Ministerstwo Finansów przedstawiło jeden z pięciu projektów rozporządzenia, którego celem jest określenie warunków emitowania skarbowych papierów wartościowych. W projekcie zamieszczono przepisy dotyczące m. in.: jednostkowej wartości nominalnej bonów skarbowych, waluty w której może następować emisja, okresów zapadalności, minimalnej ceny sprzedaży, ofercie niekonkurencyjnej, ograniczeń co do obrotu tymi papierami na rynku pierwotnym i wtórnym, zasad i trybów sprzedaży bonów skarbowych.

Bony nadal będą nominowane w walucie polskiej, a nominał bonów skarbowych będzie wynosił 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) lub wielokrotność tej kwoty. Co do zasady bony skarbowe dalej będą mogły być nabywane przez rezydentów i nie rezydentów, będących osobami prawnymi, osobami fizycznymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Przedmiotowe bony nie będą miały formy dokumentu i będą rejestrowane na rachunkach bonów i kontach depozytowych bonów, prowadzonych w ramach Rejestru Papierów Wartościowych. Co do zasady sprzedaż bonów, a także ich obsługę będzie prowadził na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów, agent emisji. Minister Finansów będzie mógł ponadto, na podstawie umowy, przyznać określonym podmiotom wyłączne prawo zakupu lub przedstawienia do odkupu poza przetargiem bonów.

W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. Nr 113, poz. 771) w przedkładanym projekcie wprowadzono dwa rodzaje przetargów sprzedaży, tj. przetarg wielu cen, gdzie bony nabywa się według kwoty wynikającej z iloczynu ich liczby, ceny czystej oraz współczynnika indeksacji powiększonej o wartość narosłych odsetek, oraz przetarg jednej ceny gdzie uczestnik przetargu nabywa bony za kwotę wynikającą z iloczynu ich liczby minimalnej, ceny sprzedaży oraz współczynnika indeksacji powiększoną o wartość narosłych odsetek. Ponadto, w przetargu uzupełniającym dopuszczono możliwość udziału banków państwowych, nie posiadających statusu Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, których oferty są przyjęte przez Ministra Finansów dopiero po przyjęciu wszystkich ofert złożonych przez uczestników przetargu. Jednocześnie rozszerzono zakres możliwości działania Ministra Finansów wprowadzając do projektu rozporządzenia możliwość odkupu skarbowych papierów wartościowych poza przetargiem. Projekt rozporządzenia zakłada, że w celu zarządzania długiem Skarbu Państwa Minister Finansów może zawrzeć umowę z wybranymi uczestnikami Rejestru Papierów Wartościowych lub innymi podmiotami, w której może przyznać, oprócz prawa zakupu, także prawo przedstawienia do odkupu bonów poza przetargiem. Ponadto w projekcie przewidziano możliwość składania ofert niekonkurencyjnych, czyli ofert zakupu lub sprzedaży bonów o danym terminie wykupu nie zawierające ceny. Oferty niekonkurencyjne można składać wyłącznie na przetargu sprzedaży i przetargu odkupu bonów. Minister Finansów każdorazowo określa w komunikacie dopuszczalność ofert niekonkurencyjnych oraz stopę redukcji ofert złożonych z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, o ile były dopuszczone. Składając ofertę niekonkurencyjną uczestnik przetargu wyraża zgodę na zawarcie transakcji po średniej ważonej cenie przetargowej, w przypadku przetargu wielu cen lub po minimalnej cenie sprzedaży w przypadku przetargu jednej ceny. Ceny rozliczenia dla ofert niekonkurencyjnych ustalane są na podstawie ofert konkurencyjnych (zawierających ceny) zgłoszonych przez profesjonalistów.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2011 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line