Utworzenie urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.

Dz.U.81.17.78
USTAWA
z dnia 3 lipca 1981 r.
o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
Art.  1.

Tworzy się urząd Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.

Art.  2.

Do zakresu działania Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego należą sprawy: hutnictwa żelaza, stali i metali nieżelaznych, górnictwa rud metali, przemysłu koksowniczego i produkcji materiałów ogniotrwałych, budowy statków i okrętów, produkcji maszyn i innych urządzeń technicznych dla energetyki, handlu, hutnictwa, przemysłu chemicznego, przemysłu lekkiego, przemysłu spożywczego oraz rolnictwa, maszyn ciężkich, automatyki i aparatury pomiarowej, obrabiarek i narzędzi, urządzeń chłodniczych, urządzeń technologicznych, wyrobów instalacyjnych, metalowych i odlewniczych oraz taboru kolejowego, przemysłu ciągnikowego, elektronicznego, teletechnicznego, elektrotechnicznego, kablowego, lotniczego, motoryzacyjnego, precyzyjnego i silnikowego.

Art.  3.
1. Zadaniem Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego jest nadawanie kierunku działania gałęziom gospodarki określonym w art. 2, stosownie do potrzeb społecznych i gospodarczych, zgodnie z polityką Państwa.
2. Minister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego zadanie to realizuje w szczególności poprzez prognozowanie i programowanie rozwoju tych gałęzi gospodarki, dokonywanie kompleksowej analizy i oceny działalności przedsiębiorstw i innych podległych jednostek organizacyjnych, koordynowanie tej działalności, współdziałanie w kształtowaniu systemów ekonomicznych przedsiębiorstw i innych podległych jednostek organizacyjnych, prowadzenie polityki kadrowej oraz udzielanie pomocy w szkoleniu kadr tych przedsiębiorstw i jednostek.
Art.  4.
1. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii odpowiednich komisji sejmowych, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy zakres działania Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
2. Organizację Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego oraz jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego określa statut nadany przez Radę Ministrów.
Art.  5.
1. Znosi się urzędy Ministra Hutnictwa, Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych oraz Ministra Przemysłu Maszynowego.
2. Sprawy należące dotychczas do zakresu działania Ministrów Hutnictwa, Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych oraz Przemysłu Maszynowego przechodzą do zakresu działania Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
Art.  6.

Tracą moc:

1) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszynowego (Dz. U. Nr 43, poz. 215 i z 1976 r. Nr 12, poz. 70),
2) ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa (Dz. U. Nr 12, poz. 69),
3) ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych (Dz. U. Nr 12, poz. 70 i z 1979 r. Nr 23, poz. 132).
Art.  7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020