Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dz.U.18.2352
USTAWA
z dnia 2 marca 2001 r.
o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa zasady i warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu alkoholu etylowego i jego skażania oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych.

Art.  2.  [Definicje legalne]

W rozumieniu niniejszej ustawy:

1) alkohol etylowy oznacza płyn alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej produktów rolniczych albo płyn alkoholowy uzyskany w sposób syntetyczny;
2) wyrób tytoniowy oznacza wyrób wyprodukowany z tytoniu przeznaczony do palenia oraz tabakę.
Art.  3.  [Wyrób, oczyszczanie, skażanie i odwadnianie alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych jako działalność regulowana; obowiązek wpisu do rejestru; wymagania wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą objętą wpisem do rejestru]
1.  Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.
2.  Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.
3.  Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego albo wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1) wdrożyć system wewnętrznej kontroli, obejmujący w szczególności określenie:
a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych,
b) metody badań,
c) sposobu postępowania z produktami nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym;
2) dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
a) linii technologicznych,
b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,
c) stanowisk pracy;
3) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości;
4) zagospodarować wywar powstały przy produkcji alkoholu etylowego na cele paszowe lub inne cele rolnicze albo go utylizować, w przypadku przedsiębiorców prowadzących wyrób alkoholu etylowego;
5) posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza.
4.  Obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, powinny spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.
5.  Działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego oraz produkcji wyrobów tytoniowych może wykonywać przedsiębiorca, który nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.
Art.  4.  [Organ prowadzący rejestry]

Organem prowadzącym rejestry, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, jest minister właściwy do spraw rynków rolnych, zwany dalej "organem prowadzącym rejestry".

Art.  5.   [Wniosek o wpis do rejestru]
1.  Wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
2.  Wniosek o wpis do rejestrów zawiera następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
6) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
a) nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
b) nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,
c) posiada zaświadczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.
3.  Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego, określone w ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.".
4.  Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych, określone w ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.".
5.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Art.  6.  [Dane podlegające wpisowi do rejestru]
1.  Wpisowi do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, podlegają następujące dane:
1) firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem;
3) określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
4) data dokonania wpisu.
2.  Rejestry mogą być prowadzone w systemie informatycznym.
3.  Rejestry są jawne.
4.  Organ prowadzący rejestry wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.
5.  Organ prowadzący rejestry prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
6.  W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
Art.  6a.  [Termin dokonania wpisu do rejestru]
1.  Organ prowadzący rejestry jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.
2.  Jeżeli organ prowadzący rejestry nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
Art.  7.  [Wydanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru]
1.  Organ prowadzący rejestry wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w przypadkach:
1) gdy przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3 lub 4, niezgodne ze stanem faktycznym;
2) gdy przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
3) stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
4) cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z uwagi na:
a) zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
b) kierowanie podmiotem przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
c) prowadzenie działalności niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem,
d) nieposiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym prowadzono skład podatkowy.
2.  Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 organ prowadzący rejestry wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń.
3.  Organ prowadzący rejestry powiadamia ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanej decyzji, o której mowa w ust. 1.
Art.  7a.  [Natychmiastowe wykonanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru]
1.  Decyzja, o której mowa w art. 7 ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
2.  W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1, organ prowadzący rejestry z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.
Art.  7b.  [Ponowny wpis do rejestru]
1.  Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności, o której mowa w art. 7 ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru działalności regulowanej. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 6a ust. 2.
Art.  7c.  [Wykreślenie z rejestru]

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Art.  7d.  [Uzupełniające stosowanie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców]

W sprawach dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Art.  8.  [Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru]
1.  (uchylony).
2.  W przypadku zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego albo wytwarzania wyrobów tytoniowych przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić o tym, w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, organ prowadzący rejestry.
Art.  9.  [Zasady skażania alkoholu etylowego]
1.  Alkohol etylowy skaża się jednym ze środków skażających, który zmienia smak, zapach albo zabarwienie alkoholu etylowego w taki sposób, że bez zmiany istotnych właściwości alkohol etylowy ten staje się niezdatny do spożycia.
2.  Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, środki dopuszczone do skażania alkoholu etylowego oraz minimalną ilość ich zastosowania w tym celu, mając na względzie, że środki te nie mogą zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, a jednocześnie muszą uniemożliwiać spożycie alkoholu etylowego nimi skażonego.
Art.  10.  [Przebieg skażania alkoholu etylowego]
1.  Czynności związane ze skażaniem alkoholu etylowego dokonuje się przy udziale co najmniej dwóch pracowników przedsiębiorcy wykonującego skażanie.
2.  Środki skażające przed ich zastosowaniem muszą być zbadane w celu ich identyfikacji.
3.  Z każdej partii skażonego alkoholu etylowego pobiera się w miejscu skażenia próbkę w ilości 0,5 litra, która po zabezpieczeniu musi być przechowywana przez okres trzech miesięcy, z tym że przy skażaniu alkoholu etylowego na cele perfumeryjno-kosmetyczne próbkę pobiera się w ilości nie mniejszej niż 0,05 litra.
4.  Po trzymiesięcznym okresie przechowywania próbki skażonego alkoholu etylowego muszą być zagospodarowane lub komisyjnie zlikwidowane.
5.  Pomieszczenia lub wydzielone miejsca, gdzie przechowywane są próbki skażonego alkoholu etylowego, muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.
Art.  11.  [Protokół z czynności skażania alkoholu etylowego]

Z czynności skażania alkoholu etylowego przedsiębiorca sporządza protokół, który zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy skażającego oraz jego siedzibę;
2) nazwę przedsiębiorcy, dla którego dokonano skażenia alkoholu etylowego;
3) datę i miejsce skażenia alkoholu etylowego;
4) ilość alkoholu etylowego przeznaczonego do skażenia;
5) ilość alkoholu etylowego skażonego oraz jego moc pozorną (pogrążenie alkoholomierza) przy określonej temperaturze;
6) nazwę środka skażającego i jego ilość użytą do skażenia w przeliczeniu na 100 litrów alkoholu etylowego 100%;
7) imiona i nazwiska oraz podpisy osób uczestniczących w czynności skażenia alkoholu etylowego.
Art.  12.  [Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru]
1.  Kto będąc wpisanym do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2:
1) nie wdrożył systemu kontroli wewnętrznej, nie dysponuje planem zakładu lub nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości,
2) nie zawiadomił organu prowadzącego rejestry o zakończeniu działalności gospodarczej określonej we wpisie w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej działalności

- podlega grzywnie.

2.  Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Art.  12a.  [Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru]
1.  Kto bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wyrabia, skaża, oczyszcza lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby tytoniowe

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2.  Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, jeżeli czyn ten dotyczy alkoholu etylowego lub wyrobów tytoniowych znacznej wartości

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.  13.  [Odkażanie skażonego alkoholu etylowego]

Kto odkaża alkohol etylowy skażony lub w jakikolwiek sposób osłabia działanie środka skażającego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art.  14.  [Wymiar kary w przypadku przestępców zawodowych]

Jeżeli z popełniania przestępstw określonych w art. 12, art. 12a lub art. 13 sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art.  14a.  [Orzeczenie przepadku rzeczy]

W przypadkach określonych w art. 12a i art. 13 sąd może orzec przepadek rzeczy stanowiącej przedmiot przestępstwa albo służących lub przeznaczonych do jego popełnienia, choćby nie były własnością sprawcy.

Art.  15. 

W dekrecie z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 10, poz. 55 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art.  16. 

Traci moc ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz. U. poz. 169, z późn. zm.).

Art.  17. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia nie pomija samorządów

Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w pomocy społecznej, możliwość wydawania poleceń przez wojewodę, doprecyzowanie terminów opłat za użytkowanie wieczyste, zwolnienia od podatków od nieruchomości również dla organizacji pozarządowych – to niektóre propozycje nowego projektu. Nie będzie też wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia niektórych terminów

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2020
Tymczasowy profil zaufany i wideoweryfikacja mają ułatwić załatwianie spraw w urzędach

Specustawa koronawirusowa pozwala na wideoweryfikację tożsamości, co ma ułatwić zdalne załatwianie spraw w urzędach. Ma to umożliwić stosowanie tymczasowego profilu zaufanego, który wprawdzie nie eliminuje wszystkich ryzyk związanych z podszywaniem się pod inne osoby, ale zdaniem ekspertów to może być lepsza metoda niż porównanie zdjęcia z osobą stojącą w urzędzie.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2020
Rząd w "tarczy antykryzysowej" zastawił pułapkę na podatników

Ministerstwo Finansów chwali się, że roczny PIT można w tym roku rozliczać aż do końca maja, a nie jak zawsze do 30 kwietnia. Dzięki tzw. specustawie, późniejsze rozliczenie podatku nie będzie wykroczeniem skarbowym. Jednak więcej czasu jest tylko na samo złożenie deklaracji. Jeśli ktoś będzie miał niedopłatę, podatek musi wpłacić do końca kwietnia – inaczej zapłaci karne odsetki.

Krzysztof Koślicki 07.04.2020
Samorządy działają w czasie pandemii, rządowe propozycje wpływają na ich pracę i zadania

Zmiany terminów administracyjnych, prawo umorzeń lub odroczeń podatków czy sesje rad online to efekty specustawy koronawirusowej i jej nowelizacji. Projektowana druga nowelizacja ma wprowadzić kolejne zmiany. Wolters Kluwer zaprasza na szkolenie online, które przybliży problematykę działalności samorządów w świetle ustawy i jej nowelizacji.

Katarzyna Kubicka-Żach 06.04.2020
Przywóz sprzętu ochronnego i medycznego bez VAT i akcyzy

Ministerstwo Finansów poinformowało w piątek, że uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na zwolnienie z cła i VAT sprzętu ochronnego i medycznego przywożonego do Polski. Obejmie ono towary sprowadzane do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej. Zwolnienie obowiązuje od 30 stycznia do 31 lipca 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 03.04.2020
Będą pieniądze wspierające działalność kulturalną w sieci w czasie epidemii

Finansowanie działalności kulturalnej w zmienionej formie, upowszechnianej za pomocą internetu w czasie epidemii, przewiduje rozporządzenie podpisane przez ministra kultury. Wsparcie będzie miało formę programu stypendialnego oraz programu dotacyjnego.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.04.2020