Forma oraz sposób sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru.

Dz.U.2020.1003
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru
Na podstawie art. 335 ust. 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa formę oraz sposób sporządzenia danych i informacji, o których mowa w art. 304 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/35".
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń oraz główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń;
2) zakładzie reasekuracji - rozumie się przez to krajowy zakład reasekuracji oraz główny oddział zagranicznego zakładu reasekuracji.
§  3. 
1.  Dane i informacje, o których mowa w art. 304 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji sporządzają w postaci elektronicznej, w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy, przy użyciu udostępnionego nieodpłatnie systemu teleinformatycznego Komisji Nadzoru Finansowego, służącego do przekazywania tych danych i informacji do Komisji Nadzoru Finansowego.
2.  Przez format umożliwiający odczyt maszynowy rozumie się format dokumentów elektronicznych, który może być przetwarzany przez system teleinformatyczny, przy czym zawartość pliku jest dostępna przez wykorzystanie elektronicznych narzędzi wyszukiwawczych.
§  4.  Do danych i informacji, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. a, b i d rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, dołącza się sporządzone w postaci elektronicznej:
1) oświadczenie o ich zgodności ze stanem faktycznym, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym:
a) kierownika jednostki oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,
b) osoby wykonującej czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w przypadku powierzenia przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495 i 1655),
c) aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną;
2) uzasadnienie odmowy złożenia podpisu przez którąkolwiek z osób wymienionych w pkt 1 w przypadku odmowy jego złożenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2019.2265).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1003 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Forma oraz sposób sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru.
Data aktu: 22/02/2016
Data ogłoszenia: 05/06/2020
Data wejścia w życie: 26/02/2016