Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przewóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.87.20.122
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 24 czerwca 1987 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwoleń na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą.
Na podstawie art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1984 r. Nr 57, poz. 290) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 9 grudnia 1983 r. w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwoleń na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 69, poz. 312 i z 1986 r. Nr 44, poz. 222) dodaje się § 30a w brzmieniu:

"§ 30a. 1. Zwalnia się od cła przywozowego i wywozowego przedmioty przywożone i wywożone w ramach realizacji umów zawartych przez polskie podmioty gospodarcze z kontrahentami zagranicznymi o bezpośredniej współpracy produkcyjnej i naukowo-technicznej.

2. Zwolnienia określone w ust. 1 dotyczą w szczególności przewozu:

1) materiałów, części i elementów o nieznacznej wartości,

2) pojedynczych wzorów i wyrobów gotowych oraz prototypów urządzeń przekazywanych wzajemnie do badań eksploatacyjnych,

3) aparatury naukowo-badawczej, laboratoryjnej i kontrolno-pomiarowej oraz przyrządów i urządzeń badawczych udostępnianych do wykonywania zadań wynikających z działalności współpracujących ze sobą instytucji naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych,

4) przedmiotów związanych z działalnością socjalną współpracujących podmiotów gospodarczych.

3. Zwolnienia stosuje się po przedstawieniu pisemnego wniosku określającego odbiorcę, cel przewozu, ilość, rodzaj i wartość przedmiotów oraz zawierającego stwierdzenie, że przewóz przedmiotów następuje w ramach realizacji umów określonych w ust. 1.

4. Zwolnienia przewidziane w ust. 1 i 2 odnoszą się do przywozu i wywozu przedmiotów w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą".

§  2. Wykaz polskich podmiotów gospodarczych realizujących bezpośrednią współpracę, o której mowa w § 1, prowadzi Minister Handlu Zagranicznego.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020