Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.87.19.117
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 czerwca 1987 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 5, poz. 41 oraz z 1984 r. Nr 9, poz. 38 i Nr 53, poz. 274) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 wyrazy "9.600.000 zł" i "800.000 zł" zastępuje się odpowiednio wyrazami "15.000.000 zł" i "1.250.000 zł",
b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Określone w ust. 1 kwoty obrotu 15.000.000 zł i 1.250.000 zł podwyższa się:

1) dla podatników wykonujących działalność w zakresie rzemiosł budowlanych i produkcji materiałów budowlanych, z wyjątkiem betoniarstwa nagrobkowego i kamieniarstwa nagrobkowego oraz produkcji cegły - odpowiednio do kwot 18.000.000 zł i 1.500.000 zł,

2) dla podatników wykonujących działalność w zakresie rzemiosła wulkanizatorstwa i rzemiosł spożywczych, z wyjątkiem wykonujących rzemiosła w zakresie produkcji napojów chłodzących, koncentratów spożywczych i odżywek dla dzieci oraz przetwórstwa owocowo-warzywnego - odpowiednio do kwot 24.000.000 zł i 2.000.000 zł,

3) dla podatników wykonujących działalność w zakresie produkcji napojów chłodzących, koncentratów spożywczych i odżywek dla dzieci, przetwórstwa owocowo-warzywnego, handlu oraz przemysłu gastronomicznego - odpowiednio do kwot 30.000.000 zł i 2.500.000 zł.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych nie dotyczy rzemieślników wykonujących działalność w zakresie produkcji cegły oraz podatników, którzy z mocy szczególnych przepisów opłacają podatek obrotowy w formach zryczałtowanych lub są zwolnieni od tego podatku, chyba że przepisy te stanowią inaczej.",

d) po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Kwoty obrotów, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, poczynając od 1988 r. ulegają podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku o kwotę stanowiącą iloczyn obrotów określonych na rok poprzedni oraz wskaźnika wzrostu cen, planowanego w centralnym planie rocznym na okres po dniu 1 stycznia danego roku.

7. Wysokość kwot obrotów, których przekroczenie powoduje obowiązek zaprowadzenia w następnym roku ksiąg handlowych, określona będzie odpowiednio do wskaźników wzrostu cen ustalonych w centralnym planie rocznym, w drodze obwieszczenia Ministra Finansów ogłaszanego w Monitorze Polskim przed rozpoczęciem roku podatkowego.";

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych, jeżeli prowadzą księgi handlowe, mogą zastąpić te księgi księgami podatkowymi. O zastąpieniu prowadzonych ksiąg handlowych księgami podatkowymi podatnik jest obowiązany zawiadomić urząd skarbowy właściwy w sprawach podatków obrotowego i dochodowego, zwany dalej "urzędem skarbowym", w terminie co najmniej siedmiu dni przed dniem, w którym zamierza dokonać zamknięcia ksiąg handlowych. Przepisy § 15 stosuje się odpowiednio";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"4. 1. Księgi handlowe, uwzględniając rodzaj i rozmiary przedsiębiorstwa, powinny obrazować jego stan majątkowy i działalność.

2. Księgi handlowe powinny być prowadzone prawidłowo zarówno pod względem formalnym (niewadliwie), jak i materialnym (rzetelnie). Prawidłowe pod względem formalnym (niewadliwe) są księgi prowadzone zgodnie z zasadami księgowości przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia. Prawidłowe pod względem materialnym (rzetelne) są księgi prowadzone zgodnie ze stanem rzeczywistym.";

4) w § 24 w ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Księga powinna być poświadczona przed rozpoczęciem jej prowadzenia przez urząd skarbowy właściwy w sprawach podatku obrotowego.";

5) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

"§ 24a. 1. Zwrot lub zamiana towarów powinny być udokumentowane dziennym zestawieniem zwrotów (zamian) zawierającym:

1) oznaczenie towaru, ilość, cenę jednostkową oraz ogólną wartość,

2) datę zakupu oraz numer rachunku, w razie gdy sprzedawca wystawił rachunek na sprzedaż towaru,

3) datę zwrotu (zamiany) towaru,

4) podpis sprzedawcy.

2. W razie zamiany, zwrócony towar wpisuje się do dziennego zestawienia zwrotów (zamian), a wydanie towaru, w miejsce zamienionego - do dziennego zestawienia sprzedaży. W razie zwrotu towaru w wyniku reklamacji, zapis w dziennym zestawieniu zwrotów (zamian) powinien być udokumentowany protokołem reklamacji.

3. Dzienne zestawienie zwrotów (zamian) prowadzi się według zasad dotyczących dziennych zestawień sprzedaży określonych w § 24.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, z tym, że przepisy § 1 pkt 1 stosuje się od roku podatkowego 1987.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020