Rejestr administracyjny polskich statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2020.1020
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 23 stycznia 2003 r.
w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej
Na podstawie art. 24 i art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania związanego z wpisem i zmianami w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej, zwanym dalej "rejestrem", a także wzory ksiąg rejestrowych, dokumentu rejestracyjnego oraz warunki i terminy wymiany dokumentów rejestracji statków.
§  2. 
1.  Wpis do rejestru następuje na podstawie pisemnego wniosku, który powinien zawierać:
1) nazwę statku lub inny znak rozpoznawczy;
2) nazwę portu macierzystego statku;
3) rodzaj i przeznaczenie statku;
4) rok, miejsce budowy, nazwę stoczni i numer budowy statku;
5) określenie materiału głównego, z którego statek jest zbudowany;
6) rodzaj i liczbę głównych mechanicznych urządzeń napędowych oraz łączną ich moc w kW;
7) rodzaj i liczbę pędników;
8) wymiary statku oraz liczbę pasażerów;
9) oznaczenie i adres armatora statku wraz z numerem identyfikacyjnym REGON nadanym podmiotowi przez urząd statystyczny oraz z oznaczeniami kodowymi adresu przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju "TERYT". W przypadku braku numeru identyfikacyjnego REGON wpisuje się numer PESEL;
10) wskazanie poprzedniego rejestru i datę wykreślenia z niego - jeżeli statek był wpisany do innego rejestru;
11) określenie dokumentów potwierdzających uprawnienie do władania statkiem.
2.  Jeżeli statek stanowi przedmiot współwłasności, podaje się rodzaj współwłasności oraz wielkości udziałów w częściach ułamkowych.
3.  Wniosek o wpis do rejestru armator statku obowiązany jest złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wybudowania lub nabycia statku w kraju albo przybycia statku do kraju, jeżeli statek został nabyty za granicą. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.  Składając wniosek, armator przedstawia do wglądu dokumenty potwierdzające uprawnienia do władania statkiem.
§  3. 
1.  Do wniosku o wpis statku do rejestru dołącza się:
1) jeżeli armator jest właścicielem albo współwłaścicielem statku - uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku;
2) jeżeli armator nie jest właścicielem statku - uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora do władania statkiem we własnym imieniu;
3) jeżeli armatorem statku jest osoba prawna - dokument stwierdzający pełną jej nazwę i siedzibę oraz wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby;
4) jeżeli statek był poprzednio wpisany do rejestru prowadzonego przez inny organ rejestrowy albo do rejestru za granicą - dowód wykreślenia statku z tego rejestru;
5) jeżeli wniosek dotyczy wpisania statku do rejestru czasowego - dokument potwierdzający zgodę władz państwa stałego rejestru na czasowe wpisanie statku do rejestru polskiego.
2.  Do wniosku o wpis do rejestru statku, który na mocy odrębnych przepisów nie podlega obowiązkowi posiadania świadectwa zdolności żeglugowej - dodatkowo dołącza się opinię, uznanego przez organ prowadzący rejestr rzeczoznawcy, o zdolności statku do żeglugi w określonym rejonie i terminie.
§  4. 
1.  Rejestr dzieli się na rejestr stały i rejestr czasowy.
2.  Rejestr stały składa się z ksiąg rejestrowych prowadzonych oddzielnie dla statków:
1) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości większym niż 20 m2;
2) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2;
3) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości większym niż 20 m2;
4) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2.
3.  Wzory ksiąg rejestru stałego określają załączniki nr 2-5 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Wpisu statku do rejestru dokonuje się w kolejności otrzymanych wniosków.
2.  Numer rejestracyjny statku tworzą:
1) litery będące symbolem organu prowadzącego rejestr;
2) dwie cyfry oznaczające księgę rejestrową, do której statek został wpisany, a dla statków wpisanych do rejestru czasowego - litera "T";
3) cyfry będące kolejnym numerem w tej księdze.
3.  Organy prowadzące rejestr używają następujących symboli literowych:
1) dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy:
a) na obszarze właściwości delegatury z siedzibą w Gdańsku - "GD",
b) na obszarze właściwości delegatury z siedzibą w Giżycku - "GŻ",
c) na obszarze właściwości delegatury z siedzibą w Warszawie - "WA",
d) na pozostałym obszarze pozostającym w jego właściwości - "BG";
2) dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu:
a) na obszarze właściwości delegatury z siedzibą w Krakowie - "KR",
b) na obszarze właściwości delegatury z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu - "KŹ",
c) na pozostałym obszarze pozostającym w jego właściwości - "W";
3) dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie - "SZ".
4.  Ustala się następujące oznaczenie ksiąg rejestrowych rejestru stałego:
1) 01 - dla statków o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości większym niż 20 m2;
2) 02 - dla statków o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2;
3) 03 - dla statków bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości większym niż 20 m2;
4) 04 - dla statków bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2.
5.  Litery i cyfry będące elementami numeru rejestracyjnego oddziela się od siebie poziomymi kreskami.
§  6. 
1.  W księdze rejestrowej rejestru czasowego wpisuje się dodatkowo:
1) nazwę stałego rejestru, do którego statek jest wpisany;
2) oznaczenie dokumentu potwierdzającego zgodę władz państwa stałego rejestru na czasowe wpisanie statku do rejestru polskiego;
3) termin, na jaki statek został wpisany do rejestru.
2.  Wzór księgi rejestrowej rejestru czasowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Każda księga rejestrowa powinna być oprawiona w sposób trwały i przesznurowana, a jej karty ponumerowane. Na ostatniej stronie księgi zamieszcza się wzmiankę stwierdzającą ilość ponumerowanych i przesznurowanych stron. Końce sznurka przymocowuje się trwale i opatruje pieczęcią urzędu żeglugi śródlądowej.
2.  Wpisów w księdze rejestrowej dokonuje się atramentem lub tuszem (długopisem) starannie, pismem czytelnym bez używania skrótów. Wyrazów wpisanych nie wolno przerabiać, wyskrobywać, wycierać lub czynić nieczytelnymi.
3.  Omyłki prostuje się przez przekreślenie błędnego wyrazu czerwoną linią w sposób pozwalający na odczytanie pierwotnego tekstu, umieszczając pod treścią wpisu wzmiankę zawierającą omówienie sprostowania.
4.  Wpis, który utracił moc na skutek zmiany jego treści lub wykreślenia wpisu, podkreśla się czerwoną linią.
§  8. 
1.  Dowód polskiej przynależności statku, podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru, stanowi dokument rejestracyjny wydany przez organ rejestrowy armatorowi po wpisaniu statku do rejestru.
2.  Wzory dokumentów rejestracyjnych dla statków żeglugi śródlądowej, w tym dla statków niepodlegających obowiązkowi posiadania świadectwa zdolności żeglugowej i wpisanych czasowo do rejestru, określają załączniki nr 7-9 do rozporządzenia.
§  9. 
1.  W zgłoszeniu o zmianę wpisu w rejestrze należy podać:
1) nazwę statku lub inny znak rozpoznawczy;
2) numer rejestracyjny statku;
3) określenie danych podlegających zmianom.
2.  Składając wniosek armator przedstawia do wglądu dokumenty potwierdzające zmianę danych zawartych w rejestrze.
§  10. 
1.  Zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru armator obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
2.  W przypadku zgłoszenia zmian, o których mowa w ust. 1, organ prowadzący rejestr dokonuje odpowiednich wpisów w rejestrze oraz w dokumencie rejestracyjnym statku.
3.  Jeżeli przebudowa statku spowodowała konieczność wpisania statku do innej księgi rejestrowej, statek ten podlega obowiązkowi wpisu do rejestru w trybie określonym w rozporządzeniu. Statek wykreśla się z dotychczasowego rejestru.
§  11. 
1.  Dokument rejestracyjny statku wykreślonego z rejestru podlega zwrotowi do organu prowadzącego rejestr i unieważnieniu. Dokument ten dołącza się odpowiednio do wniosku o wykreślenie statku z rejestru albo o wpisanie do innej księgi rejestrowej.
2.  W razie wykreślenia z urzędu statku, który utracił cechy urządzenia pływającego, organ prowadzący rejestr wzywa armatora do niezwłocznego zwrotu dokumentu rejestracyjnego tego statku.
§  12. 
1.  Dokumenty rejestracyjne wydane przez inspektoraty żeglugi śródlądowej na podstawie dotychczasowych przepisów podlegają wymianie na odpowiednie dokumenty określone w rozporządzeniu w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r.
2.  Do wymiany dokumentów rejestracyjnych mają zastosowanie odpowiednio przepisy § 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

Format A4

WNIOSEK O WPIS STATKU DO REJESTRU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

Format A4

KSIĘGA REJESTROWA REJESTRU STAŁEGO

dla statków o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości większym niż 20 m2

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

Format A4

KSIĘGA REJESTROWA REJESTRU STAŁEGO

dla statków o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR

Format B4 - poziomo

KSIĘGA REJESTROWA REJESTRU STAŁEGO

dla statków bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości większym niż 20 m2

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5
WZÓR

Format B4 - poziomo

KSIĘGA REJESTROWA REJESTRU STAŁEGO

dla statków bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6
WZÓR

Format A4

KSIĘGA REJESTROWA REJESTRU CZASOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7
WZÓR

Format A6

KARTA REJESTRACYJNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8
WZÓR

Format A4

CZASOWY DOKUMENT REJESTRACYJNY STATKU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9
WZÓR

Format A4

DOKUMENT REJESTRACYJNY STATKU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

wzór

1 Obecnie działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa kieruje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U.2019.2262).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 21 stycznia 1965 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej (Dz.U.1965.8.48).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020