Obowiązek dokumentowania zakupu niektórych materiałów przez rzemieślników opłacających podatki w formie ryczałtu.

Dz.U.81.27.144
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 października 1981 r.
w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu niektórych materiałów przez rzemieślników opłacających podatki w formie ryczałtu.
Na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rzemieślnicy opłacający podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu, z wyjątkiem karty podatkowej, jeżeli używają do produkcji lub świadczenia usług surowców, materiałów, półwyrobów i towarów, zwanych dalej "materiałami", wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia, są obowiązani posiadać oraz przechowywać dowody zakupu tych materiałów. Obowiązek posiadania i przechowywania dowodów zakupu nie dotyczy półwyrobów i towarów wykonanych z materiałów wymienionych w wykazie, jeżeli te półwyroby i towary nie są wymienione w wykazie.
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy rzemieślników wykonujących usługi dla ludności, jeżeli obrót z wykonywania tych usług wynosi co najmniej 85% ogólnego obrotu rocznego. Za usługi dla ludności uważa się usługi określone w przepisach o rozwoju usług.
3. Dowody zakupu materiałów powinny odpowiadać wymaganiom określonym w odrębnych przepisach dla rachunków.
§  2.
1. Rzemieślnicy określeni w § 1, na których ciąży obowiązek posiadania dowodów zakupu materiałów, są obowiązani prowadzić ewidencję tych dowodów w książce według ustalonego wzoru, zwanej dalej "książką zakupu".
2. Książka zakupu powinna być prowadzona zgodnie z objaśnieniami zawartymi we wzorze książki.
3. Przed rozpoczęciem zapisów książka zakupu powinna być przedstawiona do poświadczenia organowi podatkowemu, właściwemu według miejsca wykonywania działalności zarobkowej.
4. Przed rozpoczęciem zapisów w książce zakupu na koniec roku podatkowego, a także w razie zakończenia działalności zarobkowej, podatnik powinien sporządzić spis z natury materiałów określonych w wykazie i wpisać do książki zakupu.
5. Książka zakupu powinna być złożona właściwemu organowi podatkowemu (ust. 3) w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
§  3. Obowiązek posiadania dowodów zakupu, o których mowa w § 1, nie obejmuje materiałów powierzonych przez osoby zlecające wykonanie określonego świadczenia oraz odpadów z tych materiałów, jeżeli odpady te nie mogą być użyte w danym zakładzie do produkcji lub świadczenia usług, z tym jednak że w czasie kontroli rzemieślnik powinien wskazać osobę (firmę), która powierzyła mu materiał.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1982 r.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ MATERIAŁÓW, KTÓRYCH NABYCIE POWINNO BYĆ UDOKUMENTOWANE DOWODAMI ZAKUPU PRZEZ RZEMIEŚLNIKÓW OPŁACAJĄCYCH PODATKI OBROTOWY I DOCHODOWY W FORMIE RYCZAŁTU, Z WYJĄTKIEM KARTY PODATKOWEJ

Akcesoria do pojazdów mechanicznych

Anilana używana do produkcji waty konfekcyjnej i watoliny

Anody

Armatura metalowa sanitarna i sieci domowej

Azotan srebra

Barwniki

Błamy z futer

Bursztyn

Cement

Cukier używany przy wykonywaniu rzemiosł spożywczych

Drewno łuszczarskie

Drewno okleinowe

Drewno tartaczne

Druty stalowe ciągnione

Farby olejne

Formierskie materiały

Ftalan oktylu

Ftalan butylu

Garbniki

Glejta ołowiana

Gliceryna

Grzejniki centralnego ogrzewania

Gumowe mieszanki

Kable i przewody

Kafle

Kamienie szlachetne i półszlachetne

Kauczuk naturalny i syntetyczny

Kołnierze ze skór futerkowych naturalnych i sztucznych

Kompozycje zapachowe

Lanolina

Lakiery

Lateks kauczuków naturalnych i syntetycznych

Lepiszcza do produkcji materiałów ściernych

Łożyska toczne

Mąka kokosowa

Materiały do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych (folia, igielit, skaj itp.)

Masło kakaowe

Mąka używana przy wykonywaniu rzemiosł spożywczych

Metale nieżelazne

Mięso używane przy wykonywaniu rzemiosł spożywczych

Minia ołowiana

Olejki zapachowe

Okleiny

Papier i tektura używane przy wykonywaniu rzemiosł papierniczych

Płyty kamienne

Płyty paździerzowe

Płyty pilśniowe

Płyty wiórowe

Podłogowe materiały

Podzespoły i części zamienne stosowane w mechanice pojazdowej, elektromechanice oraz tele- i radiomechanice

Pokrycie dekarskie

Przędza

Puch i wata używane przy wykonywaniu bieliźniarstwa

Sklejka

Skóry naturalne i sztuczne (także futerkowe)

Sole galwaniczne

Szczecina

Surowce do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Szkło budowlane

Ścienne materiały (cegła, pustaki)

Tarcica

Tkaniny używane przy wykonywaniu rzemiosł włókienniczych i odzieżowych

Tłuszcze używane przy wykonywaniu rzemiosł spożywczych

Wykładziny ścienne ceramiczne i z tworzyw sztucznych

Wyroby hutnictwa żelaza, stali i metali nieżelaznych

Watolina

Włosie naturalne

Wsady odlewnicze stopów metali

Wybuchowe materiały

Ziarno korundowe

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.27.144

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Obowiązek dokumentowania zakupu niektórych materiałów przez rzemieślników opłacających podatki w formie ryczałtu.
Data aktu: 21/10/1981
Data ogłoszenia: 18/11/1981
Data wejścia w życie: 01/01/1982