Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.

Dz.U.81.3.12
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 lutego 1981 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów (Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 249 i z 1974 r. Nr 38, poz. 230) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1977 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów (Dz. U. Nr 33, poz. 145) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Gruntów rolnych klas I, II i III nie można przeznaczać na cele nierolnicze.

2. W wypadkach szczególnie uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi Minister Rolnictwa może wyrazić zgodę na przeznaczenie gruntów, o których mowa w ust. 1, na cele nierolnicze po uprzednim zaopiniowaniu wniosku w tej sprawie przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

3. Przepis ust. 2 stosuje się również do gruntów rolnych klasy IV, jeżeli ich powierzchnia łącznie z gruntami klas I, II i III, określona w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji ustalającej lokalizację inwestycji, przekracza 20 ha.

4. Wnioski o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 i 3, wojewodowie zgłaszają łącznie z pozytywnymi opiniami komisji rolnych właściwej terenowo gminnej i wojewódzkiej rady narodowej.",

2) w § 4 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Zezwolenia na przeznaczenie gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne, zwane dalej "zezwoleniami", wydają:

1) Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w odniesieniu do gruntów rolnych i leśnych pozostających pod jego zarządem oraz gruntów leśnych pozostających pod zarządem innych ministrów - na wniosek wojewody,

2) wojewodowie w pozostałych wypadkach - na wniosek naczelnika gminy.

2. Wnioski o przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych, określonych w ust. 1 pkt 1, na których znajdują się lasy szczególnie chronione albo lasy o powierzchni powyżej 10 ha, wojewodowie składają Ministrowi Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w celu zaopiniowania i przekazania Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

3. Wydanie zezwolenia na przeznaczenie gruntów na cele obronności kraju następuje na wniosek Ministra Obrony Narodowej skierowany do Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego lub wojewody."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.3.12

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Data aktu: 06/02/1981
Data ogłoszenia: 20/02/1981
Data wejścia w życie: 20/02/1981