Zm.: ustawa o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Dz.U.81.20.100
USTAWA
z dnia 31 lipca 1981 r.
o zmianie ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Art.  1.

W ustawie z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6 z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 21a w brzmieniu:

"Art. 21a. 1. Osobom zajmującym kierownicze stanowiska, o których mowa w ust. 4 i 5, emerytura przysługuje na warunkach określonych w ust. 2 i 3.

2. Emerytura przysługuje po osiągnięciu wieku: 60 lat mężczyzna i 55 lat kobieta oraz okresu zatrudnienia wynoszącego co najmniej 25 lat dla mężczyzny i 20 lat dla kobiety, w tym co najmniej 5 lat na kierowniczych stanowiskach.

3. Emerytura przysługuje również mimo nieosiągnięcia wieku określonego w ust. 2 osobie odwołanej ze stanowiska, jeżeli osoba ta osiągnęła okres zatrudnienia wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 8 lat na kierowniczych stanowiskach.

4. Kierowniczymi stanowiskami w rozumieniu ust. 1 są następujące stanowiska:

1) przewodniczącego Rady Państwa, prezesa Rady Ministrów, marszałka Sejmu, zastępcy przewodniczącego Rady Państwa, wiceprezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, sekretarza Rady Państwa, członka Rady Państwa, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ministra, prezesa Narodowego Banku Polskiego, szefa Kancelarii Sejmu,

2) pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prokuratora generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, szefa Kancelarii Rady Państwa, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesa Sądu Najwyższego, zastępcy prokuratora generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, głównego inspektora pracy, wiceprezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, zastępcy głównego inspektora pracy,

3) prezesa Polskiej Akademii Nauk, szefa Urzędu Rady Ministrów, zastępcy przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, podsekretarza stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, kierownika urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza naukowego Polskiej Akademii Nauk, zastępcy sekretarza naukowego Polskiej Akademii Nauk, sekretarzy wydziałów Polskiej Akademii Nauk, wojewody, prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego, zastępcy kierownika urzędu centralnego, dyrektora generalnego w ministerstwach i urzędach centralnych, wicewojewody, wiceprezydenta miasta stopnia wojewódzkiego.

5. Kierowniczymi stanowiskami w rozumieniu ust. 1 są również stanowiska zajmowane w naczelnych i wojewódzkich statutowych organach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i stronnictw politycznych oraz kierownicze stanowiska w naczelnych wykonawczych organach tej Partii i stronnictw politycznych - określone przez Radę Państwa na wniosek właściwych naczelnych organów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i stronnictw politycznych.";

2) w art. 22:
a) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Emeryturę obliczoną w myśl ust. 1 i 2 podwyższa się o 1,5% za każdy pełny rok pracy na stanowiskach wymienionych w art. 21a ust. 4 i 5.",

b) dotychczasowy ust. 5 otrzymuje oznaczenie ust. 6, a zamieszczone w nim w nawiasie powołanie "ust. 1-3" zastępuje się powołaniem "ust. 1-3 i ust. 5";
3) w art. 25 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Rentę inwalidzką obliczoną w myśl ust. 1 i 2 podwyższa się o 1,5% za każdy pełny rok pracy na stanowiskach wymienionych w art. 21a ust. 4 i 5."

Art.  2.
1. Traci moc dekret z dnia 5 października 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym osób zajmujących kierownicze stanowiska polityczne i państwowe oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 42, poz. 270 i z 1973 r. Nr 47, poz. 276).
2. Osoby, którym przyznane zostały emerytury lub renty na podstawie dekretu wymienionego w ust. 1, zachowują prawo do dotychczasowej wysokości przyznanych im świadczeń. Do wypłaty tych świadczeń stosuje się przepisy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Osoby te mogą wystąpić o przyznanie im świadczeń według przepisów niniejszej ustawy.
Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1981 r., z tym że w stosunku do prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk oraz wiceprezesów Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk obowiązuje od dnia 1 października 1981 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.20.100

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zm.: ustawa o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Data aktu: 31/07/1981
Data ogłoszenia: 12/08/1981
Data wejścia w życie: 01/09/1981, 01/10/1981