku niekwitnących roślin matecznych z reprezentatywnej części tych roślin, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, co trzy lata dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność wirusa karłowatości śliwy, wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni i Candidatus Phytoplasma prunorum.

Kategoria kwalifikowany

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku kwalifikowanych roślin matecznych, które były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części tych roślin co pięć lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa karłowatości śliwy, wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni i wirusa ospowatości śliwy w celu zbadania wszystkich roślin w okresie piętnastu lat. Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co piętnaście lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum.

W przypadku kwalifikowanych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części tych roślin co trzy lata dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa ospowatości śliwy w celu zbadania wszystkich roślin w okresie piętnastu lat.

Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych przeznaczonych do wytwarzania podkładek raz w roku dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność wirusa ospowatości śliwy w celu uznania ich za wolne od tego RNQP. Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych gatunków Prunus cerasifera i Prunus domestica przeznaczonych do produkcji podkładek w pięciu poprzednich sezonach wegetacyjnych dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum w celu uznania ich za wolne od tego RNQP.

W przypadku wątpliwości z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Xanthomonas arboricola pv. pruni. Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co piętnaście lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, innych niż Candidatus Phytoplasma prunorum, wirus karłowatości śliwy, wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni i wirus ospowatości śliwy, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

W przypadku kwitnących kwalifikowanych roślin matecznych z reprezentatywnej części tych roślin co roku dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum, wirusa karłowatości śliwy i wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni. W przypadku Prunus persica z reprezentatywnej części kwitnących kwalifikowanych roślin matecznych raz w roku dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność utajonego wiroida mozaiki brzoskwini. Z reprezentatywnej części drzew sadzonych z przeznaczeniem na zapylanie, a w stosownych przypadkach, z głównych drzew zapylających w otoczeniu dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność wirusa karłowatości śliwy i wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni.

W przypadku niekwitnących kwalifikowanych roślin matecznych z reprezentatywnej części tych roślin, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, co trzy lata dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum, wirusa karłowatości śliwy i wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni.

Kategorie elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany

Miejsce wytwarzania

Materiał szkółkarski kategorii elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma prunorum, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Candidatus Phytoplasma prunorum, a rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone, lub

3) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazywał objawy Candidatus Phytoplasma prunorum na nie więcej niż 1% tego materiału, a ten materiał szkółkarski oraz rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone; reprezentatywną próbę pozostałego materiału szkółkarskiego niewykazującego objawów porażenia w partiach, w których stwierdzono obecność materiału szkółkarskiego wykazującego objawy porażenia, zbadano i uznano za wolną od Candidatus Phytoplasma prunorum.

Materiał szkółkarski kategorii elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od wirusa ospowatości śliwy, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów wirusa ospowatości śliwy, a materiał szkółkarski znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujący objawy porażenia został usunięty i natychmiast zniszczony, lub

3) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazywał objawy wirusa ospowatości śliwy na nie więcej niż 1% tego materiału, a ten materiał szkółkarski oraz rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone; reprezentatywną próbę pozostałego materiału szkółkarskiego niewykazującego objawów porażenia w partiach, w których stwierdzono obecność materiału szkółkarskiego wykazującego objawy porażenia, zbadano i uznano za wolną od wirusa ospowatości śliwy.

Materiał szkółkarski kategorii elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Pseudomonas syringae pv. Persicae, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Pseudomonas syringae pv. persicae, a materiał szkółkarski znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujący objawy porażenia został usunięty i natychmiast zniszczony, lub

3) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazywał objawy Pseudomonas syringae pv. persicae na nie więcej niż 2% tego materiału, a ten materiał szkółkarski oraz rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Materiał szkółkarski kategorii elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas arboricola pv. Pruni, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Xanthomonas arboricola pv. pruni, a rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone, lub

3) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazywał objawy Xanthomonas arboricola pv. pruni na nie więcej niż 2% tego materiału i ten materiał szkółkarski oraz rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Materiał szkółkarski CAC

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Materiał szkółkarski CAC pochodzi ze zidentyfikowanego źródła materiału, z reprezentatywnej części którego w poprzednich trzech sezonach wegetacyjnych dokonano pobrania prób i oceny laboratoryjnej oraz uznano je za wolne od wirusa ospowatości śliwy.

Podkładki CAC gatunków Prunus cerasifera i Prunus domestica pochodzą ze zidentyfikowanego źródła materiału, z reprezentatywnej części którego w poprzednich pięciu latach dokonano pobrania prób i oceny laboratoryjnej oraz uznano je za wolne od Candidatus Phytoplasma prunorum i wirusa ospowatości śliwy.

W przypadku wątpliwości z reprezentatywnej części materiału szkółkarskiego CAC dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Xanthomonas arboricola pv. pruni.

Z reprezentatywnej części roślin sadowniczych CAC niewykazujących, na podstawie oceny polowej, objawów wirusa ospowatości śliwy dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność tego RNQP, a w przypadku wystąpienia objawów - z roślin znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Po wykryciu w miejscu wytwarzania, na podstawie oceny polowej, materiału szkółkarskiego CAC wykazującego objawy Candidatus Phytoplasma prunorum, z reprezentatywnej części pozostałego niewykazującego objawów materiału szkółkarskiego CAC w partiach, w których stwierdzono obecność materiału szkółkarskiego wykazującego objawy, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum.

W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach І і II, innych niż Candidatus Phytoplasma prunorum i wirus ospowatości śliwy.

Miejsce wytwarzania

Materiał szkółkarski CAC:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma prunorum, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Candidatus Phytoplasma prunorum, a rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone, lub

3) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazywał objawy Candidatus Phytoplasma prunorum na nie więcej niż 1% tego materiału, a materiał szkółkarski CAC oraz rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone; reprezentatywną próbę pozostałego materiału szkółkarskiego CAC niewykazującego objawów porażenia w partiach, w których stwierdzono obecność materiału szkółkarskiego CAC wykazującego objawy, zbadano i uznano za wolną od Candidatus Phytoplasma prunorum;

4) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazywał objawy Pseudomonas syringae pv. persicae i Xantomonas arboricola pv. pruni na nie więcej niż 2% tego materiału, a materiał szkółkarski CAC oraz rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Materiał szkółkarski CAC:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od wirusa ospowatości śliwy, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów wirusa ospowatości śliwy, a rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone, lub

3) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazywał objawy wirusa ospowatości śliwy na nie więcej niż 1% tego materiału, a materiał szkółkarski CAC oraz rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone; reprezentatywną próbę pozostałego materiału szkółkarskiego CAC niewykazującego objawów porażenia w partiach, w których stwierdzono obecność materiału szkółkarskiego CAC wykazującego objawy porażenia, zbadano i uznano za wolną od wirusa ospowatości śliwy.

Materiał szkółkarski CAC:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Pseudomonas syringae pv. Persicae, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Pseudomonas syringae pv. persicae, a rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone, lub

3) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazywał objawy Pseudomonas syringae pv. persicae na nie więcej niż 2% tego materiału, a materiał szkółkarski CAC oraz rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Materiał szkółkarski CAC:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas arboricola pv. pruni, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Xanthomonas arboricola pv. pruni, a rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone, lub

3) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazywał objawy Xanthomonas arboricola pv. pruni na nie więcej niż 2% tego materiału, a materiał szkółkarski CAC oraz rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

12. Grusza (Pyrus L.)

Wszystkie kategorie

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się raz w roku.

Kategoria elitarny w stopniu przedbazowy

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Z każdej przedbazowej rośliny matecznej piętnaście lat po jej dopuszczeniu jako przedbazowej rośliny matecznej, a następnie co piętnaście lat, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, innych niż choroby wirusopodobne i wiroidy, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

Miejsce wytwarzania

W przypadku materiału szkółkarskiego kategorii elitarny w stopniu przedbazowy, przy wytwarzaniu którego zastosowano odstępstwo, o którym mowa w decyzji Komisji 2017/925, w odniesieniu do wytwarzania tego materiału na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów:

1) ten materiał jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma pyri, lub

2) w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym w miejscu wytwarzania na tym materiale nie zaobserwowano objawów Candidatus Phytoplasma pyri, a rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

W przypadku materiału szkółkarskiego kategorii elitarny w stopniu bazowy ten materiał powinien być wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora, lub, w przypadku materiału szkółkarskiego kategorii elitarny w stopniu przedbazowy, ten materiał w miejscu wytwarzania został poddany ocenie w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym, a materiał szkółkarski wykazujący objawy Erwinia amylovora oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w sąsiedztwie tego materiału zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

Kategoria elitarny w stopniu bazowy

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku bazowych roślin matecznych, które były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części tych roślin co piętnaście lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Candidatus Phytoplasma pyri.

W przypadku bazowych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części tych roślin co trzy lata dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Candidatus Phytoplasma pyri. Z reprezentatywnej części bazowych roślin matecznych co piętnaście lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, innych niż Candidatus Phytoplasma pyri oraz choroby wirusopodobne i wiroidy, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

Kategoria kwalifikowany

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku kwalifikowanych roślin matecznych, które były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części tych roślin co piętnaście lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Candidatus Phytoplasma pyri.

W przypadku kwalifikowanych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części tych roślin co pięć lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność Candidatus Phytoplasma pyri; z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co piętnaście lat dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, innych niż Candidatus Phytoplasma pyri oraz choroby wirusopodobne i wiroidy, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I. W przypadku wątpliwości z kwalifikowanych roślin matecznych dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II.

Kategorie elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany

Miejsce wytwarzania

Materiał rozmnożeniowy kategorii elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma pyri, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Candidatus Phytoplasma pyri, a rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone, lub

3) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazywał objawy Candidatus Phytoplasma pyri na nie więcej niż 2% tego materiału, a materiał szkółkarski oraz rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone; reprezentatywną próbę pozostałego materiału szkółkarskiego niewykazującego objawów porażenia w partiach, w których stwierdzono obecność materiału szkółkarskiego wykazującego objawy, zbadano i uznano za wolną od Candidatus Phytoplasma pyri.

Materiał szkółkarski kategorii elitarny w stopniu bazowy i kwalifikowany:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora, lub

2) w miejscu wytwarzania został poddany ocenie w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym, a materiał szkółkarski wykazujący objawy Erwinia amylovora oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Materiał szkółkarski CAC

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II.

Miejsce wytwarzania

Materiał szkółkarski CAC:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma pyri, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Candidatus Phytoplasma pyri, a rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone, lub

3) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazywał objawy Candidatus Phytoplasma pyri na nie więcej niż 2% tego materiału, a materiał szkółkarski oraz rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone; reprezentatywną próbę pozostałego materiału szkółkarskiego niewykazującego objawów porażenia w partiach, w których stwierdzono obecność materiału szkółkarskiego wykazującego objawy, zbadano i uznano za wolną od Candidatus Phytoplasma pyri.

Materiał szkółkarski CAC:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora, lub

2) w miejscu wytwarzania został poddany ocenie w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym, a materiał szkółkarski wykazujący objawy Erwinia amylovora oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

13. Porzeczka i agrest (Ribes L.)

Kategoria elitarny w stopniu przedbazowy

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się dwa razy w roku.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Z każdej przedbazowej rośliny matecznej cztery lata po jej dopuszczeniu jako przedbazowej rośliny matecznej, a następnie co cztery lata, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

Kategoria elitarny w stopniu bazowy, kwalifikowany i CAC

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się raz w roku.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II.

Kategoria elitarny w stopniu bazowy

Miejsce wytwarzania

Odsetek materiału szkółkarskiego kategorii elitarny w stopniu bazowy w miejscu wytwarzania, wykazującego objawy Aphelenchoides ritzemabosi, w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie przekraczał 0,05%, a ten materiał szkółkarski oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i zniszczone.

Kategoria kwalifikowany

Miejsce wytwarzania

Odsetek materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany w miejscu wytwarzania, wykazującego objawy Aphelenchoides ritzemabosi, w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie przekraczał 0,5 %, a ten materiał szkółkarski oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i zniszczone.

14. Jeżyna i malina (Rubus L.)

Kategoria elitarny w stopniu przedbazowy

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się dwa razy w roku.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Z każdej przedbazowej rośliny matecznej dwa lata po jej dopuszczeniu jako przedbazowej rośliny matecznej, a następnie co dwa lata, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

Kategoria elitarny w stopniu bazowy

Ocena polowa

W przypadku gdy materiał szkółkarski uprawia się na polach lub w doniczkach, oceny polowej dokonuje się dwa razy w roku.

W przypadku materiału szkółkarskiego wyprodukowanego w wyniku mikrorozmnażania, który jest utrzymywany przez okres krótszy niż trzy miesiące, w tym okresie dokonuje się tylko jednej oceny polowej.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Pobrania prób i oceny laboratoryjnej dokonuje się, jeżeli objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki i wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora nie są jednoznaczne na podstawie oceny polowej. W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I і II, innych niż wirus mozaiki gęsiówki, wirus pierścieniowej plamistości maliny, utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki i wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora.

Miejsce wytwarzania

W przypadku dodatniego wyniku oceny laboratoryjnej materiału szkółkarskiego kategorii elitarny w stopniu bazowy wykazującego objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki lub wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora, ten materiał szkółkarski usuwa się i natychmiast niszczy.

W przypadku RNQP innych niż wirus mozaiki gęsiówki, wirus pierścieniowej plamistości maliny, utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki i wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora, odsetek materiału szkółkarskiego kategorii elitarny w stopniu bazowy w miejscu wytwarzania, wykazującego objawy tych RNQP, w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie może przekraczać 0,1% w przypadku Agrobacterium spp. oraz Rhodococcus fascians, a ten materiał szkółkarski oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i zniszczone.

Wirusy

W miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy wirusów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I і II na nie więcej niż 0,25% materiału szkółkarskiego kategorii elitarny w stopniu bazowy i ten materiał szkółkarski oraz rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału, wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Kategoria kwalifikowany

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się raz w roku.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Pobrania prób i oceny laboratoryjnej dokonuje się, jeżeli objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki i wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora nie są jednoznaczne na podstawie oceny polowej. W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I і II, innych niż wirus mozaiki gęsiówki, wirus pierścieniowej plamistości maliny, utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki i wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora.

Miejsce wytwarzania

W przypadku dodatniego wyniku oceny laboratoryjnej materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany wykazującego objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki lub wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora, ten materiał szkółkarski usuwa się i natychmiast niszczy.

RNQP inne niż wirus mozaiki gęsiówki, wirus pierścieniowej plamistości maliny, utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki i wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora

Odsetek materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazującego objawy każdego z następujących RNQP nie może przekraczać:

1) 0,5% - w przypadku Resseliella theobaldi,

2) 1% - w przypadku Agrobacterium spp. oraz Rhodococcus fascians

- a ten materiał szkółkarski oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i zniszczone.

Wirusy

W miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy wirusów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II na nie więcej niż 0,5% materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany i ten materiał szkółkarski oraz rośliny wykazujące objawy porażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

Materiał szkółkarski CAC

Ocena połowa

Oceny polowej dokonuje się raz w roku.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Pobrania prób i oceny laboratoryjnej dokonuje się, jeżeli objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki i wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora nie są jednoznaczne na podstawie oceny polowej. W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II, innych niż wirus mozaiki gęsiówki, wirus pierścieniowej plamistości maliny, utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki i wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora.

Miejsce wytwarzania

W przypadku dodatniego wyniku oceny laboratoryjnej materiału szkółkarskiego CAC wykazującego objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki lub wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora, ten materiał szkółkarski usuwa się i natychmiast niszczy.

15. Borówka (Vaccinium L.)

Kategoria elitarny w stopniu przedbazowy

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się dwa razy w roku.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

Z każdej przedbazowej rośliny matecznej pięć lat po jej dopuszczeniu jako przedbazowej rośliny matecznej, a następnie co pięć lat, dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II, a w przypadku wątpliwości - na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli I.

Kategoria elitarny w stopniu bazowy

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się dwa razy w roku.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II.

Miejsce wytwarzania

W miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Agrobacterium tumefaciens.

Materiał szkółkarski kategorii elitarny w stopniu bazowy:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Diaporthe vaccinii, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Diaporthe vaccinii.

Odsetek materiału szkółkarskiego kategorii elitarny w stopniu bazowy w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazującego objawy każdego z następujących RNQP nie może przekraczać:

1) 0,1% - w przypadku Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli),

2) 0,5% - w przypadku Exobasidium vaccinii

- a ten materiał szkółkarski oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i zniszczone.

Kategorie kwalifikowany i materiał szkółkarski CAC

Ocena polowa

Oceny polowej dokonuje się raz w roku.

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna

W przypadku wątpliwości dokonuje się pobrania prób i oceny laboratoryjnej na obecność RNQP wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabelach I i II.

Kategoria kwalifikowany

Miejsce wytwarzania

Materiał szkółkarski kategorii kwalifikowany:

1) jest wytwarzany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Diaporthe vaccinii, lub

2) w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie wykazywał objawów Diaporthe vaccinii.

Odsetek materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany w miejscu wytwarzania w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wykazującego objawy każdego z następujących RNQP nie może przekraczać:

1) 0,5% - w przypadku Agrobacterium tumefaciens oraz Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli),

2) 1% - w przypadku Exobasidium vaccinii

- a ten materiał szkółkarski oraz rośliny żywicielskie znajdujące się w sąsiedztwie tego materiału zostały usunięte i zniszczone.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2020/177 z dnia 11 lutego 2020 r. zmieniającą dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 2002/55/WE, 2002/56/WE i 2002/57/WE, dyrektywy Komisji 93/49/EWG i 93/61/EWG oraz dyrektywy wykonawcze 2014/21/UE i 2014/98/UE w odniesieniu do agrofagów roślin występujących na nasionach i innym materiale rozmnożeniowym roślin (Dz. Urz. UE L 41 z 13.02.2020, str. 1).
3 Standardy w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawane przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin na podstawie Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 191 oraz z 1963 r. poz. 219).
5 Standardy w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawane przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin na podstawie Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 191 oraz z 1963 r. poz. 219).
7 Standardy w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawane przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin na podstawie Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 191 oraz z 1963 r. poz. 219).

Zmiany w prawie

Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020
Prezes UOKiK może już kontrolować wrogie przejęcia polskich firm

Od dziś prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie w drodze decyzji administracyjnej rozstrzygał, czy próba przejęcia polskiej firmy przez inwestora spoza UE i krajów OECD zagraża porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu lub zdrowiu. To inwestorzy muszą sami zgłosić się do urzędu. Jeśli tego nie zrobią zarówno firmom jak członkom zarządu grożą wysokie kary. UOKiK podpowiada już na co mają zwrócić uwagę.

Jolanta Ojczyk 24.07.2020
Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1244

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego.
Data aktu: 03/07/2020
Data ogłoszenia: 15/07/2020
Data wejścia w życie: 30/07/2020