Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Dz.U.2020.1071
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) adres strony internetowej rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanego dalej "rejestrem", umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwanej dalej "BDO";
2) zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
§  2.  Określa się następujący adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO: www.bdo.mos.gov.pl.
§  3.  Zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, określa załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2414).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu: M Kurtyka

ZAŁĄCZNIK

ZAKRES UPRAWNIEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKOWNIKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 83 UST. 1 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH

Lp. Użytkownik Zakres uprawnień do informacji1) Dostępne informacje2) Rodzaj ograniczenia3) Możliwość przeglądania informacji i generowania raportów Możliwość edycji i wprowadzania zmian
1 2 3 4 5 6 7
1 minister właściwy do spraw klimatu pełny - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2-5 ustawy

brak tak tak
2 administrator BDO, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw klimatu pełny - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2-5 ustawy

brak tak tak
3 minister właściwy do spraw środowiska ograniczony - art. 79 ust. 2-4 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 5 pkt 1 i 3-6 ustawy

tak nie
4 minister właściwy do spraw gospodarki ograniczony - art. 79 ust. 2-4 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 5 pkt 1 i 3-6 ustawy

tak nie
5 minister właściwy do spraw rolnictwa ograniczony - art. 79 ust. 2-4 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 5 pkt 1 i 3-6 ustawy

tak nie
6 minister właściwy do spraw transportu ograniczony - art. 79 ust. 2-4 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 5 pkt 1 i 3-6 ustawy

tak nie
7 minister właściwy do spraw zdrowia ograniczony - art. 79 ust. 2-4 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 5 pkt 1 i 3-6 ustawy

tak nie
8 minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej ograniczony - art. 79 ust. 2-4 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 5 pkt 1 i 3-6 ustawy

tak nie
9 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska ograniczony - art. 79 ust. 2-5 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy tak nie
10 regionalni dyrektorzy ochrony środowiska ograniczony - art. 79 ust. 2-5 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy tak nie
11 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ograniczony - art. 79 ust. 2-4 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 5 pkt 1 i 3-6 ustawy

tak nie
12 dyrektorzy urzędów statystycznych ograniczony - art. 79 ust. 2-4 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 5 pkt 1 i 3-6 ustawy

tak nie
13 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ograniczony - art. 79 ust. 2-4 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 5 pkt 1 i 3-6 ustawy

tak nie
14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ograniczony - art. 79 ust. 2-4 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 5 pkt 1 i 3-6 ustawy

tak nie
15 wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ograniczony - art. 79 ust. 2-4 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 5 pkt 1 i 3-6 ustawy

tak nie
16 Główny Geodeta Kraju ograniczony - art. 79 ust. 2-4 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 5 pkt 1 i 3-6 ustawy

tak nie
17 marszałek województwa ograniczony - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2-5 ustawy

brak tak tak4)
18 wojewoda ograniczony - art. 79 ust. 2-5 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy tak nie
19 starosta ograniczony - art. 79 ust. 5 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy tak nie
20 wójt, burmistrz, prezydent miasta ograniczony - art. 79 ust. 2-5 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy tak nie
21 organy Inspekcji Ochrony Środowiska ograniczony - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2-5 ustawy

brak tak nie
22 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ograniczony - art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2-5 ustawy

brak tak nie
23 zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ograniczony - art. 79 ust. 2-5 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy tak nie
24 Policja ograniczony - art. 79 ust. 2-5 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy tak nie
25 Inspekcja Transportu Drogowego ograniczony - art. 79 ust. 2-5 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy tak nie
26 organy nadzoru górniczego ograniczony - art. 79 ust. 2-5 ustawy - art. 49 ust. 7 ustawy tak nie
Uwaga:

Ilekroć w tabeli jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.).

Objaśnienia:

1) Zakres uprawnień obejmuje:

1) zakres pełny - oznaczający dostęp do wszystkich informacji gromadzonych w BDO, wraz z możliwością ich edycji i wprowadzania zmian;

2) zakres ograniczony - oznaczający niepełny dostęp, w zależności od użytkownika, do informacji gromadzonych w BDO, wraz z częściowym lub całkowitym brakiem możliwości ich edycji i wprowadzania zmian.

2) Informacje określone w odpowiednich przepisach ustawy.

3) Informacje określone w odpowiednich przepisach ustawy, które nie będą udostępnione danemu użytkownikowi.

4) W zakresie informacji zawartych w rejestrze.

1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1071

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Data aktu: 10/06/2020
Data ogłoszenia: 22/06/2020
Data wejścia w życie: 23/06/2020