Rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o reorganizacji okręgowych komend policji państwowej.

Dz.U.25.31.221
ROZPORZĄDZENIE
WYKONAWCZE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 10 marca 1925 r.
do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o reorganizacji okręgowych komend policji państwowej.
Na zasadzie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o reorganizacji okręgowych komend policji państwowej (Dz. U. R. P. № 114, poz. 1014) zarządza się co następuje:
§  1. Stojący na czele policji państwowej na terenie województwa komendant wojewódzki urzęduje w miejscu siedziby naczelnika władzy administracyjnej II instancji.
§  2. Komendant wojewódzki spełnia czynności wykonawcze w zakresie zaopatrzenia, wyszkolenia, uzupełnienia i uzbrojenia policji państwowej, sprawuje władzę dyscyplinarną nad podległymi mu funkcjonariuszami policji państwowej na terenie województwa, w zakresie przez przepisy dyscyplinarne przewidzianym oraz wykonuje kontrolę służbową zgodnie z obowiązującemi go przepisami inspekcyjnemi.

W zakresie czynności wykonawczych i służby bezpieczeństwa policji państwowej komendant wojewódzki, jako przełożony służbowy wszystkich organów policji na terenie województwa, koordynuje ich czynności, wykonując pod tym względem zarządzenia naczelnika władzy administracyjnej II instancji (w Warszawie - komisarza rządu na m. st. Warszawę).

§  3. Na wypadek niemożności pełnienia czynności służbowych przez komendanta wojewódzkiego, zastępuje go najstarszy rangą wyższy funkcjonarjusz, o ile zastępca nie będzie wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek głównego komendanta policji państwowej.

Zgodnie z postanowieniem art. 4 przytoczonego we wstępie rozporządzenia, postanowienie powyższe nie stosuje się do zastępowania w służbie komendanta wojewódzkiego na terenie m. st. Warszawy.

§  4. Komendant wojewódzki wykonuje swoje zadania przy pomocy przydzielonych mu: a) wyższych i niższych funkcjonarjuszów policji i b) funkcjonarjuszów personelu kancelaryjnego.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020