Rozszerzenie zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla niektórych osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Dz.U.81.14.65
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 1981 r.
w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla niektórych osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 232, z 1976 r. Nr 40, poz. 235 i z 1977 r. Nr 32, poz. 140), zwanej dalej "ustawą", zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie stosuje się do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia zwanej dalej "umową" na rzecz:
1) przedsiębiorstwa upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch",
2) Państwowego Przedsiębiorstwa "Totalizator Sportowy",
3) przedsiębiorstw obrotu produktami naftowymi Centrali Produktów Naftowych.
4) 1  Polskiego Związku Motorowego przy obsłudze stacji paliw.
2.  Rozporządzenia stosuje się również do osób współpracujących z osobami, o których mowa w ust. 1.
§  2. 
1.  Zakres świadczeń przewidzianych ustawą rozszerza się dla osób, o których mowa w § 1, o następujące świadczenia:
1) zasiłek chorobowy za każdy dzień niezdolności do wykonywania umowy lub współpracy z powodu choroby, choćby niezdolność ta trwała krócej niż 30 dni,
2) zasiłek opiekuńczy,
3) rentę inwalidzką z tytułu zaliczenia do III grupy inwalidów.
2.  Prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się na zasadach, w wysokości i w trybie określonych ustawą, a w zakresie nie unormowanym ustawą - na zasadach, w wysokości i w trybie określonych przepisami:
1) o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
2) 2  o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
§  3. 
1.  Świadczenia wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 wypłaca jednostka gospodarki uspołecznionej, która zawarła umowę albo udzieliła zgody na współpracę. Kwoty wypłacanych świadczeń zalicza się na poczet należnych składek na ubezpieczenie społeczne.
2.  Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
§  4. 
1.  3  Składka na ubezpieczenie społeczne obejmujące osoby, o których mowa w § 1 wynosi 33% podstawy jej wymiaru. Składkę tę opłaca w całości jednostka gospodarki uspołecznionej, która zawarła umowę albo udzieliła zgody na współpracę.
2.  4 Składka na ubezpieczenie społeczne obejmujące osoby, o których mowa w § 1, w okresie kontynuowania przez te osoby ubezpieczenia po ustaniu obowiązku ubezpieczenia wynosi 33% podstawy jej wymiaru. Składkę tę opłaca w całości ubezpieczony.
§  5.  W sprawach unormowanych niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. Nr 46, poz. 250).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1981 r.
1  § 1 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 1983 r. (Dz.U.83.68.306) zmieniającego nin. rozporządzeniez dniem 1 stycznia 1984 r.
2  § 2 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 1983 r. (Dz.U.83.68.306) zmieniającego nin. rozporządzeniez dniem 1 stycznia 1984 r.
3  § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 1983 r. (Dz.U.83.68.306) zmieniającego nin. rozporządzeniez dniem 1 stycznia 1984 r.
4  § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 1983 r. (Dz.U.83.68.306) zmieniającego nin. rozporządzeniez dniem 1 stycznia 1984 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.14.65

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozszerzenie zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla niektórych osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Data aktu: 22/05/1981
Data ogłoszenia: 19/06/1981
Data wejścia w życie: 01/05/1981, 19/06/1981