Od soboty nowe zasady tworzenia rezerw strategicznych

Wprowadzamy nowoczesny, przejrzysty i racjonalny system rezerw strategicznych zapowiada wiceminister gospdarki Dariusz Bogdan. Przygotowane przez MG przepisy nowej ustawy o rezerwach strategicznych...

05.02.2011

Porządki w kształceniu artystów

Dyrektor szkoły muzycznej określi liczbę zajęć nadobowiązkowych. W sobotę wchodzi w życie rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych...

05.02.2011

Sądy dostosują zagraniczne wyroki do polskiego prawa

Senat nie zgłosił w piątek poprawek do nowelizacji Kodeksu karnego, która m.in. zezwala na łagodzenie kar dla Polaków wydanych za granicę na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) i tam...

05.02.2011

Senat za nowelizacją Kodeksu wyborczego

Senatorowie nie wnieśli poprawek do nowelizacji Kodeksu wyborczego, zakazującej publikowania przez komitety wyborcze płatnych spotów radiowych i telewizyjnych. Wniosek PiS o odrzucenie noweli nie...

04.02.2011

Zawieszą wójta i nie wypłacą mu wynagrodzenia

Możliwość zawieszenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w pełnieniu obowiązków przez radę gminy wraz ze wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia, a także ograniczenie do dwóch ilości sprawowanych...

04.02.2011

Sejm uchwalił reformę szkolnictwa wyższego

Reformę systemu nauczania, wprowadzenie modelu finansowania uczelni uzależnionego od jakości kształcenia, uproszczenie ścieżki kariery naukowej oraz połączenie świata akademickiego z rynkiem pracy....

04.02.2011

Będą zmiany w proporcji VAT

Podatnik wykonujący czynności opodatkowane i zwolnione z VAT będzie miał prawo do odliczenia VAT, nawet jeśli udział obrotów opodatkowanych nie przekroczy 2 proc....

04.02.2011

Sejm: wino marki „wino” zniknie z półek

W przypadku stwierdzenia uprawy odmian winorośli niezgodnych z wymaganiami, przedsiębiorca powinien wykarczować taką winorośl lub zrezygnować z wyrobu wina przeznaczonego do obrotu. Dzisiaj Sejm...

04.02.2011

Nowelizacja Kpk ws. aresztowania - do prezydenta

Możliwość dodatkowego odwołania w określonej sytuacji od decyzji sądu, m.in. o aresztowaniu, przewiduje nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, do której Senat nie wprowadził w piątek poprawek....

04.02.2011