Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith).

Dz.U.2020.1190
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) 2
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972 i 2020) 3  zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith), zwanego dalej "organizmem szkodliwym", w tym metody wykrywania i identyfikacji tego organizmu;
2) wymagania specjalne, ze wskazaniem wymagań, które powinny być zawarte w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy są wprowadzane na terytorium lub przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich;
3) rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy, które zaopatruje się w świadectwo fitosanitarne i które muszą przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostać poddane kontroli zdrowotności w państwach, z których pochodzą lub są wysyłane.
§  2.  Roślinami podatnymi na porażenie przez organizm szkodliwy, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, są owoce roślin z rodzaju Capsicum L. i Momordica L., gatunków Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. i Solanum melongena L. oraz rośliny gatunku Zea mays L. inne niż żywy pyłek, kultury tkankowe, nasiona i ziarno, pochodzące z państw trzecich innych niż Konfederacja Szwajcarska, zwane dalej "roślinami podatnymi na porażenie".
§  3. 
1.  Rośliny podatne na porażenie mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
1) zostały zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne;
2) w rubryce "dodatkowa deklaracja" świadectwa fitosanitarnego zostały zamieszczone informacje, że:
a) rośliny te były uprawiane na terytorium państw trzecich, w których nie zostało stwierdzone występowanie organizmu szkodliwego, lub
b) rośliny te były uprawiane na obszarach państw trzecich wolnych od organizmu szkodliwego, ustanowionych zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych 4 , a nazwę obszarów umieszczono w rubryce "miejsce pochodzenia" świadectwa fitosanitarnego, lub
c) rośliny te:
były uprawiane w miejscu produkcji wpisanym do urzędowego rejestru prowadzonego przez służbę ochrony roślin państwa trzeciego oraz podlegającym regularnym kontrolom przeprowadzanym przez tę służbę, w którym w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz przeprowadzono urzędowe kontrole, w wyniku których nie zostało stwierdzone występowanie organizmu szkodliwego na roślinach podatnych na porażenie,
bezpośrednio przed wywozem poddano urzędowej kontroli, w wyniku której nie stwierdzono występowania na tych roślinach organizmu szkodliwego,
były przemieszczane przed ich wywozem przy zachowaniu warunków zapewniających możliwość identyfikacji miejsca produkcji, a informacja umożliwiająca identyfikację miejsca produkcji została umieszczona w świadectwie fitosanitarnym,
były uprawiane w fizycznej izolacji uniemożliwiającej ich porażenie przez organizm szkodliwy lub w trakcie uprawy zostały poddane zabiegowi zapewniającemu zwalczenie organizmu szkodliwego, lub
d) rośliny te zostały po zbiorze poddane zabiegowi zapewniającemu zwalczenie organizmu szkodliwego, a informacja o tym zabiegu została umieszczona w świadectwie fitosanitarnym;
3) w wyniku przeprowadzonej granicznej kontroli fitosanitarnej zostały uznane za wolne od organizmu szkodliwego.
2.  Graniczna kontrola fitosanitarna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje:
1) ocenę organoleptyczną;
2) pobieranie próbek do badań laboratoryjnych na obecność organizmu szkodliwego - w przypadku podejrzenia jego występowania.
§  4.  Metoda wykrywania i identyfikacji organizmu szkodliwego polega na przeprowadzaniu corocznie kontroli występowania organizmu szkodliwego:
1) w terminach umożliwiających wykrycie tego organizmu;
2) z wykorzystaniem pułapek świetlnych lub feromonowych;
3) obejmujących pobieranie próbek do badań laboratoryjnych na obecność organizmu szkodliwego - w przypadku podejrzenia jego występowania.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopad 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2019.2258).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/638 z dnia 23 kwietnia 2018 r. ustanawiającej środki nadzwyczajne zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu szkodliwego Spodoptera frugiperda (Smith) (Dz. Urz. UE L 105 z 25.04.2018, str. 31).
3 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 84 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695), która weszła w życie z dniem 14 marca 2020 r. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 1, art. 20 ust. 1-3, art. 22 ust. 1b, art. 23 ust. 5 oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972 i 2020) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 1-7 i 9 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, nie dłużej jednak niż do dnia 14 grudnia 2029 r., i mogą być zmieniane lub uchylane na podstawie art. 81 ust. 1-7 i 9 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami
4 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych, Część 4 - Wymagania dla ustanawiania obszarów wolnych od określonych organizmów szkodliwych (International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 - Requirements for the establishment of pest free areas, Publication No 4, FAO, Rome) wydany na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485).

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020