Obowiązki organów prowadzących sprawy ewidencji ludności w zapewnieniu Państwowej Komisji Wyborczej wykonania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dz.U.20.1032
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie obowiązków organów prowadzących sprawy ewidencji ludności w zapewnieniu Państwowej Komisji Wyborczej wykonania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa, związane ze sprawowanym przez Państwową Komisję Wyborczą nadzorem nad prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców, o którym mowa w art. 18 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), zwanego dalej "rejestrem wyborców", oraz sporządzaniem spisów wyborców, o których mowa w art. 26 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwanych dalej "spisami wyborców":
1) obowiązki organów prowadzących sprawy ewidencji ludności, w zakresie:
a) trybu udostępniania do kontroli niezbędnych dokumentów i informacji dotyczących osób objętych rejestrem wyborców i spisami wyborców,
b) trybu udostępniania dokumentów i informacji z ewidencji ludności stanowiących podstawę aktualizacji rejestru wyborców,
c) wykonywania wniosków wynikających z kontroli prowadzonej na zlecenie Państwowej Komisji Wyborczej,
d) przekazywania informacji o liczbie mieszkańców ujętych w ewidencji ludności i liczbie wyborców wpisanych do rejestru wyborców i spisów wyborców,
2) zasady i formy współdziałania organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia prawidłowości prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców oraz sporządzania spisów wyborców

- w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

§  2. 
1.  Organ prowadzący ewidencję ludności udostępnia, posiadającemu pisemne upoważnienie wydane przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego lub właściwego dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego, pracownikowi Krajowego Biura Wyborczego:
1) dane z rejestru wyborców oraz spisy wyborców, w tym wydruki z systemu teleinformatycznego,
2) dokumenty i dane ewidencji ludności, w tym będące w posiadaniu organów prowadzących ewidencję ludności, odpisy skrócone akt stanu cywilnego, które stanowią podstawę wpisania lub skreślenia osób z rejestru wyborców i spisów wyborców,
3) decyzje dotyczące wpisania wyborców na własny wniosek do rejestru wyborców i spisu wyborców oraz zawiadomień skierowanych w tej sprawie do właściwych urzędów gmin i zawiadomień otrzymanych z innych urzędów gmin,
4) dokumenty dotyczące zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz przekazania wyborcy pakietu wyborczego,
5) dokumenty dotyczące reklamacji wniesionych na nieprawidłowości w rejestrze wyborców i w spisach wyborców,
6) zawiadomienia sądów o pozbawieniu osób praw wyborczych oraz o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę pozbawienia praw wyborczych,
7) inne dokumenty pozwalające ocenić poprawność i rzetelność prowadzonego rejestru wyborców i sporządzanych spisów wyborców

- w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców.

2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, udostępnia się do wglądu upoważnionemu pracownikowi Krajowego Biura Wyborczego, w obecności pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw ewidencji ludności.
3.  Na wniosek upoważnionego pracownika Krajowego Biura Wyborczego, organ prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany dokonać odpowiednich wydruków danych z systemu ewidencji ludności dotyczących osób objętych ewidencją ludności oraz wpisanych do rejestru wyborców.
§  3. 
1.  Organ prowadzący ewidencję ludności realizuje zalecenia wynikające z kontroli rejestru wyborców i spisów wyborców.
2.  Do wystąpień Państwowej Komisji Wyborczej lub osób działających z jej upoważnienia zawierających wniosek o wykreślenie z rejestru wyborców bądź spisu wyborców osób, które z naruszeniem prawa zostały wpisane do rejestru wyborców bądź spisów wyborców, stosuje się odpowiednio przepisy o reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców.
3.  Przepis ust. 2 stosuje się także do wystąpienia zawierającego wniosek o sprostowanie niewłaściwych danych wyborcy wpisanego do rejestru wyborców bądź spisów wyborców.
§  4. 
1.  Organ prowadzący ewidencję ludności przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, informację o liczbie wyborców wpisanych do spisu oraz o liczbie mieszkańców w gminie w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin sporządzenia spisu wyborców określony przez Marszałka Sejmu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.
2.  Organ prowadzący ewidencję ludności, na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, przekazuje, za pośrednictwem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, informację o liczbie wyborców wpisanych do rejestru wyborców w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku przez Państwową Komisję Wyborczą.
§  5.  Organ prowadzący ewidencję ludności współdziała z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie aktualizacji rejestru wyborców dokonywanej za pomocą udostępnionego przez Krajowe Biuro Wyborcze programu informatycznego, który umożliwia bieżące przekazywanie danych dotyczących informacji dodatkowych o wpisaniu wyborcy na wniosek do rejestru wyborców danej gminy oraz informacji dodatkowych dotyczących skreślenia wyborcy z rejestru wyborców danej gminy.
§  6.  Wojewodowie w ramach nadzoru nad prowadzeniem ewidencji ludności współdziałają z Krajowym Biurem Wyborczym w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia i aktualizacji danych ewidencji ludności w części objętej rejestrem wyborców i w tym zakresie:
1) podejmują stosowne działania wynikające z okresowych ocen uwag i wniosków dotyczących stanu prowadzenia ewidencji ludności w gminach, przekazywanych przez Krajowe Biuro Wyborcze i komisarzy wyborczych;
2) inicjują wspólną kontrolę stanu ewidencji ludności i rejestru wyborców przy udziale przedstawicieli Krajowego Biura Wyborczego oraz zapewniają udział podległych im pracowników prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności we wspólnych kontrolach inicjowanych przez Krajowe Biuro Wyborcze.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1032

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Obowiązki organów prowadzących sprawy ewidencji ludności w zapewnieniu Państwowej Komisji Wyborczej wykonania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Data aktu: 10/06/2020
Data ogłoszenia: 12/06/2020
Data wejścia w życie: 12/06/2020