Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

Dz.U.81.18.86
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 lipca 1981 r.
w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Na podstawie art. 164 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111) zarządza się, co następuje:
§  1. 1  
1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatków i niepodatkowych należności budżetowych jednostek gospodarki uspołecznionej ustala się:
1) w sprawach podatku od nieruchomości - według miejsca położenia nieruchomości,
2) w sprawach pozostałych podatków i niepodatkowych należności budżetowych - według siedziby jednostki gospodarki uspołecznionej, a w wypadkach określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289) - według miejsca położenia zakładu sporządzającego bilans.
2. Siedzibą jednostki gospodarki uspołecznionej jest miejscowość, w której znajduje się jej zarząd, lub miejscowość określona w przepisach (statucie) jako siedziba jednostki.
§  2. 2 Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatków obrotowego i dochodowego od przychodów z działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, wykonywanej przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, oraz w sprawach opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła ustala się, z zastrzeżeniem § 4:
1) jeżeli w myśl przepisów o wykonywaniu działalności wymagane jest posiadanie uprawnienia - według miejsca wykonywania działalności określonego w uprawnieniu, a w razie braku uprawnienia - według miejsca, jakie byłoby określone, gdyby podatnik je posiadał,
2) w innych wypadkach - według miejsca wykonywania działalności, a jeżeli działalność ta jest wykonywana przez osoby fizyczne bez utrzymywania poza miejscem zamieszkania zorganizowanego zakładu - według miejsca zamieszkania tej osoby.
§  3. 3 Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku dochodowego od przychodów podlegających tylko temu podatkowi, osiąganych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej, ustala się według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby fizycznej bądź siedziby osoby prawnej w dniu 31 grudnia roku podatkowego. Przy opodatkowaniu małżonków mających różne miejsca zamieszkania właściwość tę ustala się według miejsca zamieszkania lub pobytu męża. Jeżeli zachodzi wątpliwość co do miejsca zamieszkania lub pobytu osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej, właściwość miejscową ustala się według miejsca położenia źródła przychodów lub większej części źródeł przychodów.
§  4. 4 W sprawach opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą:
1) 5 podatkami obrotowym i dochodowym od przychodów z działalności wykonywanej na podstawie zezwolenia Ministra Handlu Zagranicznego lub innego właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego),
2) podatkiem dochodowym od dochodów z praw majątkowych i kapitałów pieniężnych

właściwy jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

§  5. 6 (skreślony).
§  6.
1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od wynagrodzeń ustala się:
1) jeżeli podatek jest pobierany przez płatników będących jednostkami gospodarki uspołecznionej lub jednostkami organizacyjnymi związków wyznaniowych - według siedziby jednostki zlecającej wypłatę wynagrodzenia, a gdy chodzi o podatek od wynagrodzeń od przychodów z tytułu usług hotelarskich (pokoje gościnne, domki turystyczne, campingi) - według miejsca świadczenia tych usług,
2) jeżeli podatek jest pobierany przez płatników innych niż wymienieni w pkt 1 - według miejsca zatrudnienia pracowników, a jeżeli chodzi o wynagrodzenia nie wynikające ze stosunku pracy - według miejsca wypłaty wynagrodzenia,
3) 7 jeżeli obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku ciąży bezpośrednio na podatniku - według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu miesiąca, w którym otrzymał wynagrodzenie, a jeżeli chodzi o przychody:
a) z tytułu świadczenia usług hotelarskich (pokoje gościnne, domki turystyczne, kempingi) - według miejsca świadczenia tych usług,
b) z prowadzenia w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy na warunkach zlecenia placówek gastronomicznych, punktów sprzedaży detalicznej, placówek usługowych, zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych - według miejsca, w którym są one prowadzone, a jeżeli prowadzenie ich nie wymaga utrzymywania zorganizowanej placówki (punktu, zakładu ) - według miejsca zamieszkania podatnika.
2. Miejscem zatrudnienia jest stałe miejsce pracy pracownika (biuro, zakład rzemieślniczy, handlowy, usługowy, gospodarstwo rolne, domowe); stałe miejsce pracy pozostaje miejscem zatrudnienia pracownika również wtedy, gdy pracownik na zlecenie pracodawcy wykonuje roboty poza stałym miejscem pracy.
§  7. 8  
1. W sprawach podatku wyrównawczego należnego od podatników osiągających przychody z prowadzenia - w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy na warunkach zlecenia - placówek gastronomicznych, punktów sprzedaży detalicznej, placówek usługowych, zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych właściwość miejscową ustala się według miejsca, w którym są one prowadzone, a jeżeli prowadzenie ich nie wymaga utrzymywania zorganizowanej placówki (punktu, zakładu) - według miejsca zamieszkania podatnika.
2. W sprawach podatku wyrównawczego należnego od podatników osiągających dochody z niektórych rodzajów upraw i produkcji zwierzęcej właściwość miejscową ustala się według miejsca prowadzenia tych upraw lub produkcji. Jeżeli te uprawy lub produkcja, należące do jednego podatnika, są prowadzone na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się według miejsca prowadzenia przeważającej części tych upraw lub produkcji.
§  8.
1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się:
1) w sprawach dotyczących spadków - według miejsca położenia przedmiotów majątkowych nabytych w drodze spadku, a jeżeli przedmioty spadku położone są na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów podatkowych - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu spadkodawcy,
2) w sprawach dotyczących darowizn, jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość lub prawo z nią związane - według miejsca położenia nieruchomości, jeżeli zaś przedmiotem darowizny są inne rzeczy lub prawa majątkowe - według miejsca zamieszkania darczyńcy w dniu przyjęcia darowizny przez obdarowanego, a jeżeli chodzi o darowizny otrzymane z zagranicy - według miejsca zamieszkania obdarowanego.
2. 9 Jeżeli nabycie w drodze spadku lub darowizny dotyczy całkowicie lub częściowo rzeczy położonych za granicą lub praw podlegających wykonaniu za granicą, właściwy miejscowo jest Urząd Skarbowy Warszawa-Wola.
§  9. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opłaty skarbowej ustala się:
1) w sprawach opłaty skarbowej od podań, od czynności urzędowych, za świadectwa i za zezwolenia - według siedziby organu, który przyjął podanie, dokonał czynności urzędowej albo wydał świadectwo lub zezwolenie,
2) w sprawach opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych dotyczących odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości lub praw związanych z nieruchomością - według miejsca położenia nieruchomości,
3) 10 w sprawach opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych dotyczących odpłatnego przeniesienia własności rzeczy lub praw innych niż wymienione w pkt 2 - według miejsca zamieszkania nabywcy a jeżeli do obliczenia i pobrania opłaty skarbowej jest obowiązany płatnik - według siedziby płatnika,
4) w sprawach opłaty skarbowej od pozostałych czynności cywilnoprawnych oraz dokumentów stwierdzających takie czynności:
a) jeżeli pobór opłaty następuje przez płatnika - według siedziby płatnika,
b) w pozostałych wypadkach - według miejsca złożenia pisma stwierdzającego dokonanie czynności cywilnoprawnej podlegającej opłacie skarbowej, a jeżeli organ podatkowy ujawnił nieopłacenie w ogóle opłaty skarbowej lub opłacenie jej w kwocie niższej - według miejsca ujawnienia tych okoliczności.
§  10. 11 (skreślony).
§  11. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opłaty targowej ustala się według miejsca położenia targowiska.
§  12. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opłaty klimatycznej ustala się według położenia miejscowości, w której pobierana jest opłata klimatyczna.
§  13. Właściwość miejscową w sprawach opłaty administracyjnej pobieranej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej ustala się według siedziby organu, który dokonał czynności urzędowej.
§  14. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opłaty od środków transportowych ustala się:
1) w sprawach opłaty od środków transportowych z tytułu posiadania środka transportowego - według miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza,
2) z tytułu przewozu środkami transportowymi zarejestrowanymi za granicą - według siedziby jednostki pobierającej opłatę.
§  15.
1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku gruntowego ustala się według miejsca położenia gruntów, a jeżeli podatnik posiada grunty na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów podatkowych i posiada miejsce zamieszkania na terenie jednego z tych organów, właściwym miejscowo organem podatkowym w sprawach podatku ze wszystkich gruntów jest organ podatkowy miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości żadnego z tych organów podatkowych, właściwym miejscowo jest ten organ, na którego obszarze właściwości znajdują się budynki gospodarcze, a w braku takich budynków - organ, na którego obszarze właściwości jest położona przeważająca część gruntów.
2. Zasady ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych określone w ust. 1 mają również zastosowanie w sprawach pozostałych należności wchodzących w skład zobowiązania pieniężnego przypadającego od gospodarstw rolnych oraz w sprawach składek na fundusz emerytalny rolników.
§  16. Ustalona rozporządzeniem właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych wyłącza w tych sprawach - stosownie do art. 164 Kodeksu postępowania administracyjnego - właściwość miejscową organów administracji państwowej, określoną w art. 21 tego kodeksu.
§  17. Organy podatkowe właściwe w sprawach zobowiązań podatkowych w myśl dotychczasowych przepisów w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia pozostają właściwe do czasu zakończenia postępowania w tych sprawach decyzją ostateczną.
§  18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.
1 § 1 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
2 § 2:

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 13 września 1984 r. (Dz.U.84.46.246) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1984 r.

3 § 3 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
4 § 4 zmieniony oraz według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
5 § 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 września 1984 r. (Dz.U.84.46.246) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1984 r.
6 § 5 skreślony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
7 § 6 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 września 1984 r. (Dz.U.84.46.246) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1984 r.
8 § 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 13 września 1984 r. (Dz.U.84.46.246) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1984 r.

9 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
10 § 9 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 13 września 1984 r. (Dz.U.84.46.246) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1984 r.
11 § 10 skreślony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.18.86

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Data aktu: 10/07/1981
Data ogłoszenia: 25/07/1981
Data wejścia w życie: 26/08/1981