Ustanowienie Warszawskiego Krzyża Powstańczego.

Dz.U.81.18.85
USTAWA
z dnia 3 lipca 1981 r.
o ustanowieniu Warszawskiego Krzyża Powstańczego. *
W hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego w 1944 r. jako patriotycznego, zbrojnego zrywu mieszkańców naszej stolicy Warszawy, miasta niepokonanego oraz dla zachowania w pamięci wszystkich Polaków męstwa, odwagi i wkładu Powstańców do walki z niemieckim okupantem o odzyskanie niepodległości stanowi się, co następuje:
Art.  1.

Ustanawia się Warszawski Krzyż Powstańczy jako wyraz uznania dla wszystkich osób, które w 1944 r. brały czynny udział w Powstaniu Warszawskim.

Art.  2.
1. Warszawski Krzyż Powstańczy nadawany jest w szczególności:
1) żołnierzom wszystkich formacji powstańczych oraz żołnierzom innych formacji biorących czynny udział w walce powstańczej,
2) członkom Wojskowej Służby Kobiet, powstańczej służby zdrowia, prasy i informacji powstańczej oraz pozostałych powstańczych służb pomocniczych,
3) innym osobom wspomagającym bezpośrednio czyn powstańczy.
2. Krzyż nadawany jest obywatelom polskim. Może być również nadawany osobom, które uczestnicząc w Powstaniu Warszawskim jako obywatele polscy posiadają w chwili nadania im Krzyża obywatelstwo innego państwa.
3. Krzyż może być nadawany także obywatelom innych państw, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim lub wnieśli istotny wkład do czynu powstańczego.
4. Krzyż może być nadawany również pośmiertnie.
Art.  2a. 1

Warszawski Krzyż Powstańczy może być nadany m.st. Warszawie.

Art.  3.
1. Warszawski Krzyż Powstańczy nadaje Rada Państwa na wniosek:
1) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do osób pełniących czynną służbę wojskową oraz pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
2) Ministra Spraw Zagranicznych - w odniesieniu do obywateli polskich zamieszkałych za granicą oraz obywateli innych państw,
3) Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - w odniesieniu do pozostałych osób.
2. Rada Państwa określi szczegółowy tryb przedstawiania wniosków o nadanie Krzyża oraz sposób jego noszenia.
Art.  4.
1. Odznaką Warszawskiego Krzyża Powstańczego jest krzyż równoramienny prosty, o wymiarach 42 mm, wykonany ze stopu posrebrzanego - oksydowanego oraz emalii białej i czerwonej; na licowej stronie krzyża w części środkowej znajduje się kompozycja opaski biało-czerwonej i kotwicy - symbolu Polski walczącej, a na poziomych ramionach napis "1.VIII.1944"; na odwrotnej stronie krzyża znajduje się napis "Powstańcom Warszawy" i wieniec laurowy.
2. Krzyż nosi się na wstążce szerokości 40 mm, w kolorach białym i czerwonym oraz błękitnym i czarnym na obrzeżach.
3. Wzór rysunkowy Krzyża zawiera załącznik do ustawy.
Art.  5.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 10, poz. 66).

Art.  6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(Załącznik do ustawy stanowi oddzielną wkładkę)

*Z dniem 8 maja 1999 roku kończy się nadawanie Warszawskiego Krzyża Powstańczego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U.92.90.451) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U.95.83.419).
1 Art. 2a dodany przez art. 1 ustawy z dnia 30 września 1998 r. (Dz.U.98.156.1017) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 stycznia 1999 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020