Zasady tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.

Dz.U.89.55.326
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 27 września 1989 r.
w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1984 r. o instytucjach artystycznych (Dz. U. Nr 60, poz. 304 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. 1  
1. 2 Pracownicy instytucji artystycznych otrzymują wynagrodzenia zasadnicze w wysokości do 2.100.000 zł oraz dodatki funkcyjne w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Stawki wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych grup (kategorii) zaszeregowania oraz stawki dodatków funkcyjnych dla kolejnych szczebli dodatków określa tabela zakładowa, ustalona w regulaminie zakładowym.
3. Stanowiska pracy i odpowiadające im grupy (kategorie) zaszeregowania i szczeble dodatków funkcyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, gdy instytucja artystyczna w regulaminie zakładowym wprowadzi własne tabele stanowisk, kategorie zaszeregowania i stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz szczeble i stawki dodatków funkcyjnych.
§  2.
1. W ramach środków na wynagrodzenia osobowe instytucje artystyczne tworzą fundusz premiowy oraz fundusz nagród.
2. Zasady i kryteria premiowania i nagradzania pracowników określi regulamin zakładowy.
§  3. 3  
1. Pracownikom instytucji artystycznych przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% dodatku po 20 i więcej latach pracy.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia, z wyłączeniem okresów zatrudnienia w zakładach pracy, w których stosunek pracy:
1) wygasł wskutek porzucenia pracy przez pracownika,
2) został rozwiązany przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy na podstawie odrębnych przepisów.
4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.
5. Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
6. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku w danej instytucji, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub wyższej jego stawki nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
§  4. 4  
1. Pracownikom instytucji artystycznych przysługują nagrody jubileuszowe, wypłacane w okresach co 5 lat, poczynając od osiągnięcia:
1) 10 lat pracy artystycznej w balecie,
2) 15 lat pracy w charakterze solisty wokalisty, muzyka grającego na instrumentach dętych oraz artysty chóru,
3) 20 lat pracy dla pozostałych pracowników.
2. Dla pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wysokość pierwszej nagrody jubileuszowej wynosi 100% miesięcznego wynagrodzenia i zwiększa się po każdym następnym 5­letnim okresie pracy o 50% do osiągnięcia 200%.
3. Dla pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wysokość pierwszej nagrody wynosi 75%, drugiej - 100% miesięcznego wynagrodzenia i zwiększa się po każdym następnym 5­letnim okresie pracy o 50%, do osiągnięcia 200%.
4. Wysokość nagród jubileuszowych wypłacanych za lata pracy powyżej okresów ustalonych w ust. 2 i 3 wynosi 300%.
§  5.
1. Pracownikom instytucji artystycznych przechodzącym na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
1) 1-miesięcznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy,
2) 2-miesięcznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy,
3) 3-miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy,

obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

2. Lata pracy, o których mowa w ust. 1, ustala się według zasad przyjętych do obliczania okresów zatrudnienia uprawniających do dodatku za wysługę lat.
§  6.
1. Pracownicy instytucji artystycznych mogą otrzymywać następujące dodatki związane z warunkami pracy:
1) dodatek za pracę w porze nocnej - w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego,
2) dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych - według zasad ustalonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
3) dodatek za znajomość i posługiwanie się w codziennej pracy językiem obcym - według zasad ustalonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
4) dodatek za upowszechnianie kultury w terenie (dodatek objazdowy) - w wysokości do 5% stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za każdy dzień wyjazdu poza siedzibę instytucji; dodatek uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,
5) dodatek za kierowanie zespołem pracowników, pracownią, brygadą, przy wspólnej pracy - w wysokości do 20% stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; pracownicy otrzymujący ten dodatek nie mają prawa do dodatku funkcyjnego,
6) dodatek za pełnienie funkcji inspektora orkiestry, chóru, baletu lub prowadzenie biblioteki muzycznej - w wysokości do 20% stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
7) dodatek za obsługę dwóch lub więcej przedstawień (koncertów) w tym samym dniu - w wysokości 25% stawki dziennej,
8) dodatek za obsługę obcych przedstawień - w wysokości 20% stawki dziennej,
9) 5 dodatek dla kierowców za wykonywanie dodatkowych czynności nie wchodzących w zakres obowiązków - w wysokości nie przekraczającej 60% minimalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w I grupie (kategorii) zaszeregowania określonej w tabeli, o której mowa w § 1 ust. 2.
2. 6 Szczegółowe zasady przyznawania dodatków wymienionych w ust. 1 pkt 4-9 ustala regulamin zakładowy.
§  7.
1. Pracownicy artystyczni mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenia za występy i opracowania artystyczne w postaci stawek za udział w określonej roli i charakterze w przedstawieniu (koncercie) lub za reżyserię, scenografię, choreografię i kierownictwo muzyczne przedstawienia.
2. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane za każdy występ i opracowanie lub po wykonaniu przez pracownika normy (miesięcznej, kwartalnej, sezonowej).
3. Sposób ustalania stawek za występy i opracowania artystyczne określa zakładowy regulamin,
4. Wysokość stawek za występy i opracowania może być w regulaminie określona widełkowo, a jej faktyczna wysokość ustalana decyzją dyrektora instytucji artystycznej.
§  8.
1. Dla pracowników zajmujących się obsługą techniczną oraz organizacją i realizacją przedstawień (koncertów) może być wprowadzony:
1) ruchomy system płac, w którym wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest uzależniona od liczby zorganizowanych i zrealizowanych dodatkowo (ponad wyznaczoną normę) przedstawień lub koncertów,
2) czasowo-prowizyjny system płac, w którym wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest uzależniona od sprzedaży usług.
2. Dodatkowe wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalane do wysokości:
1) 10% stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za obsługę jednego przedstawienia (koncertu) - dla pracowników technicznych,
2) 15% stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - za zorganizowanie i zrealizowanie dodatkowego przedstawienia (koncertu),
3) 5% ceny sprzedanego dodatkowo biletu lub ryczałtu za przedstawienie (koncert).
3. Warunki wypłacania wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala regulamin zakładowy.
4. Stawki za dodatkowe przedstawienia (koncerty) oraz stawki prowizyjne mogą być w regulaminie określone widełkowo, a ich faktyczna wysokość powiązana z frekwencją i wynikami finansowymi, ustalana przez dyrektora instytucji artystycznej.
§  9. Absolwenci szkół artystycznych podejmujący pierwszą pracę w instytucji artystycznej znajdującej się w miejscowości, w której nie ma szkoły kształcącej w specjalności posiadanej przez absolwenta, otrzymują jednorazowy dodatek na zagospodarowanie w wysokości 2-krotnego wynagrodzenia zasadniczego.
§  10.
1. Pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 110% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę przepracowaną w przedłużonym normalnym czasie pracy ponad 8 godzin do 12 godzin na dobę, z tym że w miesięcznym okresie rozliczeniowym czas ten nie może przekroczyć liczby godzin wynikających z pomnożenia 8 godzin przez liczbę roboczych dni kalendarzowych.
2. Czas pracy i zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu regulują odrębne przepisy.
§  11. Jeżeli pracownik został przyjęty do pracy z własnym instrumentem, ubiorem scenicznym, rekwizytem lub narzędziami albo używa własnych akcesoriów do instrumentów, może mu być przyznana odpłatność za ich używanie w wysokości ustalonej przez dyrektora instytucji artystycznej w ramach posiadanych środków.
§  11a. 7  
1. Regulamin zakładowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 i 4, § 2 ust. 2, § 6 ust. 2, § 7 ust. 3 i 4 i § 8 ust. 3 i 4, wydaje dyrektor instytucji artystycznej w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi i po zasięgnięciu opinii rady artystyczno­programowej.
2. 8 (skreślony).
3. 9 (skreślony).
§  12.
1. Do czasu wprowadzenia regulaminów zakładowych przewidzianych w rozporządzeniu obowiązują przepisy dotychczasowe.
2. Ustalenia regulaminów zakładowych powinny uwzględniać sytuację finansową instytucji, a także określać zasady obowiązujące w okresie wystąpienia trudności finansowych.
§  13. 10 W sprawach nie uregulowanych w rozporządzeniu obowiązują przepisy układu zbiorowego pracy pracowników instytucji artystycznych z dnia 31 grudnia 1974 r. z późniejszymi zmianami.
§  14. Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 1985 r. w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych (Dz. U. Nr 48, poz. 249, z 1987 r. Nr 35, poz. 193, z 1988 r. Nr 22, poz. 157 i Nr 38, poz. 299 oraz z 1989 r. Nr 34, poz. 188).
§  15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1989 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

  11 TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY

A.

Pracownicy artystyczni

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Grupa dodatku funkcyjnego
1 2 3 4
1 Dyrektor naczelny i artystyczny XVIII-XXI 6-10
2 Dyrektor artystyczny XV-XX 3-8
3 Reżyser, scenograf, choreograf, kierownik muzyczny XII-XIX
4 Kierownik baletu, kierownik chóru XII-XVIII 2-6
5 Dyrygent XIV-XIX
6 Śpiewak solista XI-XVIII
7 Tancerz solista XII-XVIII
8 Aktor X-XVIII
9 Tancerz i śpiewak w zespole pieśni i tańca - solista X-XVIII
10 Dyrygent chóru XII-XVIII
11 Koncertmistrz, muzyk kameralista XIV-XVIII
12 Muzyk solista w grupach (I głos), wokalista w zespole madrygalistów XI-XVII
13 Asystent reżysera, choreografa, scenografa X-XV
14 Kierownik literacki, konsultant programowy X-XV
15 Korepetytor, pedagog XII-XV
16 Prelegent, konferansjer muzyczny XI-XV
17 Muzyk orkiestrowy VIII-XVI
18 Tancerz koryfej IX-XIV
19 Lutnik, korektor instrumentów muzycznych IX-XIV
20 Tancerz zespołu, artysta chóru, tancerz i śpiewak zespołu pieśni i tańca VII-XIII
21 Inspicjent VIII-XIII
22 Sufler VII-XII
23 Adept z wykształceniem: wyższym VI-VII
średnim V-VI
B.

Pracownicy administracyjno­ekonomiczni, techniczni i obsługi

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Grupa dodatku funkcyjnego
1 2 3 4
1 Dyrektor naczelny XVIII-XX 7-10
2 Wicedyrektor XV-XIX 6-9
3 Główny księgowy XV-XVIII 5-9
4 Naczelny inżynier XV-XVIII 4-8
5 Kierownik techniczny XIV-XVII 3-7
6 Kierownik działu, zastępca głównego księgowego XIII-XV 2-6
7 Główny specjalista XIII-XVI 2-7*)
8 Radca prawny XIII-XVI
9 Zastępca kierownika technicznego, zastępca kierownika działu X-XV 1-5
10 Kierownik sekcji, biura X-XIII 1-4
11 Zastępca kierownika sekcji, biura VIII-XII 1-3
12 Specjalista, organizator pracy artystycznej VIII-XII
13 Technik VIII-XI
14 Młodszy technik VII-IX
15 Starszy księgowy IX-X
16 Księgowy VII-IX
17 Kierownik pracowni X-XIV 1-6
18 Zastępca kierownika pracowni IX-XIII 1-5
19 Główny brygadier, starszy mistrz XII-XIII 1-4
20 Brygadier, mistrz X-XI 1-3
21 Starszy referent VII-VIII
22 Referent V-VII
23 Sekretarka VIII-IX
24 Kasjer, kasjer biletowy VII-IX
25 Intendent VII-IX
26 Kierownik magazynu VIII-XI 1-3
27 Magazynier VII-X
28 Bibliotekarz VIII-IX
29 Archiwista V-VII
30 Kopista nut VII-VIII
31 Telefonistka VI-VII
32 Maszynistka VII-IX
33 Maszynista offsetowy VII-X
34 Operator kserografu, introligator, powielaczowy VI-VIII
35 Starszy specjalista rzemiosł teatralnych, starszy specjalista konserwator XII-XVI
36 Specjalista rzemiosł teatralnych, specjalista konserwator, starszy operator, starszy monter IX-XIII
37 Rzemieślnik teatralny, konserwator, monter, operator VII-XI
38 Kreślarz VII-IX
39 Praczka­prasowaczka­prasowaczka teatralna, rekwizytor, garderobiana IV-VII
40 Pomocnik rzemieślnika, konserwatora, montera II-VI
41 Organizator, realizator VIII-X
42 Kierownik zespołu pracowników gospodarczych, zespołu sprzątaczek, woźnych orkiestrowych VI-VII 1-2
43 Kierownik stołówki IX-XI 1-2
44 Szef kuchni VIII-X 1-2
45 Pracownik gospodarczy III-VI
46 Kucharz VII-X
47 Pomoc kuchenna III-V
48 Kierowca samochodu ciężarowego IX-X
49 Kierowca autobusu X-XI
50 Kierowca samochodu osobowego VII-VIII
51 Palacz c.o. IV-VII
52 Starszy bileter, starszy portier­informator, starszy woźny IV-VI
53 Portier, szatniarz, dozorca, dźwigowy, woźny, bileter II-IV
54 Sprzątaczka III
55 Goniec I-III
56 Stażysta z wykształceniem:
- wyższym VI-VII
- średnim IV-V
- zawodowym III
*) Gdy kieruje komórką organizacyjną lub zespołem pracowników
ZAŁĄCZNIK Nr  2

  12 ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA PRACĘ W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA, UCIĄŻLIWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

1. Dodatki za pracą w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych mogą być przyznane pracownikom, jeżeli:

1) wykonują pracę w warunkach środowiskowych, w których występują stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia przekraczające najwyższe dopuszczalne normy albo jest niemożliwe zachowanie innych higienicznych norm pracy,

2) szkodliwości lub uciążliwości nie da się usunąć albo ograniczyć dostępnymi środkami, a praca w tych warunkach jest wykonywana co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy w miesiącu,

3) wykonują pracę szczególnie niebezpieczną.

2. Dodatek wypłaca się miesięcznie w wysokości:

1) przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - do 5%,

2) przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - do 10%,

3) przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości oraz przy pracach w warunkach niebezpiecznych - do 15%

minimalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w I grupie (kategorii) zaszeregowania, określonej w tabeli, o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia.

3. Do pierwszego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie,

3) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25° lub poniżej 10°C,

4) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%,

5) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone, np. spawanie, hartowanie,

6) w warunkach narażenia na wibrację ogólną,

7) w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,

8) przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych.

4. Do II stopnia szkodliwości lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,

2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

3) w warunkach narażenia na hałas,

4) w obniżonym lub podwyższonym ciśnieniu wynikającym z procesu technologicznego,

5) w warunkach narażenia na działanie miejscowej wibracji, np. używanie ręcznych narzędzi pneumatycznych,

6) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2.000 kcal dla mężczyzn i 1.200 kcal dla kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała.

5. Do III stopnia szkodliwości lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane w warunkach:

1) narażenia na działanie benzydyny, alfa i beta naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu,

2) narażenia na promieniowanie jonizujące,

3) kontaktu (styczności) ze zwierzętami chorymi zakaźnie,

4) narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości zakresu mikrofalowego od 300 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia.

6. Do szczególnie niebezpiecznych zalicza się:

1) prace na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,

2) prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 220 V, wykonywane zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie pracy w energetyce,

3) prace związane z wytwarzaniem, stosowaniem, magazynowaniem i transportowaniem gazów i materiałów wybuchowych.

7. Decyzję o przyznaniu dodatku i określeniu jego wysokości oraz decyzję o cofnięciu prawa do dodatku w razie zmiany warunków pracy wydaje dyrektor instytucji artystycznej.

8. Podstawę przyznania dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia stanowią wyniki badań środowiskowych przeprowadzone przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria upoważnione przez właściwych terenowo państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych.

9. Dodatek za prace w warunkach szczególnie niebezpiecznych przysługuje za efektywny czas pracy bez względu na dzienny lub miesięczny wymiar czasu pracy pracownika.

10. W razie jednoczesnego występowania uprawnień do dodatku z tytułu prac wykonywanych w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, stosuje się tylko jeden dodatek o wyższej stawce.

11. W wypadkach spornych decyzję o przyznaniu dodatku podejmuje organ założycielski na wniosek dyrektora instytucji artystycznej, umotywowany wynikami badań środowiskowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  13 ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA ZNAJOMOŚĆ I POSŁUGIWANIE SIĘ W CODZIENNEJ PRACY JĘZYKIEM OBCYM

1. Pracownikom instytucji artystycznych mogą być przyznane dodatki za znajomość języków obcych miesięcznie w wysokości:

1) za znajomość pierwszego języka obcego - do 10%,

2) za znajomość każdego następnego języka obcego - do 15%

minimalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w I grupie (kategorii) zaszeregowania, określonej w tabeli, o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia.

2. Dodatek za znajomość języka obcego, zwany dalej "dodatkiem", przyznaje się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, na którym posługiwanie się językiem obcym jest niezbędne do wykonywania czynności wynikających z zakresu obowiązków służbowych pracownika.

3. Dodatek przyznaje dyrektor w wysokości uzależnionej od stopnia wykorzystania znajomości języka obcego na stanowisku pracy.

4. Warunkiem przyznania dodatku jest posiadanie przez pracownika zaświadczenia potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu ze znajomości języka obcego przed resortową komisją egzaminacyjną.

5. Od składania egzaminu, o którym mowa w ust. 4, zwolnieni są pracownicy posiadający:

1) dyplom ukończenia wydziału filologicznego szkoły wyższej,

2) uprawnienia tłumacza w zakresie danego języka obcego, przyznane na podstawie odrębnych przepisów,

3) dyplom ukończenia wyższej uczelni lub szkoły średniej za granicą, w której językiem wykładowym był język obcy, za którego znajomość pracownik ma otrzymywać dodatek.

6. Złożenie egzaminu, o którym mowa w ust. 4, uprawnia do dodatku przez okres 5 lat. Warunkiem przyznania dodatku po upływie tego okresu jest ponowne złożenie egzaminu.

7. Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.

8. Dodatek przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

9. Dodatek może być przyznany od pierwszego dnia miesiąca następującego po:

1) złożeniu przez pracownika egzaminu z wynikiem pozytywnym,

2) przedstawieniu dokumentów uzasadniających zwolnienie pracownika od składania egzaminu.

10. Prawo do dodatku wygasa z końcem miesiąca, w którym pracownik:

1) przestał wykonywać czynności lub zajmować stanowisko uzasadniające otrzymywanie dodatku,

2) uzyskał ocenę negatywną z ponownie składanego egzaminu.

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.9.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
2 § 1 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 maja 1990 r. (Dz.U.90.36.207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 października 1990 r. (Dz.U.90.75.449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1990 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 1991 r. (Dz.U.91.32.133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1991 r.

3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.9.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
4 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.9.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
5 § 6 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 23 października 1990 r. (Dz.U.90.75.449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1990 r.
6 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 23 października 1990 r. (Dz.U.90.75.449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1990 r.
7 § 11a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.9.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
8 § 11a ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 października 1990 r. (Dz.U.90.75.449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1990 r.
9 § 11a ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 października 1990 r. (Dz.U.90.75.449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1990 r.
10 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.90.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
11 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.9.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.90.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.

12 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 października 1990 r. (Dz.U.90.75.449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1990 r.
13 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 23 października 1990 r. (Dz.U.90.75.449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1990 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1989.55.326

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Data aktu: 27/09/1989
Data ogłoszenia: 16/10/1989
Data wejścia w życie: 01/07/1989, 16/10/1989