Ograniczenie importu inwestycyjnych towarów przemysłowych.

Dz.U.81.32.184
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1981 r.
w sprawie ograniczenia importu inwestycyjnych towarów przemysłowych.
W związku z wprowadzeniem stanu wojennego oraz decyzją Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego z dnia 19 grudnia 1981 r. w sprawie ograniczenia rozpoczętych inwestycji przemysłowych, na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 10, poz. 56) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się zakaz przywozu inwestycyjnych towarów przemysłowych przeznaczonych dla inwestycji objętych wykazem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
§  2. Wydane pozwolenia na przywóz towarów, o których mowa w § 1, tracą moc.
§  3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Ministrowi Handlu Zagranicznego.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU

1. Huta Katowice

2. Huta Łaziska w Łaziskach Górnych - budowa piecowni V i modernizacja zakładu

3. Huta im. Bieruta - rozbudowa walcowni blach grubych

4. Huta Baildon w Katowicach - budowa kompleksu prasowni

5. Huta im. M. Buczka w Sosnowcu - budowa wytwórni walców hutniczych

6. Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych - odlewnia staliwa w Gliniku Mariampolskim

7. (skreślona)

8. Elektrownia Zatonie 2 × 360 MW

9. (skreślona)

10. Fabryka Samochodów Ciężarowych - Starachowice

11. Zakłady Mechaniczne im. M. Nowotki

12. Zakłady POLMO - Jelcz

13. Sanocka Fabryka Autobusów

14. Fabryka Samochodów Osobowych - Żerań

15. Fabryka Samochodów Rolniczych - Poznań Antoninek - Tarpan

16. Fabryka Wagonów "Pafawag" - Wrocław - rozbudowa zakładu produkcji wózków do wagonów towarowych

17. Zakład Włókien Poliestrowych - Piła

18. Huta Szkła Okiennego w Sandomierzu

19. Wrocławska Przędzalnia Czesankowa

20. Budowa centralnego portu węglowego w Tychach

21. Budowa bazy przeładunku rudy w Porcie Północnym

22. Budowa fabryki tlenku glinu w Sitkówce-Nowinach

23. Budowa cementowni "Przyjaźń II" w Wierzbicy

24. Stopień wodny Ciechocinek

1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 marca 1984 r. (Dz.U.84.20.92) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 1984 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 1984 r. (Dz.U.84.30.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 1984 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020