Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.87.42.249
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 grudnia 1987 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Na podstawie art. 21 ust. 3 i art. 24 ust. 2 oraz w związku z art. 43 ust. 1–3, art. 44, 46 i 53 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych (Dz. U. Nr 48, poz. 245) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony przez właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych) lub wojewodów oraz prezydentów miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.";

2) w § 9:
a) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Fundusz premiowy, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony przez właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych) lub wojewodów oraz prezydentów miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.",

b) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3;
3) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. W okresie do dnia 31 grudnia 1988 r. pracownikowi może być przyznane wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny odpowiednio według grupy lub stawki niższej od najniższej ustalonej w tabeli dla danego stanowiska oraz w wysokości pośredniej między kwotami ustalonymi dla poszczególnych stawek dodatku funkcyjnego, z tym że łączne wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia dotychczasowego.";

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w części A lp. 8 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4 5 6
"8. Sekretarz wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, sekretarza stanu (przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, prezesa, wiceprezesa, podsekretarza stanu), dyrektora generalnego, dyrektora departamentu wyższe

średnie

2

4–13 –"
b) w części B w lp. 4 w rubryce 2 po wyrazach "starszy inspektor miejskiej służby porządkowej1)" dodaje się wyrazy "kierownik terenowego banku danych",
c) w części C w lp. 4 w rubryce 2 po wyrazach "architekt miejski1)" dodaje się wyrazy "komendant miejskiej służby porządkowej".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r., z tym że w odniesieniu do pracowników urzędów naczelnych i centralnych organów administracji państwowej miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia, obowiązują od dnia 1 grudnia 1987 r.
ZAŁĄCZNIK

TABELA GRUP WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Grupa wynagrodzenia zasadniczego Miesięczna kwota w zł Stawka dodatku funkcyjnego Miesięczna kwota w zł
1 10.000–12.000 1 4.000
2 11.000–14.000 2 6.000
3 12.000–16.000 3 8.000
4 14.000–18.000 4 10.000
5 16.000–20.000 5 12.000
6 18.000–22.000 6 14.000
7 20.000–24.000 7 17.000
8 22.000–26.000 8 20.000
9 24.000–28.000 9 23.000
10 26.000–30.000 10 25.000
11 28.000–32.000
12 30.000–34.000
13 32.000–36.000
14 34.000–38.000
15 36.000–40.000
16 38.000–42.000
17 40.000–44.000
18 42.000–46.000
19 44.000–49.000
20 46.000–52.000
21 49.000–55.000

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1987.42.249

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Data aktu: 14/12/1987
Data ogłoszenia: 31/12/1987
Data wejścia w życie: 01/01/1988, 01/12/1987