Ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina.

Dz.U.2020.115
USTAWA
z dnia 3 lutego 2001 r.
o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.
Art.  1. 
1.  Utwory Fryderyka Chopina i przedmioty z nim związane stanowią dobro ogólnonarodowe podlegające szczególnej ochronie. Nazwisko Fryderyka Chopina i jego wizerunek są chronione odpowiednio na zasadach dotyczących dóbr osobistych.
2.  Pieczę nad dobrami wymienionymi w ust. 1 sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "ministrem".
3.  Minister jest w szczególności uprawniony do dochodzenia ochrony dóbr, o których mowa w ust. 1, w wypadku korzystania z nich w sposób przynoszący ujmę.
4.  Kwoty zasądzone z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na rzecz instytutu, o którym mowa w art. 4.
5.  Wykonywanie obowiązków wymienionych w ust. 1-3 oraz w art. 3 minister może, we wskazanym przez siebie zakresie, zlecić instytutowi, o którym mowa w art. 4.
Art.  2. 

Uznaje się miejsce urodzenia Fryderyka Chopina - Dworek w Żelazowej Woli wraz z otaczającym go zabytkowym parkiem - za dobro kultury narodowej, podlegające ochronie przewidzianej w niniejszej ustawie.

Art.  3. 

Ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina obejmuje w szczególności:

1) kultywowanie wiedzy i pamięci o nim,
2) prowadzenie badań i współdziałanie w rozwijaniu wiedzy o twórczości i osobie Fryderyka Chopina,
3) popularyzowanie jego twórczości, w tym w szczególności przez:
a) podejmowanie lub współfinansowanie wydań nagrań, nut i innych publikacji,
b) organizowanie lub współfinansowanie koncertów,
c) podejmowanie lub wspomaganie finansowe konkursów lub innych inicjatyw mających na celu prezentację utworów i popularyzację wiedzy o Fryderyku Chopinie,
d) współdziałanie w popieraniu i rozwijaniu wykonawstwa twórczości Fryderyka Chopina w kraju i za granicą,
4) pozyskiwanie, gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie przedmiotów oraz miejsc związanych z jego życiem i twórczością,
5) ochronę dóbr osobistych wymienionych w art. 1 ust. 1 oraz działania zmierzające do zachowania integralności twórczości Fryderyka Chopina.
Art.  4. 
1.  Tworzy się Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, zwany dalej "Instytutem".
2.  Instytut jest państwową instytucją kultury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730, 1696 i 2020).
3.  Instytut posiada osobowość prawną.
4.  Organami Instytutu są:
1) Dyrektor Instytutu,
2) Rada Programowa Instytutu.
5.  Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Art.  5. 

Zadaniem Instytutu jest:

1) ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina,
2) samodzielne lub na podstawie umowy - poprzez inne osoby - zarządzanie nieruchomościami i innymi rzeczami związanymi z Fryderykiem Chopinem, stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub będącymi w posiadaniu państwowych jednostek organizacyjnych,
3) współdziałanie z jednostkami państwowymi i samorządowymi, organizacjami oraz osobami fizycznymi w działaniach stanowiących ochronę dziedzictwa Fryderyka Chopina.
Art.  6. 
1.  Osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się w ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, w szczególności w kultywowaniu wiedzy i pamięci o kompozytorze, prowadzeniu badań i współdziałaniu w rozwijaniu wiedzy o twórczości i osobie Fryderyka Chopina, popularyzowaniu jego twórczości, a także pozyskiwaniu, gromadzeniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu przedmiotów oraz miejsc związanych z jego życiem i twórczością, nadaje się odznakę honorową "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina", zwaną dalej "Odznaką".
2.  Odznakę nadaje się tej samej osobie fizycznej albo jednostce organizacyjnej tylko raz.
3.  Odznakę nadaje minister z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) innego ministra lub kierownika urzędu centralnego;
2) terenowego organu administracji rządowej albo organu jednostki samorządu terytorialnego;
3) kierownika placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2040 oraz z 2019 r. poz. 9);
4) podmiotu prowadzącego statutową działalność kulturalną, organizacji społecznej lub stowarzyszenia, działających na rzecz ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina;
5) kierownika publicznej albo niepublicznej szkoły artystycznej;
6) instytutu badawczego albo innej jednostki naukowej prowadzącej badania naukowe i poszerzającej wiedzę o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera dane wnioskodawcy, w tym nazwę lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, uzasadnienie wniosku oraz dane kandydata:
1) w przypadku gdy kandydatem jest osoba fizyczna:
a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) adres zamieszkania albo do korespondencji,
e) wykształcenie i posiadane tytuły naukowe,
f) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
g) informacje w zakresie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina;
2) w przypadku gdy kandydatem jest jednostka organizacyjna:
a) nazwę,
b) siedzibę i adres,
c) charakter prowadzonej działalności,
d) datę utworzenia,
e) osiągnięcia w zakresie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina.
5.  Okres przechowywania danych osobowych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, wynosi 80 lat.
6.  Wniosek, o którym mowa w ust. 3, podlega zaopiniowaniu przez komisję do spraw opiniowania wniosków o nadanie Odznaki, zwaną dalej "komisją", która rekomenduje ministrowi osobę lub jednostkę organizacyjną do nadania Odznaki.
7.  W skład komisji wchodzi od 5 do 9 osób, powoływanych przez ministra na okres roku, uznawanych za autorytety artystyczne i naukowe w dziedzinie badania życia i twórczości Fryderyka Chopina. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
8.  Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarza Komisji.
9.  Informacje o nadanych Odznakach są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra i zawierają następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko;
2) posiadane tytuły naukowe;
3) informacje dotyczące działalności zawodowej z uwzględnieniem działalności w zakresie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina.
10.  Minister wydaje legitymację potwierdzającą nadanie Odznaki.
11.  Minister określi, w drodze rozporządzenia, wzór i tryb rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 3, sposób wręczenia Odznaki i noszenia miniatury Odznaki, tryb działania komisji, wzór Odznaki i jej miniatury, wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki, sposób postępowania w przypadku zagubienia albo zniszczenia Odznaki lub legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki, w tym wydawania ich duplikatu, uwzględniając wyeliminowanie możliwości ponownego składania wniosku o tej samej treści oraz ujednolicenie sposobu składania wniosków, sprawne przeprowadzenie postępowania o nadanie Odznaki, wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce oraz godne i uroczyste uhonorowanie osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym jest nadawana Odznaka.
Art.  7. 
1.  Ustawa nie narusza przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).
2.  Roszczenia przewidziane w ustawie wymienionej w ust. 1 dla bliskich twórcy wykonuje w odniesieniu do utworów Fryderyka Chopina minister. Przepisy art. 1 ust. 1 ustawy stosuje się odpowiednio.
Art.  8. 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy.

Art.  9. 

Powstanie Instytutu może nastąpić nie później niż w ciągu 6 miesięcy po wejściu w życie ustawy.

Art.  10. 
1.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2.  W odniesieniu do zarejestrowanych znaków towarowych wykorzystujących nazwisko lub podobiznę Fryderyka Chopina, ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia i odnosi się także do znaków towarowych używanych w dniu jej wejścia w życie.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.115 t.j.

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina.
Data aktu: 03/02/2001
Data ogłoszenia: 27/01/2020
Data wejścia w życie: 10/09/2001, 24/03/2001