Rozciągnięcie przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenie właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.

Dz.U.81.23.119
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 sierpnia 1981 r.
w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.
Na podstawie art. 2 ust. 3 i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111), zwanej dalej "ustawą", stosuje się do:
1) niepodatkowych należności budżetowych jednostek gospodarki uspołecznionej, wynikających z przepisów normujących wpłaty (obciążenia) na rzecz budżetu Państwa,
2) nie zwróconych w terminie do budżetu lub na rachunek jednostki nadrzędnej nadpłaconych (nadmiernie pobranych) dotacji budżetowych,
3) opłat administracyjnych, pobieranych przez organy administracji państwowej na podstawie odrębnych przepisów,
4) należności Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z tytułu składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe,
5) składek na fundusz emerytalny rolników,
6) należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na cele emerytalne, w zakresie określonym przepisami art. 14-17, 20 i 21, 23-29, 30 ust. 4 oraz art. 40-49 ustawy,
7) 1 świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski,
8) 2 wpłat (obciążeń wyrównawczych) odprowadzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej na rachunek wyrównawczy w handlu zagranicznym,
9) 3 nadmiernie pobranych kwot z rachunku wyrównawczego z tytułu:
a) dopłat wyrównawczych,
b) zwrotu podatku obrotowego w eksporcie.
§  2. 4 Do umarzania zaległości podatkowych w zakresie zobowiązania pieniężnego od rolników oraz podatków i opłat terenowych są uprawnieni:
1) naczelnicy gmin oraz naczelnicy miast i gmin, jeżeli łączna kwota zaległości we wszystkich podatkach jednego podatnika nie przekracza 50.000 zł, przy czym łączna kwota podatków umorzonych temu podatnikowi w ciągu roku nie może przekroczyć 50.000 zł,
2) prezydenci miast i naczelnicy dzielnic, jeżeli łączna kwota zaległości we wszystkich podatkach jednego podatnika nie przekracza 100.000 zł, przy czym łączna kwota podatków umorzonych temu podatnikowi w ciągu roku nie może przekroczyć 100.000 zł,
3) terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego - bez ograniczenia kwoty.
§  3. 5 Urzędy skarbowe są uprawnione do umarzania zaległości podatkowych:
1) jednostek gospodarki uspołecznionej w każdym rodzaju należności i za każdy rok podatkowy do wysokości 500.000 zł w zakresie zaległości podatkowych na rzecz budżetu centralnego i do wysokości 50.000 zł w zakresie zaległości na rzecz budżetów terenowych,
2) osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w następującym zakresie:
a) urzędy skarbowe mające siedzibę w miastach będących siedzibą województw, jeżeli łączna kwota zaległości we wszystkich podatkach jednego podatnika nie przekracza 100.000 zł, przy czym łączna kwota podatków umorzonych temu podatnikowi w ciągu roku nie może przekroczyć 100.000 zł,
b) pozostałe urzędy skarbowe, jeżeli łączna kwota zaległości we wszystkich podatkach jednego podatnika nie przekracza 50.000 zł, przy czym łączna kwota podatków umorzonych temu podatnikowi w ciągu roku nie może przekroczyć 50.000 zł.
§  4. 6 Izby skarbowe są uprawnione do umarzania zaległości podatkowych:
1) jednostek gospodarki uspołecznionej w każdym rodzaju należności i za każdy rok podatkowy - do wysokości 5.000.000 zł w zakresie zaległości podatkowych na rzecz budżetu centralnego oraz do wysokości 500.000 zł na rzecz budżetów terenowych,
2) osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - bez ograniczenia kwoty.
§  5. Należności Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z tytułu składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe - z wyjątkiem wchodzących w skład zobowiązania pieniężnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 46, poz. 288 z późniejszymi zmianami) - umarza Państwowy Zakład Ubezpieczeń.
§  6.
1. Jednostka gospodarki uspołecznionej uzasadniająca wniosek o umorzenie zaległości podatkowych sytuacją finansową jest obowiązana dołączyć do wniosku opinię banku finansującego jej działalność o aktualnej sytuacji finansowej i płatniczej.
2. Bank obowiązany jest wydać opinię, o której mowa w ust. 1, na żądanie zainteresowanej jednostki lub organu podatkowego.
§  7. Granice uprawnień określone w § 2-4 stosuje się także wtedy, gdy zaległość podatkową stanowią tylko odsetki za zwłokę.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 7:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.20) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1985 r. (Dz.U.85.7.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1985 r.

2 § 1 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.20) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
3 § 1 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.20) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
4 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.20) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
5 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.20) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
6 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.20) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.23.119

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozciągnięcie przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenie właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.
Data aktu: 27/08/1981
Data ogłoszenia: 23/09/1981
Data wejścia w życie: 23/09/1981