Zm.: rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne.

Dz.U.81.9.38
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 marca 1981 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne.
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 14, poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne (Dz. U. z 1965 r. Nr 35, poz. 224 i z 1980 r. Nr 15, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. 1. Do najemców lokali mieszkalnych wyposażonych co najmniej w urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne oraz gaz lub łazienkę, których najem zostanie zawiązany po dniu 1 maja 1981 r., nie stosuje się stawek czynszu określonych w tabelach nr 1 i 2. Najemcy ci opłacają czynsz najmu według stawek określonych w tabeli nr 4.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób bliskich w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 14, poz. 84), które po dniu 1 maja 1981 r. wstąpią z mocy prawa w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy.",

2) w § 12a ust. 1 wyrazy: "w tabelach nr 1 i 2" zastępuje się wyrazami: "w tabelach nr 1, 2 i 4",
3) w załączniku do rozporządzenia dodaje się tabelę nr 4 w brzmieniu podanym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1981 r.
ZAŁĄCZNIK

Tabela nr 4

stawek czynszowych w zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Budynki z wodą w mieszkaniu
2 urządzenia techniczne (kanalizacja i gaz lub łazienka) 3 urządzenia techniczne (kanalizacja, gaz i łazienka bez piecyka gazowego) 3 urządzenia techniczne (kanalizacja, gaz i łazienka z piecykiem gazowym lub centralnie dostarczaną ciepłą wodą)
7 zł 10 zł 13 zł

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.9.38

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne.
Data aktu: 02/03/1981
Data ogłoszenia: 31/03/1981
Data wejścia w życie: 01/05/1981