Rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. o dostarczeniu mieszkań na potrzeby wojska w b. dzielnicy pruskiej (Dziennik Ustaw Nr 92, str. 1659).

Dz.U.21.14.88
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 1 lutego 1921 r.
do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. o dostarczeniu mieszkań na potrzeby wojska w b. dzielnicy pruskiej (Dziennik Ustaw № 92, str. 1659).
Na podstawie art. 7 rozporządzenia R. O. P. z dn. 22 września 1920 r. o dostarczeniu mieszkań na potrzeby wojska w b. zaborze pruskim (Dz. Ust. № 92 poz. 609) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 8 kwietnia 1919 r. o dostarczeniu mieszkań na potrzeby wojska, ogłoszone w Nr. 136 Monitora Polskiego z dn. 21 czerwca 1919 r. i z dn. 11 listopada 1919 r., ogłoszone w Dzienniku Ustaw № 91 z r. 1919 poz. 493 wprowadza się i w b. dzielnicy pruskiej ze zmianami przewidzianemi w artykułach następnych:

Art.  2.

W rozporządzeniu ogłoszonem w № 136 Monitora Polskiego z dn. 21.VI. 1919 r.

Ustęp 3-ci artykułu 1-go uzyskuje następujące brzmienie:

"Zażalenia kwaterodawców, dotyczące kwaterunku, rozstrzygają władze, powołane do rozstrzygania takich zażaleń w myśl ustawy o dostarczeniu kwater dla siły zbrojnej i w czasie pokoju z dn. 25 czerwca 1868 r." (Dziennik Ustaw związku północno-niemieckiego str. 523).

Zdanie 2-gie w ustępie 5-tym artykułu 3-go i ustęp ostatni artykułu 5-go odpada.

Art.  3.

W rozporządzeniu z dn. 11 listopada 1919 r. (Dziennik Ustaw № 91 poz. 493).

Zdanie pierwsze paragrafu 5-go otrzymuje następujące brzmienie:

"W hotelach wogóle oraz pensjonatach mających 10 i więcej pokoi gościnnych wolno pomieszczać - w ilości pokoi, którą stosownie do liczby pokoi gościnnych ustanowi gmina - wojskowych, przybywających w sprawach służbowych, o ile oni odpowiadają warunkom, wskazanym w art. 1 p. a) i b) 1 2, przytem żaden z wojskowych, niezależnie od szarży, nie może zajmować więcej niż jeden pokój".

Do paragrafu 5-go dodaje się, jako drugi ustęp, następujące postanowienie:

"Zajęcie całego hotelu uważa się za rekwizycję budynku po myśli par. 14-go niemieckiej ustawy o świadczeniach wojennych z dn. 13 czerwca 1873 r." (Dziennik Ustaw Rzeszy Niemieckiej str. 129).

Par. 6-y uzupełnia się następującem postanowieniem:

"Umieszczenie członków rodziny wojskowego w jego kwaterze dozwolone jest tylko za zgodą kwaterodawcy. W razie odmowy zgody bez dostatecznego powodu rozstrzyga miejscowy komendant, na wniosek osoby zakwaterowanej, po zbadaniu istniejącej potrzeby.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1921.14.88

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. o dostarczeniu mieszkań na potrzeby wojska w b. dzielnicy pruskiej (Dziennik Ustaw Nr 92, str. 1659).
Data aktu: 01/02/1921
Data ogłoszenia: 15/02/1921
Data wejścia w życie: 15/02/1921