Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

Dz.U.95.1.3
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 15 grudnia 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm (Dz. U. Nr 40, poz. 152) w załączniku "Wykaz polskich norm do obowiązkowego stosowania" wprowadza się następujące zmiany:
1) w dziale 12 "Produkty spożywcze":
a) w poz. 22 numer normy "PN-91/A-86521" zastępuje się numerem "PN-92/A-86521",
b) w poz. 44 numer normy "PN-81/A-86024" zastępuje się numerem "PN-92/A-86024",
c) dodaje się poz. 56a w brzmieniu:

"56a. PN-93/A-82246 Uboczne surowce rzeźne dla przetwórstwa farmaceutycznego i chemicznego",

d) w poz. 65 tytuł normy otrzymuje brzmienie:

"Przetwory mięsne. Wędliny. Badania organoleptyczne i fizyczne",

e) dodaje się poz. 91a i 91b w brzmieniu:

"91a. PN-93A-86034/12 Mleko i przetwory mleczarskie. Badania mikrobiologiczne. Przetrwalniki bakterii beztlenowych redukujących siarczyny - wykrywanie obecności i oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL)

91b. PN-93/A-86034/13 Mleko i przetwory mleczarskie. Badania mikrobiologiczne. Staphylococcus aureus (gronkowce chorobotwórcze) - wykrywanie obecności, oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL), oznaczanie liczby metodą płytkową",

f) w poz. 112 numer normy "PN-84/A-74103" zastępuje się numerem "PN-93/A-74103",
g) w poz. 113 numer normy "PN-83/A-74105" zastępuje się numerem "PN-92/A-74105",
h) w poz. 114 numer normy "PN-93/A-74196" zastępuje się numerem "PN-93/A-74106",
i) w poz. 129 tytuł normy otrzymuje brzmienie:

"Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i przetwory zbożowe. Oznaczanie wilgotności",

j) poz. 151 otrzymuje brzmienie:

"151. PN-93/A-74710 Przetwory ziemniaczane. Skrobia ziemniaczana",

k) w poz. 156 skreśla się wyraz "półwyroby" i przecinek,
l) w poz. 172 wyraz "zawartości" zastępuje się wyrazem "wartości",
ł) w poz. 197 po wyrazie "Powidła" dodaje się wyraz "śliwkowe",
m) po wyrazach "212. PN-80/A-86950 Majonez. Wspólne wymagania i badania" dodaje się wyrazy "Grupa 1256. Herbata. Kawa. Kakao

212a. PN-93/A-76100 Kawa palona",

n) w poz. 250 numer normy "PN-90/A-75101/14" zastępuje się numerem "PN-93/A-75101/14",
o) w poz. 256 numer normy "PN-90/A-75101/20" zastępuje się numerem "PN-91/A-75101/20";
2) w dziale 15 "Rolnictwo i leśnictwo":
a) dodaje się poz. 66a, 101a, 113a i 113b w brzmieniu:

"66a. PN-93/R-75354 Warzywa świeże. Fasola Flageolet"

"101a. PN-93/R-64770 Pasze. Przygotowanie próbek"

"113a. PN-92/R-78101 Trzoda chlewna. Terminologia"

"113b. PN-92/R-78102 Bydło. Terminologia",

b) poz. 123 otrzymuje brzmienie:

"123. PN-93/R-78552 Drób rzeźny. Kaczki, gęsi, kaczki brojlery i gęsi brojlery".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020