Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

Dz.U.20.1132
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2225 oraz z 2019 r. poz. 2508) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zachowaniem rodzaju wpływów, z zastrzeżeniem ust. 2a, 2b, 2c, 3 i ust. 4 pkt 2, § 13 ust. 2 i 5 oraz § 22.",

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

"2c. Bank prowadzący obsługę bankową rachunków budżetu państwa może na wniosek państwowej jednostki budżetowej przekazywać, każdego dnia roboczego, środki z rachunku bieżącego właściwego dla dochodów pobieranych przez tę jednostkę na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa według stanu środków na tym rachunku po zakończeniu dnia operacyjnego.";

2) w § 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) VAT, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, odrębnie na odpowiednie rachunki, dla których są prowadzone rachunki VAT";

3) w § 24:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa lub niedostosowania konfiguracji systemu nie jest możliwe złożenie:

1) wniosków o zmianę limitu otwarcia,

2) wniosków o modyfikację harmonogramu,

3) zapotrzebowań na środki, o których mowa w § 8 ust. 6 oraz w § 11 ust. 4,

4) wniosków i decyzji związanych ze zmianami projektów planów finansowych i planów finansowych,

5) decyzji o blokowaniu planowanych wydatków

- dokumenty te należy przekazać w formie elektronicznej, a w przypadku braku takiej możliwości - w formie papierowej; po ustaniu powodu awarii lub niedostosowania konfiguracji systemu dysponenci środków budżetu państwa odzwierciedlają niezwłocznie te dokumenty w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, o których mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).",

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa zapotrzebowanie na środki, o którym mowa w § 5 ust. 1, składa się zgodnie z formularzem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w formie, o której mowa w ust. 6.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020