Obowiązek złożenia do depozytu broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz zakaz noszenia przedmiotów i narzędzi, których używanie może zagrażać porządkowi publicznemu.

Dz.U.81.29.163
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 grudnia 1981 r.
w sprawie obowiązku złożenia do depozytu broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz zakazu noszenia przedmiotów i narzędzi, których używanie może zagrażać porządkowi publicznemu.
Na podstawie art. 21 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) oraz art. 15 ust. 1 i art. 32 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zobowiązuje się osoby fizyczne posiadające wszelkiego rodzaju broń palną (krótką, myśliwską, sportową, pistolety sygnałowe) oraz amunicję do tej broni, a także materiały wybuchowe - do złożenia tej broni, amunicji i materiałów na swój koszt do depozytu w najbliższej komendzie (posterunku) Milicji Obywatelskiej w terminie 24 godzin od daty wejścia w życie rozporządzenia.
2. Obowiązek złożenia do depozytu broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych dotyczy również urzędów, instytucji, zakładów, przedsiębiorstw, szkół i jednostek organizacyjnych organizacji społecznych dysponujących tą bronią, amunicją lub materiałami.
3. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 2, ustalają w terminie określonym w ust. 1 z komendantami właściwych miejscowo jednostek rejonowych Milicji Obywatelskiej sposób i miejsce złożenia do depozytu posiadanej broni i amunicji.
§  2. Przepisy § 1 ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do:
1) żołnierzy w czynnej służbie wojskowej,
2) funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej,
3) osób fizycznych oraz członków (funkcjonariuszy, pracowników) formacji i organizacji powołanych do ochrony porządku publicznego lub mienia społecznego - którym pozwolenie na broń palną zostało wydane na podstawie odrębnej decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych lub organów Milicji Obywatelskiej przez niego upoważnionych,
4) jednostek gospodarki uspołecznionej, w części dotyczącej materiałów wybuchowych posiadanych do celów przemysłowych oraz eksploatacji rolnej i leśnej.
§  3. Komendant jednostki rejonowej Milicji Obywatelskiej, przyjmując broń palną lub amunicję albo materiały wybuchowe do depozytu, wystawia pokwitowanie określające rodzaj przyjętej broni, amunicji i materiałów wybuchowych, ilość, numer broni oraz dane stwierdzające tożsamość osoby składającej do depozytu, a w stosunku do jednostek, o których mowa w § 1 ust. 2, nazwę jednostki i adres jej siedziby.
§  4. Zakazuje się noszenia wszelkiego rodzaju broni białej, a także wiatrówek, straszaków, pistoletów gazowych oraz innych podobnych przedmiotów i narzędzi, których używanie może zagrażać porządkowi publicznemu.
§  5.
1. W razie niezłożenia posiadanej broni palnej, amunicji lub materiałów wybuchowych do depozytu w oznaczonym czasie i miejscu, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej przyjmują tę broń, amunicję lub materiały wybuchowe do depozytu w trybie właściwych przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151 z późniejszymi zmianami).
2. Bezprawne posiadanie broni palnej, amunicji lub materiałów wybuchowych po dniu wejścia w życie rozporządzenia stanowi przestępstwo określone w przepisach karnych.
§  6. Przepisy rozporządzenia stosuje się w czasie obowiązywania stanu wojennego na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej albo w granicach jednostek podziału administracyjnego państwa, w których stan wojenny został wprowadzony, stosownie do postanowień uchwały Rady Państwa w sprawie wprowadzenia tego stanu.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia wprowadzenia stanu wojennego.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.29.163

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Obowiązek złożenia do depozytu broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz zakaz noszenia przedmiotów i narzędzi, których używanie może zagrażać porządkowi publicznemu.
Data aktu: 12/12/1981
Data ogłoszenia: 14/12/1981
Data wejścia w życie: 13/12/1981, 14/12/1981