Zmiana rozporządzenia w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom.

Dz.U.2020.1007
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom
Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312, z 2019 r. poz. 1824 oraz z 2020 r. poz. 300) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom (Dz. U. poz. 743, z 2016 r. poz. 628 i 2144, z 2018 r. poz. 1836 oraz z 2019 r. poz. 581 i 2423) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli I niezgodność określona w kol. 1 dla naruszeń określonych w wierszach 7.1-7.4 z kol. 2 otrzymuje brzmienie:

"Nie przestrzega się zakazu stosowania nawozów, o których mowa w art. 16 pkt 30a Prawa wodnego, na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych w odległościach określonych w programie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. poz. 243), zwanym dalej "programem działań".";

2) tabela II otrzymuje brzmienie:

Tabela II

NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z SMR nr 1, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia nr 1306/2013 RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG1) DOTKLIWOŚĆ2) TRWAŁOŚĆ3)
1 2 3 4 5
Nie przestrzega się zakazu stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, z wyjątkiem gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia, lub na glebach zalanych wodą, lub nasyconych wodą, lub pokrytych śniegiem. 1. Stwierdzono zastosowanie nawozów na glebach zamarzniętych, z wyjątkiem gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia, lub na glebach zalanych wodą, lub nasyconych wodą, lub pokrytych śniegiem. 3 pkt 1 pkt 3 pkt
3 pkt
5 pkt 5 pkt
Nie przestrzega się zakazu stosowania nawozów na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych w odległościach określonych w tabeli 1 w programie działań oraz w rozdziale 1.2.2 ust. 3 i 4 oraz rozdziale 1.2.3 ust. 1-3 programu działań. 2. Stwierdzono naruszenia wymienione w wierszu dotyczącym naruszeń nr 7.1 lub 7.2, lub 7.3, lub 7.4 wymienione w tabeli I.4)
Nie przestrzega się zakazu mycia rozsiewaczy nawozów i sprzętu do aplikacji nawozów oraz rozlewania wody z ich mycia w odległości mniejszej niż 25 m od brzegu zbiorników wodnych, jezior, cieków naturalnych, rowów, kanałów oraz ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa wodnego lub obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego. 3. Stwierdzono, że rozsiewacze nawozów lub sprzęt do aplikacji nawozów myje się oraz wodę z ich mycia rozlewa się w odległości mniejszej niż 25 m od brzegu zbiorników wodnych, jezior, cieków naturalnych, rowów, kanałów lub ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa wodnego lub obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego. 3 pkt 1 pkt 3 pkt
3 pkt
5 pkt 5 pkt
Rolnik, stosując nawozy azotowe mineralne na gruntach położonych na terenie o dużym nachyleniu, nie przestrzega obowiązku rozdzielania dawek tych nawozów tak, aby poszczególne dawki nie przekraczały 100 kg N/ha.

Nie dotyczy części terenu o dużym nachyleniu określonym w rozdziale 1.2.3 ust. 1-3 programu działań.

4. Stwierdzono, że na terenie o dużym nachyleniu zastosowano nawozy azotowe mineralne w taki sposób, że poszczególne dawki przekroczyły 100 kg N/ha. 1 pkt 1 pkt 3 pkt
3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt
Rolnik, stosując nawozy na gruntach ornych położonych na terenie o dużym nachyleniu, nie przestrzega obowiązku dokonania ich bezpośredniej aplikacji do gleby lub przyorania lub wymieszania z glebą, a w okresie wegetacyjnym roślin uprawnych - ich stosowania przy największym zapotrzebowaniu roślin na azot;

przyorania lub wymieszania z glebą dokonuje się w ciągu 4 godzin od zastosowania nawozu naturalnego, jednak nie później niż następnego dnia po jego zastosowaniu.

Nie dotyczy części terenu o dużym nachyleniu określonym w rozdziale 1.2.3 ust. 1-3 programu działań.

5. Stwierdzono, że na gruntach ornych położonych na terenie o dużym nachyleniu zastosowano nawozy bez ich bezpośredniej aplikacji do gleby lub bez przyorania lub wymieszania z glebą, a w okresie wegetacyjnym roślin uprawnych zastosowano nawozy poza okresem największego zapotrzebowania roślin na azot, natomiast w przypadku zastosowania nawozu naturalnego nie został on przyorany lub wymieszany z glebą najpóźniej następnego dnia po jego zastosowaniu. 1 pkt 3 pkt 3 pkt
3 pkt
5 pkt 5 pkt 5 pkt
Rolnik, uprawiając działkę rolną położoną na terenie o dużym nachyleniu, nie przestrzega obowiązku uprawiania jej w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku i odkładania skiby w górę stoku, o ile pozwalała na to wielkość i usytuowanie tej działki rolnej, lub nie stosuje konserwujących systemów uprawy zapobiegających wymywaniu, takich jak uprawa uproszczona, uprawa uproszczona pasowa lub uprawa zerowa.

Nie dotyczy działki rolnej mniejszej niż 1 ha, na której stosuje się uproszczony system uprawy.

Nie dotyczy części terenu o dużym nachyleniu określonym w rozdziale 1.2.3 ust. 1-3 programu działań.

6. Stwierdzono, że działka rolna położona na terenie o dużym nachyleniu nie jest uprawiana w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku, a skiby nie są odkładane w górę stoku lub rolnik nie stosuje konserwujących systemów uprawy zapobiegających wymywaniu. 1 pkt 3 pkt 3 pkt
3 pkt
5 pkt 5 pkt 5 pkt
Nie przestrzega się zakazu przechowywania nawozów na terenie o dużym nachyleniu w odległości 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych lub pasa morskiego, lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa wodnego. 7. Stwierdzono, że rolnik przechowuje nawozy na terenie o dużym nachyleniu w odległości do 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych lub pasa morskiego, lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa wodnego. 3 pkt 3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt 5 pkt
Rolnik nie zastosował nawozów na gruntach rolnych zgodnie z dozwolonym terminem określonym w rozdziale 1.3 programu działań. 8. Zastosowano nawozy na gruntach rolnych poza dozwolonym terminem określonym w rozdziale 1.3 programu działań. 3 pkt 1 pkt 3 pkt
3 pkt
5 pkt 5 pkt
Rolnik, który założył uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach i zastosował nawozy w innym terminie niż określony w tabeli 2 w programie działań, nie spełnił obowiązku przechowywania dokumentów wskazujących termin zbioru, datę zastosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy - przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu. 9. Stwierdzono, że rolnik nie przechowywał dokumentów przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu. 3 pkt 3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt
Rolnik, który założył uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach i zastosował nawozy w innym terminie niż określony w tabeli 2 w programie działań, nie posiada dokumentów wskazujących termin zbioru, datę zastosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy. 10. Stwierdzono brak lub niekompletność dokumentów wskazujących termin zbioru, datę zastosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy. 3 pkt 3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt
Rolnik, który założył uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach i zastosował, w innym terminie niż określony w tabeli 2 w programie działań, nawozy wieloskładnikowe dla zakładanych upraw, przez co przekroczył dawkę 30 kg N/ha. 11. Stwierdzono, że rolnik, stosując wieloskładnikowe nawozy dla zakładanych upraw, przekroczył dawkę 30 kg N/ha. 1 pkt 1 pkt 3 pkt
3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt
Nie przestrzega się obowiązku przechowywania nawozów naturalnych płynnych i stałych w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu przez zapewnienie powierzchni nieprzepuszczalnych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych lub pojemności przykrytych, w szczególności osłoną elastyczną lub osłoną pływającą, zbiorników na nawozy naturalne płynne, które powinny posiadać szczelne dno i ściany. 12. Stwierdzono, że rolnik przechowuje nawozy naturalne płynne lub nawozy naturalne stałe w sposób niezapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu przez niezapewnienie powierzchni nieprzepuszczalnych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych lub pojemności przykrytych zbiorników na nawozy naturalne płynne. 3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik prowadzący chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym prowadzący chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, nie przestrzega obowiązku zapewnienia, w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r., odpowiedniej powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, która umożliwi przechowywanie co najmniej 6-miesięcznej produkcji nawozów naturalnych płynnych i co najmniej 5-miesięcznej produkcji nawozów naturalnych stałych w okresach, w których te nawozy nie są wykorzystywane rolniczo;

w przypadku gdy wytworzone w gospodarstwie rolnym nawozy naturalne podlegają procesom technologicznym przetwarzania lub przekazaniu, wymagana pojemność zbiorników oraz powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych może ulec stosownemu zmniejszeniu.

13. Stwierdzono, że od dnia 1 stycznia 2022 r. powierzchnia lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych nie zapewnia możliwości przechowywania co najmniej:

1) 6-miesięcznej produkcji nawozów naturalnych płynnych lub

2) 5-miesięcznej produkcji nawozów naturalnych stałych

- w okresach, w których te nawozy nie są wykorzystywane rolniczo.

5 pkt 5 pkt 5 pkt
Rolnik prowadzący chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP nie przestrzega obowiązku zapewnienia, w terminie od dnia 1 stycznia 2025 r., odpowiedniej powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, która umożliwi przechowywanie co najmniej 6-miesięcznej produkcji nawozów naturalnych płynnych lub co najmniej 5-miesięcznej produkcji nawozów naturalnych stałych w okresach, w których te nawozy nie są wykorzystywane rolniczo;

w przypadku gdy wytworzone w gospodarstwie rolnym nawozy naturalne podlegają procesom technologicznym przetwarzania lub przekazaniu, wymagana pojemność zbiorników oraz powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych może ulec stosownemu zmniejszeniu.

14. Stwierdzono, że od dnia 1 stycznia 2025 r. powierzchnia lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych nie zapewnia możliwości przechowywania co najmniej:

1) 6-miesięcznej produkcji nawozów naturalnych płynnych lub

2) 5-miesięcznej produkcji nawozów naturalnych stałych

- w okresach, w których te nawozy nie są wykorzystywane rolniczo.

5 pkt 5 pkt 5 pkt
Rolnik przyjmujący nawozy naturalne na podstawie umowy nie przestrzega obowiązku posiadania, w chwili przyjmowania tych nawozów, odpowiedniej powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do ich przechowywania w sposób bezpieczny dla środowiska, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu. 15. Stwierdzono, że rolnik przyjmujący nawozy naturalne na podstawie umowy nie posiadał, w chwili przyjmowania tych nawozów, odpowiedniej powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do ich przechowywania w sposób bezpieczny dla środowiska, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu. 3 pkt 3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt 5 pkt
W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce obornik jest przechowywany w budynku inwentarskim o przepuszczalnym podłożu. 16. Stwierdzono, w przypadku utrzymywania zwierząt na głębokiej ściółce, że obornik jest przechowywany w budynku inwentarskim o przepuszczalnym podłożu. 5 pkt 5 pkt 5 pkt
Nie przestrzega się zakazu przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm. 17. Stwierdzono przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm. 5 pkt 5 pkt 5 pkt
W przypadku czasowego, jednak nie dłuższego niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm, przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, zwanego dalej "czasowym przechowywaniem obornika", rolnik nie przestrzega obowiązku zlokalizowania pryzmy poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa wodnego. 18. Stwierdzono, w przypadku czasowego przechowywania obornika, że rolnik zlokalizował pryzmy w zagłębionym terenie lub na terenie o spadku powyżej 3%, lub w miejscu piaszczystym lub podmokłym, lub w odległości mniejszej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych lub pasa morskiego, lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa wodnego. 3 pkt 5 pkt 5 pkt
5 pkt
W przypadku czasowego przechowywania obornika rolnik nie przestrzega obowiązku przechowywania mapy lub szkicu działki, na których jest zaznaczona lokalizacja pryzmy z obornikiem składowanym bezpośrednio na gruncie oraz data jej złożenia, przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika. 19. Stwierdzono, w przypadku czasowego przechowywania obornika, że rolnik nie przechowywał mapy lub szkicu działki, na których zaznaczona jest lokalizacja pryzmy z obornikiem składowanym bezpośrednio na gruncie przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika. 3 pkt 3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt
W przypadku czasowego przechowywania obornika nie przestrzega się zakazu ponownego przechowywania obornika na pryzmie w tym samym miejscu przed upływem 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika. 20. Stwierdzono, w przypadku czasowego przechowywania obornika, ponowne przechowywanie obornika na pryzmie w tym samym miejscu przed upływem 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika. 5 pkt 5 pkt 5 pkt
Nie przestrzega się zakazu przechowywania pomiotu ptasiego bezpośrednio na gruncie. 21. Stwierdzono przechowywanie pomiotu ptasiego bezpośrednio na gruncie. 5 pkt 5 pkt 5 pkt
Nie przestrzega się zakazu przechowywania kiszonek bezpośrednio na gruncie lub nie przestrzega się nakazu ich przechowywania w szczególności w silosach, rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z folii, sieczki, słomy lub innego materiału, który pochłania odcieki, lub pod przykryciem foliowym. 22. Stwierdzono przechowywanie kiszonek:

1) bezpośrednio na gruncie lub

2) w inny sposób niż w silosach, rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z folii, sieczki, słomy lub innego materiału, który pochłania odcieki, lub

3) bez przykrycia foliowego.

3 pkt 3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt 5 pkt
Nie przestrzega się zakazu przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek w odległości mniejszej niż 25 m od:

1) studni lub ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa wodnego lub

2) linii brzegu wód powierzchniowych lub pasa morskiego.

23. Stwierdzono nieprzestrzeganie zakazu przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek w odległości mniejszej niż 25 m od:

1) studni lub ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa wodnego lub

2) linii brzegu wód powierzchniowych lub pasa morskiego.

3 pkt 3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt 5 pkt
Zbiornik na płynne nawozy naturalne nie zapewnia możliwości gromadzenia co najmniej 4-miesięcznej produkcji tych nawozów. 24. Stwierdzono, że zbiornik na płynne nawozy naturalne nie zapewnia możliwości gromadzenia co najmniej 4-miesięcznej produkcji tych nawozów.5) 5 pkt 5 pkt 5 pkt
Nie przestrzega się zakazu utrzymywania zwierząt futerkowych w klatkach lub bateriach klatek z ażurową podłogą bez zabezpieczenia gruntu znajdującego się pod nimi, wykonanego ze szczelnej i litej, odpornej na mechaniczne uszkodzenia powierzchni, ukształtowanej w sposób zabezpieczający przedostawaniu się odcieku do wód lub gruntu.

Nie dotyczy utrzymywania tych zwierząt w systemie pastwiskowym, z regularną zmianą zadarnionych kwater.

25. Stwierdzono, że zwierzęta futerkowe są utrzymywanie w klatkach lub bateriach klatek z ażurową podłogą bez zabezpieczenia gruntu znajdującego się pod nimi lub podłoże nie jest wykonane ze szczelnej i litej, odpornej na mechaniczne uszkodzenia powierzchni, ukształtowanej w sposób zabezpieczający przedostawaniu się odcieku do wód lub gruntu. 1 pkt 1 pkt 3 pkt
3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt 5 pkt
Nie przestrzega się zakazu mieszania i wspólnego przechowywania odchodów zwierząt futerkowych mięsożernych z odpadami pochodzącymi z przygotowania paszy dla tych zwierząt. 26. Stwierdzono mieszanie i wspólne przechowywanie odchodów zwierząt futerkowych mięsożernych z odpadami pochodzącymi z przygotowania paszy dla tych zwierząt. 5 pkt 5 pkt 5 pkt
Roczna dawka nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawiera więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. 27. Stwierdzono, że roczna dawka nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawiera więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. 1 pkt 1 pkt 3 pkt
3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt
W przypadku przekazywania nawozów naturalnych rolnik przekazujący te nawozy nie przestrzega obowiązku obliczenia ilości:

1) nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie rolnym przeznaczonych do przekazania;

2) azotu w nawozach wymienionych w pkt 1.

28. Stwierdzono, że rolnik przekazał nawozy naturalne, ale nie wykonał obliczeń koniecznych do tego przekazania. 1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

1 pk

3 pkt

Rolnik, który:

1) prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior lub

2) posiada gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych, lub

3) uprawia uprawy intensywne, których lista została określona w załączniku nr 7 do programu działań, na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha, lub

4) utrzymuje obsadę większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego, lub

5) nabył nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby od rolnika, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, lub od podmiotu importującego nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny z terytoriów państw trzecich, lub

6) opracował go dobrowolnie

- nie posiada planu nawożenia azotem opracowanego zgodnie ze zbiorem zaleceń dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniających stosowane odpady i nawozy. Plan ten zawiera rozplanowanie stosowania nawozów na poszczególne działki rolne w gospodarstwie rolnym oraz jest opracowany w terminie pozwalającym na prawidłowe i bezpieczne stosowanie nawozów (nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozów).

Nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) oraz upraw kontenerowych, wykorzystujących technologię zamkniętego obiegu nawozów i wody.

29. Stwierdzono brak lub niekompletność planu nawożenia azotem opracowanego odrębnie dla każdej działki rolnej. 3 pkt 3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, nie przestrzega zakazu zbycia ponad 30% gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania. 30. Stwierdzono, że rolnik zbył ponad 30% gnojówki lub gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania. 3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior obowiązany do posiadania planu nawożenia azotem nie przestrzega obowiązku:

1) uzyskania pozytywnej opinii okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, o tym planie - nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozów;

2) doręczenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska, właściwym ze względu na miejsce stosowania nawozów, kopię tego planu wraz z kopią pozytywnej opinii okręgowej stacji chemiczno-rolniczej o tym planie, nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozów.

31. Stwierdzono, że rolnik obowiązany do posiadania planu nawożenia azotem nie spełnił obowiązków wynikających z konieczności posiadania tego planu. 3 pkt 3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt 5 pkt
Rolnik, który jest obowiązany do opracowania planu nawożenia azotem lub opracował go dobrowolnie, nie przestrzega zakazu stosowania wyższych dawek nawozów niż wynikające z tego planu. 32. Stwierdzono, że rolnik, który jest obowiązany do opracowania planu nawożenia azotem lub opracował go dobrowolnie, zastosował wyższe dawki nawozów niż wynikające z tego planu. 1 pkt 1 pkt 3 pkt
3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt
Rolnik, którego nie dotyczy obowiązek opracowania planu nawożenia azotem lub nie opracował go dobrowolnie, nie przestrzega obowiązku stosowania nawozów w dawkach nieprzekraczających maksymalnych ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł określonych w tabeli 14 załącznika nr 9 do programu działań dla upraw w plonie głównym, dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin.

Nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) oraz upraw kontenerowych, wykorzystujących technologię zamkniętego obiegu nawozów i wody.

33. Stwierdzono, że rolnik, zastosował nawozy w dawkach przekraczających maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł określone w tabeli 14 załącznika nr 9 do programu działań. 1 pkt 1 pkt 3 pkt
3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt
Rolnik, który:

1) prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior lub

2) posiada gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych, lub

3) uprawia uprawy intensywne, których lista została określona w załączniku nr 7 do programu działań, na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha, lub

4) utrzymuje obsadę większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego, lub

5) zbył nawozy naturalne do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, lub

6) nabył nawóz naturalny, od rolnika, o którym mowa w pkt 1-5, lub produkt pofermentacyjny od rolnika, o którym mowa w pkt 1-4

- nie przestrzega obowiązku przechowywania umowy, na podstawie której nawozy naturalne lub produkty pofermentacyjne mogą być zbywane, w tym przekazane, przez okres 3 lat od dnia jej wygaśnięcia.

Nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) oraz upraw kontenerowych, wykorzystujących technologię zamkniętego obiegu nawozów i wody.

34. Stwierdzono, że rolnik nie przechowuje umowy, na podstawie której nawozy naturalne lub produkty pofermentacyjne mogą być zbywane. 3 pkt 3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik, który nie posiada planu nawożenia azotem oraz gospodaruje na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymuje zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego, nie przestrzega obowiązku posiadania obliczeń maksymalnych dawek azotu. Nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) oraz upraw kontenerowych, wykorzystujących technologię zamkniętego obiegu nawozów i wody. 35. Stwierdzono brak obliczeń maksymalnych dawek azotu lub niekompletność tych obliczeń 3 pkt 3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt
Rolnik, który gospodaruje na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymuje zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego, nie przestrzega obowiązku prowadzenia - w postaci papierowej, w formie zapisów własnych, arkuszy, dzienników lub książki nawozowej, lub w postaci elektronicznej - ewidencji zabiegów związanych z nawożeniem azotem, zwierającej informacje o:

1) dacie zastosowania nawozu;

2) rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, na której został zastosowany nawóz;

3) rodzaju zastosowanego nawozu;

4) zastosowanej dawce nawozu;

5) terminie przyorania nawozu naturalnego w przypadku zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu.

Nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) oraz upraw kontenerowych, wykorzystujących technologię zamkniętego obiegu nawozów i wody.

36. Stwierdzono, że rolnik nie prowadzi ewidencji zabiegów związanych z nawożeniem azotem lub że jest ona niekompletna. 3 pkt 3 pkt

5 pkt

3 pkt
5 pkt
Rolnik, który gospodaruje na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymuje zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego, nie przestrzega obowiązku przechowywania ewidencji zabiegów, o której mowa w wierszu dotyczącym naruszenia nr 36, przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu. Nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) oraz upraw kontenerowych, wykorzystujących technologię zamkniętego obiegu nawozów i wody. 37. Stwierdzono, że rolnik nie przechowywał ewidencji zabiegów, o której mowa w wierszu dotyczącym naruszenia nr 36, przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu. 3 pkt 3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt
Rolnik, który gospodaruje na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymuje zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego, nie przestrzega obowiązku przechowywania planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu.

Nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) oraz upraw kontenerowych, wykorzystujących technologię zamkniętego obiegu nawozów i wody.

38. Stwierdzono, że rolnik nie przechowywał planu nawożenia azotem lub obliczeń maksymalnych dawek azotu przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu. 3 pkt 3 pkt 3 pkt
5 pkt 5 pkt

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1, 3-12, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29-38:

a) 1 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem,

c) 5 pkt - wykraczający poza gospodarstwo rolne;

2) 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24 i 26 - 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku;

3) 28:

a) 1 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku, gdy przekazania nawozów naturalnych dokonano na cel inny niż bezpośrednie rolnicze wykorzystanie,

b) 3 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku, gdy przekazania nawozów naturalnych dokonano w celu bezpośredniego rolniczego wykorzystania.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od reakcji środowiska na naruszenie, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1, 5 i 8:

a) 1 pkt - niewidoczny negatywny efekt dla środowiska, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie,

b) 3 pkt - niewidoczny negatywny efekt dla środowiska, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt,

c) 5 pkt - widoczny negatywny efekt dla środowiska w tym samym roku kalendarzowym lub prawdopodobne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt;

2) 3:

a) 1 pkt - niezgodność stwierdzona na powierzchni nie większej niż 30% powierzchni objętej zakazem rozlewania wody po myciu rozsiewaczy nawozów i sprzętu do aplikacji nawozów,

b) 3 pkt - niezgodność stwierdzona na powierzchni większej niż 30% powierzchni objętej zakazem rozlewania wody po myciu rozsiewaczy nawozów i sprzętu do aplikacji nawozów;

3) 4, 11, 32 i 33:

a) 1 pkt - dopuszczalna dawka nawożenia azotem (kg/ha) została przekroczona nie więcej niż o 20%,

b) 3 pkt - dopuszczalna dawka nawożenia azotem (kg/ha) została przekroczona o więcej niż 20%, lecz nie więcej niż o 35%,

c) 5 pkt - dopuszczalna dawka nawożenia azotem (kg/ha) została przekroczona o więcej niż 35%;

4) 6:

a) 3 pkt - stwierdzono obecność bruzd erozyjnych o szerokości nie większej niż 1 m,

b) 5 pkt - stwierdzono obecność bruzd erozyjnych o szerokości większej niż 1 m;

5) 7 i 23:

a) 3 pkt - stwierdzono niespełnienie wymogu minimalnej odległości o mniej niż 30%,

b) 5 pkt - stwierdzono niespełnienie wymogu minimalnej odległości o nie mniej niż 30%;

6) 9, 10, 19, 34-38:

a) 3 pkt - dokumentacja niekompletna,

b) 5 pkt - brak dokumentacji;

7) 12:

a) 3 pkt - stwierdzono nieszczelność miejsc do przechowywania nawozów naturalnych,

b) 5 pkt - stwierdzono przedostawanie się odcieków do wód lub do gruntu lub brak przykrycia zbiorników na nawozy naturalne płynne;

8) 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24 i 26 - 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku;

9) 15:

a) 3 pkt - stwierdzono nieszczelność miejsc do przechowywania nawozów naturalnych,

b) 5 pkt - stwierdzono brak miejsc do przechowywania nawozów naturalnych lub miejsca te nie zapobiegały przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu lub rolnik nie posiada umowy, na podstawie której przyjął nawozy;

10) 22:

a) 3 pkt - stwierdzono punktowe ślady przecieków,

b) 5 pkt - stwierdzono przechowywanie kiszonek bezpośrednio na gruncie lub rozlewiska soków kiszonkowych lub brak przykrycia;

11) 25:

a) 1 pkt - niezgodność dotyczy do 0,14 DJP utrzymywanych zwierząt futerkowych,

b) 3 pkt - niezgodność dotyczy powyżej 0,14 DJP i nie więcej niż 0,28 DJP utrzymywanych zwierząt futerkowych,

c) 5 pkt - niezgodność dotyczy powyżej 0,28 DJP utrzymywanych zwierząt futerkowych;

12) 27:

a) 1 pkt - dopuszczalna dawka nawozu naturalnego wynosząca 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych została przekroczona nie więcej niż o 30 kg azotu,

b) 3 pkt - dopuszczalna dawka nawozu naturalnego wynosząca 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych została przekroczona o więcej niż 30 kg, lecz nie więcej niż o 60 kg azotu,

c) 5 pkt - dopuszczalna dawka nawozu naturalnego wynosząca 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych została przekroczona więcej niż o 60 kg azotu;

13) 28:

a) 1 pkt - w przypadku gdy przekazania nawozów naturalnych dokonano na inny cel niż bezpośrednie rolnicze wykorzystanie,

b) 3 pkt - w przypadku gdy przekazania nawozów naturalnych dokonano w celu bezpośredniego rolniczego wykorzystania;

14) 29:

a) 3 pkt - plan nawożenia azotem jest niekompletny,

b) 5 pkt - brak planu nawożenia azotem (nie dotyczy rolników, którzy opracowali ten plan dobrowolnie);

15) 30:

a) 3 pkt - dopuszczalna ilość zbytej gnojówki lub gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania została przekroczona nie więcej niż o 20%,

b) 5 pkt - dopuszczalna ilość zbytej gnojówki lub gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania została przekroczona o więcej niż 20%;

16) 31:

a) 3 pkt - rolnik obowiązany do przekazania kopii planu nawożenia azotem wraz z kopią pozytywnej opinii okręgowej stacji chemiczno-rolniczej nie przekazał ich do wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska, właściwym ze względu na miejsce stosowania nawozów,

b) 5 pkt - rolnik rozpoczął stosowanie nawozów bez uzyskania pozytywnej opinii okręgowej stacji chemiczno-rolniczej o planie nawożenia azotem.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1, 3-12, 15, 19, 22, 23, 25, 27, 29-38:

a) 3 pkt - odwracalna krótkotrwała, bez konieczności podejmowania działań naprawczych lub podejmowane działania naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy,

b) 5 pkt - odwracalna długotrwała, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami pracy;

2) 13, 14, 16-18, 20, 21, 24, 26 - 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku;

3) 28:

a) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała, gdy przekazania nawozów naturalnych dokonano na inny cel niż bezpośrednie rolnicze wykorzystanie,

b) 3 pkt - odwracalna długotrwała, gdy przekazania nawozów naturalnych dokonano w celu bezpośredniego rolniczego wykorzystania.

4) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu, dotkliwości i trwałości znajduje się w tabeli I.

5) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu, dotkliwości i trwałości jest dokonywana do dnia:

1) 31 grudnia 2021 r. - w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

2) 31 grudnia 2024 r. - w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1007

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom.
Data aktu: 12/05/2020
Data ogłoszenia: 08/06/2020
Data wejścia w życie: 23/06/2020