Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.

Dz.U.81.13.63
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 1981 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduszu nagród oraz zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego (Dz. U. Nr 27, poz. 150) i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1973 r. Nr 12, poz. 89 i z 1977 r. Nr 11, poz. 43) po porozumieniu ze związkami zawodowymi zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej (Dz. U. z 1973 r. Nr 43, poz. 260, z 1976 r. Nr 34, poz. 203 i Nr 40, poz. 236 oraz z 1977 r. Nr 19, poz. 79 i Nr 34, poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 skreśla się pkt 3 i 4,
b) w ust. 1 pkt 6 lit. a) dodaje się na końcu wyrazy: "powiększony o fundusz agencyjno-prowizyjny",
c) w ust. 3 dodaje pkt 14 w brzmieniu:

"14) nagród wypłacanych z zysku w jednostkach badawczych.";

2) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zakładowy fundusz socjalny tworzy się:

1) z odpisu ustalonego w stosunku do funduszu płac,

2) z nie wykorzystanej części zakładowego funduszu nagród,

3) ze środków i innych źródeł wymienionych w art. 13 pkt 2-4 ustawy.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 11, 12, 13 i 14 w brzmieniu:

"11. Kwota odpisu na 1 zatrudnionego w zakładzie pracy nie może być niższa niż 1.200 zł rocznie.

12. Za zatrudnionego w rozumieniu ust. 11 uważa się także kobiety korzystające z urlopu bezpłatnego na opiekę nad małym dzieckiem oraz osoby odbywające w zakładzie pracy zastępczą służbę poborowych; dla osób tych dokonuje się odpisu w kwocie 1.200 zł na osobę rocznie.

13. W jednostkach organizacyjnych zatrudniających pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy odpis na zakładowy fundusz socjalny przypadający na zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu w podstawowym miejscu pracy oblicza się w wielkości przypadającej w tych jednostkach na zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

14. Zakładowy fundusz socjalny podwyższa się o kwotę udzielonych w roku poprzednim zakładowych świadczeń socjalnych na rzecz emerytów i rencistów - byłych pracowników zakładu, nie więcej jednak niż o 0,1% funduszu płac stanowiącego podstawę odpisu. Zakład pracy, który w roku poprzednim nie udzielał świadczeń socjalnych emerytom i rencistom - byłym pracownikom, może podwyższyć zakładowy fundusz socjalny o kwotę bieżąco udzielanych świadczeń dla tych osób w danym roku, nie więcej jednak niż o 0,1% funduszu płac stanowiącego podstawę odpisu.",

c) w ust. 2 pkt 1:
pod lit. d) skreśla się wyrazy: "w wysokości ustalonej w trybie określonym w § 23",
pod lit. e) skreśla się wyrazy: "rozdział tych środków następuje w trybie określonym w § 23";
3) w § 4 ust. 5 wyrazy: "Centralną Radą Związków Zawodowych" zastępuje się wyrazami: "właściwymi organami związków zawodowych";
4) § 5, 6 i 7 skreśla się;
5) w § 8 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

"1. Właściwy terenowy organ administracji państwowej na wniosek zakładu pracy przejmie finansowanie zakładowych domów kultury i obiektów sportowych oraz żłobków i przedszkoli, finansowanych ze środków zakładowego funduszu socjalnego."

"3. W zakładach pracy, w których stosuje się odpis kwotowy, kwotę odpisu zmniejsza się o kwotę wydatków wyłączonych z finansowania ze środków zakładowego funduszu socjalnego na cele wymienione w ust. 1. Kwota odpisu po potrąceniu nie może być niższa od kwoty stanowiącej 2% funduszu płac.";

6) w § 9 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) poprawę poziomu i jakości usług świadczonych w obiektach, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2,";

7) w § 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Zasady i kierunki wykorzystania środków zakładowego funduszu socjalnego ustala organ samorządu załogi.

2. W zakładach pracy, w których nie działa organ wymieniony w ust. 1, uprawnienia te przysługują - działającym w porozumieniu - statutowym organom zakładowych organizacji związkowych i kierownikowi zakładu pracy.";

8) w § 15 ust. 1 pkt 1 po wyrazach: "pracę nakładczą" po nawiasie dodaje się wyrazy:

"osoby zatrudnione w systemie agencyjno-prowizyjnym, kobiety korzystające z urlopu bezpłatnego na opiekę nad małym dzieckiem oraz osoby odbywające w zakładzie pracy zastępczą służbę poborowych";

9) w § 15 ust. 2 wyrazy: "rada zakładowa kwalifikuje" zastępuje się wyrazami: "statutowe organy zakładowych organizacji związkowych kwalifikują";
10) w § 18:
a) w ust. 3:
wyrazy: "prezydia wojewódzkich rad narodowych" zastępuje się wyrazami: "terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego",
wyrazy: "z właściwymi instancjami związków zawodowych" zastępuje się wyrazami: "z właściwymi statutowo organami związków zawodowych",
wyrazy: "z Centralną Radą Związków Zawodowych" zastępuje się wyrazami: "z właściwymi organami związków zawodowych",
b) dodaje się ust. 4, 5 i 6 w brzmieniu:

"4. Jednostki nadrzędne nad zakładami pracy mogą gromadzić część rezerwy środków zakładowego funduszu socjalnego, o której mowa w § 12 ust. 1 i 2, dla udzielenia zwrotnej pomocy przeznaczonej na sfinansowanie kosztów większych remontów w zakładach pracy, nie posiadających dostatecznych środków na ten cel.

5. Jeżeli koszty niezbędnego remontu nie mogą być pokryte w całości z rezerwy środków zakładowego funduszu socjalnego, o której mowa w ust. 4, jednostki nadrzędne nad zakładami pracy w uzasadnionych wypadkach mogą korzystać z nie oprocentowanego kredytu bankowego na remonty obiektów służących zakładowej działalności socjalnej. Kredyt bankowy jest spłacany z rezerwy środków przeznaczonych na remonty oraz ze środków zakładowego funduszu socjalnego w następnych okresach obrachunkowych.

6. Okres spłaty kredytu wynosi 3 lata. Prezes Narodowego Banku Polskiego może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu spłaty kredytu do lat 5.";

11) w § 19:
a) w ust. 1:
wyrazy: "prezydia wojewódzkich rad narodowych" zastępuje się wyrazami: "terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego",
wyrazy: "z właściwymi instancjami związków zawodowych" zastępuje się wyrazami: "z właściwymi statutowo organami związków zawodowych",
b) w ust. 2 wyrazy: "z właściwą instancją związków zawodowych" zastępuje się wyrazami: "z właściwymi statutowo organami związków zawodowych",
c) w ust. 3:
wyrazy: "Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego" zastępuje się wyrazami: "właściwymi statutowo organami związków zawodowych nauczycieli",
wyrazy: "Ministrowi Górnictwa i Energetyki" zastępuje się wyrazami: "Ministrowi Górnictwa, Ministrowi Energetyki i Energii Atomowej",
wyrazy: "kuratoria okręgów szkolnych prezydiów wojewódzkich rad narodowych lub wydziały oświaty i wychowania oraz kultury prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych" zastępuje się wyrazami: "kuratoria oświaty i wychowania urzędów wojewódzkich lub wydziały oświaty i wychowania oraz wydziały kultury i sztuki urzędów miejskich (miast i gmin) i urzędów dzielnicowych",
d) w ust. 4 wyrazy: "Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego" zastępuje się wyrazami: "właściwymi statutowo organami związków zawodowych nauczycieli";
12) w § 21 wyrazy: "Centralną Radą Związków Zawodowych" zastępuje się wyrazami: "właściwymi organami związków zawodowych.";
13) w § 22:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w przepisie tym wyrazy: "oraz Centralną Radą Związków Zawodowych" zastępuje się wyrazami: "oraz z właściwymi organami związków zawodowych",
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych wydaje ramowe wytyczne w sprawie kierunków i zasad prowadzenia zakładowej działalności socjalnej.";

14) § 23 skreśla się;
15) w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych określi w porozumieniu z Ministrem Finansów, Naczelną Radą Spółdzielczą oraz właściwymi organami związków zawodowych szczegółowe zasady gospodarowania zakładowym funduszem socjalnym w organizacjach spółdzielczych i społecznych.";

16) § 25 skreśla się.
§  2. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia oraz przepisów wydanych przed dniem ogłoszenia jednolitego tekstu, z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1981 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.13.63

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.
Data aktu: 24/04/1981
Data ogłoszenia: 27/05/1981
Data wejścia w życie: 01/01/1981, 27/05/1981