Szczegółowy tryb zawierania, rozwiązywania i rejestracji układów zbiorowych pracy oraz zawierania i rejestracji zakładowych umów zbiorowych.

Dz.U.87.15.90
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 1987 r.
w sprawie szczegółowego trybu zawierania, rozwiązywania i rejestracji układów zbiorowych pracy oraz zawierania i rejestracji zakładowych umów zbiorowych.
Na podstawie art. 2419 i 24118 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162 oraz z 1986 r. Nr 42, poz. 201) po porozumieniu z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Układ zbiorowy pracy

§  1. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do:
1) ministra - stosuje się odpowiednio do kierownika urzędu centralnego, właściwego statutowego organu centralnego związku spółdzielczego, organizacji społecznej o zasięgu ogólnokrajowym prowadzącej działalność gospodarczą, centralnego związku lub zrzeszenia nieuspołecznionych zakładów pracy,
2) gałęzi pracy - stosuje się odpowiednio do zawodu,
3) układów zbiorowych pracy - stosuje się odpowiednio do protokołów dodatkowych do układów zbiorowych pracy i porozumień o przystąpieniu do układu, o których mowa w § 13.
§  2. Układ zbiorowy pracy, zwany dalej "układem", zawiera minister, który jest właściwy dla danej gałęzi pracy.
§  3.
1. Przedstawicielstwo organów przedsiębiorstw państwowych wyłonione przez właściwego ministra w celu uzgodnienia treści układu z przedstawicielstwem właściwej organizacji związkowej powinno zapewniać odpowiednią reprezentację przedsiębiorstw występujących w danej gałęzi pracy; sposób wyłaniania i działania przedstawicielstwa organów przedsiębiorstw państwowych ustala właściwy minister.
2. Właściwy minister wyłania przedstawicielstwo organów przedsiębiorstw państwowych w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu.
§  4.
1. Po uzgodnieniu treści układu pomiędzy przedstawicielstwami, o których mowa w § 3 ust. 1, właściwy minister występuje do organów przedsiębiorstw państwowych, których układ dotyczy, z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie możliwości zawarcia układu. Do wniosku należy załączyć egzemplarz układu.
2. Opinię, o której mowa w ust. 1, wyrażają dyrektor przedsiębiorstwa i rada pracownicza w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie.
3. Jeżeli organy przedsiębiorstwa państwowego nie wyrażą pozytywnej opinii w sprawie układu, właściwy minister przeprowadza konsultacje z przedstawicielstwem organów tego przedsiębiorstwa w celu rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, co nie wstrzymuje zawarcia układu dla pozostałych przedsiębiorstw danej gałęzi pracy.
§  5. Jeżeli w określonej gałęzi pracy działa kilka ogólnokrajowych organizacji związkowych i nie zostało powołane wspólne przedstawicielstwo tych organizacji dla zawarcia układu, układ zawierają odrębnie poszczególne ogólnokrajowe organizacje związkowe. Układ uważa się za zawarty, jeżeli zostanie podpisany przez wszystkie ogólnokrajowe organizacje związkowe.
§  6.
1. W razie włączenia zakładu pracy do innej gałęzi pracy stosuje się dotychczas obowiązujący układ.
2. Strony układu obowiązującego w gałęzi pracy, do której zakład został włączony, mogą ustalić w drodze protokołu dodatkowego, że do pracowników zakładu pracy, o którym mowa w ust. 1, będzie stosowany układ obowiązujący w gałęzi pracy, do której zakład został włączony.
§  7.
1. W razie połączenia się ogólnokrajowych organizacji związkowych, nowo powstała organizacja staje się stroną układów, których stronami były łączące się organizacje związkowe.
2. Jeżeli następuje podział ogólnokrajowej organizacji związkowej, stronami układów stają się nowo powstałe organizacje, stosownie do zakresu działania każdej z nich.
§  8. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio, jeżeli zmiany, o których mowa w tych przepisach, dotyczą organów uprawnionych do zawierania układów ze strony zakładów pracy.
§  9.
1. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych prowadzi rejestr oraz zbiór układów.
2. Wpis układu do rejestru następuje na wniosek właściwego ministra.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać uzasadnienie oraz określać skutki finansowe wprowadzenia układu.
4. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych dokonuje wpisu do rejestru po uprzednim zamieszczeniu klauzuli rejestracyjnej na oryginale układu i egzemplarzach przeznaczonych dla stron układu; oryginał pozostaje w zbiorze układów.
5. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych zawiadamia strony układu oraz ogólnokrajową organizację międzyzwiązkową o dokonaniu wpisu do rejestru oraz ogłasza informację o dokonanym wpisie w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
§  10.
1. Właściwy minister zawiadamia zakłady pracy o wejściu w życie układu oraz publikuje układ w swoim dzienniku urzędowym albo w osobnym wydawnictwie - w nakładzie zapewniającym właściwej ogólnokrajowej organizacji związkowej oraz zakładom objętym tym układem odpowiednią liczbę egzemplarzy.
2. Publikacji w formie, o której mowa w ust. 1, podlega również zmiana układu, informacja o jego rozwiązaniu oraz wyjaśnienie treści postanowień układu.
§  11.
1. O wejściu w życie układu, jego wypowiedzeniu i rozwiązaniu zakład pracy zawiadamia pracowników.
2. Zakład pracy jest obowiązany dostarczyć właściwemu statutowemu organowi zakładowej organizacji związkowej niezbędną liczbę egzemplarzy układu.
3. Zakład pracy jest obowiązany na żądanie pracownika udostępnić mu do wglądu tekst układu i wyjaśnić jego treść.
§  12. Właściwy minister zawiadamia niezwłocznie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu układu. Wzmianka o tym podlega wpisaniu do rejestru układów.
§  13.
1. Minister, który zawarł porozumienie o przystąpieniu do układu, zawiadamia o tym strony układu.
2. Zmiana postanowień układu, wprowadzona przez strony, które zawarły układ, nie powoduje zmian w treści porozumienia, o którym mowa w ust. 1, jednakże właściwy minister zawiadamia strony porozumienia o tych zmianach.
§  14.
1. Treść postanowień układu wyjaśniają wspólnie strony, które układ zawarły.
2. Wyjaśnienia treści postanowień układu, dokonane wspólnie przez strony układu, wiążą strony, które zawarły porozumienie o przystąpieniu do tego układu.
3. Właściwy minister przekazuje niezwłocznie stronom porozumienia informację o dokonanym wyjaśnieniu postanowień układu.
Rozdział  2

Zakładowa umowa zbiorowa

§  15. Zakładowa umowa zbiorowa, zwana dalej "umową", powinna być zawarta w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie układu.
§  16.
1. Rejestr oraz zbiór umów prowadzą:
1) organ założycielski,
2) zarząd centralnego związku spółdzielczego,
3) właściwa jednostka organizacyjna nadrzędna nad zakładem pracy,

zwane dalej "organami uprawnionymi do rejestracji".

2. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek zakładu pracy, po uprzednim zamieszczeniu klauzuli rejestracyjnej na oryginale umowy; oryginał ten pozostaje w zbiorze umów.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien określać skutki finansowe wprowadzenia umowy, a w szczególności wskazywać ewentualny wzrost wynagrodzeń pracowników oraz źródła jego pokrycia.
§  17.
1. Opinia ogólnokrajowej organizacji związkowej co do rejestracji umowy powinna być podana na piśmie w ciągu miesiąca od dnia przedstawienia projektu umowy.
2. Umowa powinna być zarejestrowana w ciągu trzech miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku w tej sprawie. O dokonaniu wpisu do rejestru organ uprawniony do rejestracji zawiadamia strony umowy i strony układu.
§  18.
1. O wejściu w życie umowy kierownik zakładu pracy zawiadamia radę pracowniczą oraz pracowników.
2. Zakład pracy jest obowiązany:
1) dostarczyć właściwemu statutowemu organowi zakładowej organizacji związkowej niezbędną liczbę egzemplarzy umowy,
2) na żądanie pracownika udostępnić mu do wglądu tekst umowy i wyjaśnić jej treść.
§  19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1987.15.90

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy tryb zawierania, rozwiązywania i rejestracji układów zbiorowych pracy oraz zawierania i rejestracji zakładowych umów zbiorowych.
Data aktu: 30/04/1987
Data ogłoszenia: 19/05/1987
Data wejścia w życie: 19/05/1987