Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Dz.U.2020.1120
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 tabela E otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 3 tabela XI otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

Tabela E. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli XI załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1800-2600
II 2000-2600
III 2200-2600
IV 2300-2600
V 2400-2600
VI 2500-2600
VII 2600-2650
VIII 2600-2700
IX 2600-2800
X 2600-2900
XI 2600-3100
XII 2600-3300
XIII 2600-3500
XIV 2600-3800
XV 2600-4000
XVI 2600-4300
XVII 2600-4700
XVIII 2600-5100
XIX 2700-5600
XX 2900-6200
XXI 3400-6900
ZAŁĄCZNIK Nr  2

XI. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
I. Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
1 Dyrektor biura XX-XXI 10 wyższe 5
Naczelny lekarz Kasy wyższe medyczne i tytuł specjalisty
Główny księgowy Kasy według odrębnych przepisów
2 Wicedyrektor biura, rzecznik prasowy XIX-XX 9 wyższe 5
3 Radca Prezesa, pełnomocnik Prezesa kierujący zespołem będącym samodzielną komórką organizacyjną XVIII-XIX 8 wyższe 5
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych według odrębnych przepisów
4 Lekarz-inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego XVII-XVIII 7 wyższe medyczne i tytuł specjalisty 5
Audytor wewnętrzny, radca prawny według odrębnych przepisów
5 Legislator XVII-XVIII 7 wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna 6
6 Główny specjalista XVI-XVII 6 wyższe 4
Główny informatyk wyższe informatyczne lub pokrewne 4
7 Kierownik kancelarii tajnej XII-XIII 2 wyższe -
średnie 3
8 Starszy specjalista XV-XVI - wyższe 4
Starszy informatyk wyższe informatyczne lub pokrewne 3
9 Specjalista XIV-XV - wyższe 2
10 Samodzielny inspektor XIV-XV - średnie 7
11 Informatyk XIV-XV - wyższe informatyczne lub pokrewne -
średnie informatyczne lub pokrewne 2
12 Starszy inspektor XIII-XIV - średnie 4
13 Młodszy informatyk XII-XIII - wyższe informatyczne lub pokrewne -
średnie informatyczne lub pokrewne 1
14 Młodszy specjalista XI-.XII - wyższe -
15 Starszy księgowy XI-XII - wyższe -
średnie 2
16 Inspektor XI-.XII - średnie 2
17 Księgowy, referent IX-X - średnie -
II. Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
1 Dyrektor oddziału XIX-XX 9 wyższe 5
2 Zastępca dyrektora oddziału XVIII-XIX 8 wyższe 5
Główny księgowy oddziału według odrębnych przepisów
Lekarz regionalny - inspektor orzecznictwa lekarskiego wyższe medyczne i tytuł specjalisty 3
3 Zastępca głównego księgowego oddziału XVII-XVIII 7 wyższe ekonomiczne 3
4 Kierownik placówki terenowej XVI-.XVIII 7 wyższe 4
5 Kierownik wydziału, zastępca kierownika placówki terenowej XV-XVII 6 wyższe 3
6 Lekarz - inspektor orzecznictwa lekarskiego XVI-.XVII 6 wyższe medyczne i tytuł specjalisty 3
7 Kierownik samodzielnego referatu, zastępca kierownika wydziału XIV-XVI 5 wyższe 3
Radca prawny według odrębnych przepisów
8 Kierownik referatu, główny specjalista XIII-XV 5 wyższe 3
Główny informatyk wyższe informatyczne lub pokrewne 3
9 Starszy aprobant, starszy specjalista XII-XIV - wyższe 3
Starszy informatyk wyższe informatyczne lub pokrewne 1
10 Starszy inspektor ubezpieczeń XI-XIII - wyższe 2
średnie 4
11 Samodzielny inspektor XI-XIII - średnie 7
12 Aprobant XI-XIII - wyższe 2
średnie 4
13 Specjalista XI-XIII - wyższe -
14 Informatyk XI-XIII wyższe informatyczne lub pokrewne -
średnie informatyczne lub pokrewne 2
15 Starszy inspektor, samodzielny księgowy X-XII - wyższe 2
średnie 4
16 Inspektor ubezpieczeń IX-XI - wyższe -
średnie 2
17 Młodszy informatyk IX-XI - wyższe -
średnie 2
18 Młodszy specjalista VIII-X - wyższe -
19 Inspektor, starszy księgowy VIII-X wyższe -
średnie 2
20 Starszy referent ubezpieczeń VIII-X - wyższe -
średnie 1
21 Referent ubezpieczeń VIII-IX - średnie -
22 Starszy referent, księgowy VIII-IX - wyższe -
średnie 1
23 Referent VII-VIII - średnie -
III. Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
1 Kierowca autobusu, kierowca samochodu ciężarowego, kierowca samochodu dostawczego, kierowca samochodu osobowego IX-X - według odrębnych przepisów
2 Rzemieślnik specjalista IX-X - zasadnicze 3
3 Introligator przemysłowy, operator naświetlacz fotoskładu VIII-IX - zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne -
4 Zaopatrzeniowiec VIII-IX - średnie -
5 Konserwator, operator urządzeń powielających, rzemieślnik wykwalifikowany VII-VIII - zasadnicze -
6 Robotnik gospodarczy V-VI - podstawowe -
7 Portier,

dozorca,

sprzątaczka

III-IV - podstawowe -
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 782 i 1214, z 2012 r. poz. 1403, z 2013 r. poz. 882, z 2015 r. poz. 241 i 1538, z 2016 r. poz. 227, 396, 686, 1370 i 1611, z 2017 r. poz. 39, 51, 156, 455, 1790 i 2504, z 2018 r. poz. 179,842, 1692, 1811, 2131 i 2258, z 2019 r. poz. 877, 1125, 1296 i 2124 oraz z 2020 r. poz. 29 i 147.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1120

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
Data aktu: 26/06/2020
Data ogłoszenia: 26/06/2020
Data wejścia w życie: 27/06/2020