Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U.81.13.62
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 1981 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduszu nagród oraz zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego (Dz. U. Nr 27, poz. 150) po porozumieniu ze związkami zawodowymi zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród (Dz. U. z 1979 r. Nr 4, poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Indywidualne nagrody przyznaje kierownik zakładu pracy w porozumieniu ze statutowymi organami zakładowych organizacji związkowych na podstawie zakładowego regulaminu rozdziału nagród, ustalonego przez organ samorządu załogi.",

2) w § 8 ust. 2 wyrazy: "konferencja samorządu robotniczego" zastępuje się wyrazami: "organ samorządu załogi",
3) w § 10:
a) w ust. 1 wyrazy: "konferencja samorządu robotniczego" zastępuje się wyrazami: "organ samorządu załogi",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pozostałą część naliczonego, lecz nie wykorzystanego na nagrody zakładowego funduszu nagród zakład pracy przeznacza na zakładowy fundusz socjalny i zakładowy fundusz mieszkaniowy w proporcjach ustalonych przez organ samorządu załogi.",

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Jeżeli w zakładzie pracy nie działa organ samorządu załogi, przewidziane w rozporządzeniu uprawnienia tego organu przysługują statutowym organom zakładowych organizacji związkowych i kierownikowi zakładu pracy, działającym w porozumieniu."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1981 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.13.62

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Data aktu: 24/04/1981
Data ogłoszenia: 27/05/1981
Data wejścia w życie: 27/05/1981, 01/01/1981