Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Dz.U.81.24.128
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 września 1981 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 i art. 97 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz. 139, z 1977 r. Nr 11, poz. 44 i z 1978 r. Nr 14, poz. 61 i Nr 31, poz. 130 oraz z 1980 r. Nr 4, poz. 8) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 1979 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 14, poz. 92 i z 1980 r. Nr 5, poz. 10 oraz Nr 17, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Dla prowadzenia egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia obowiązków o charakterze pieniężnym mogą być tworzone - podporządkowane naczelnikom miast (dzielnic) - biura komornicze działające w formie zakładów budżetowych.",

2) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. 1. Terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego może powierzyć prowadzenie spraw dotyczących zobowiązań podatkowych i egzekucji administracyjnej, należących do jego właściwości, w tym również wydawanie decyzji administracyjnych z jego upoważnienia, pracownikom urzędu podległego innemu terenowemu organowi administracji państwowej stopnia podstawowego, działającemu na terenie tego samego województwa.

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, w zakresie spraw powierzonych im do prowadzenia podlegają terenowemu organowi administracji państwowej, właściwemu w tych sprawach.

3. Powierzenie prowadzenia spraw i upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych (ust. 1) następuje za zgodą wojewody (prezydenta) w porozumieniu z zainteresowanym prezydentem (naczelnikiem) miasta, dzielnicy, gminy, miasta i gminy.

4. Powierzenie prowadzenia spraw dotyczących zobowiązań podatkowych, o których mowa w ust. 1, dotyczy:

1) podatków obrotowego i dochodowego należnego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz od organizacji społecznych, z wyjątkiem podatku obrotowego od imprez widowiskowo-rozrywkowych,

2) podatku od spadków i darowizn,

3) opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych,

4) podatku od wynagrodzeń, z wyjątkiem podatku od wynagrodzeń od wynajmu pokoi gościnnych,

5) podatku wyrównawczego.

5. Minister Finansów w drodze obwieszczenia ogłasza w Monitorze Polskim wykaz urzędów terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, których pracownikom inne terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego powierzyły prowadzenie spraw dotyczących zobowiązań podatkowych i egzekucji administracyjnej, z określeniem terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, które przekazały prowadzenie tych spraw.",

3) w § 14:
a) w ust. 2 skreśla się wyrazy: "a upoważnienia dotyczące egzekucji administracyjnej - do czasu odrębnego uregulowania prawnego",
b) w ust. 3 skreśla się wyrazy: "podatków i opłat oraz".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1981 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.24.128

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Data aktu: 07/09/1981
Data ogłoszenia: 30/09/1981
Data wejścia w życie: 01/10/1981