Będzie nowy wzór PIT-23

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych do dnia 31 grudnia 2006 r., obliczenie podatku dochodowego oraz identyfikację podatnika i urzędu skarbowego umożliwia deklaracja...

06.10.2011

Nowe zadanie samorządu województwa

Samorząd terytorialny

Z dniem 14 października 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz...

05.10.2011

Łatwiej będzie złożyć formularze przez internet

W nowym rozporządzeniu określającym warunki organizacyjno- techniczne doręczania dokumentów elektronicznych określono ogólny wzór formularza elektronicznego. Umożliwi to wnoszenie pisma za pomocą...

05.10.2011

Więcej przywilejów dla kombatantów

Zwiększenie pomocy państwa kombatantom, ofiarom represji wojennych i okresu powojennego, dzięki której powinna poprawić się ich codzienna egzystencja, przewidują przyjęte we wtorek przez Radę...

05.10.2011

Dodatkowe wzory w postępowaniu audytowym

W postępowaniu audytowym będą stosowane dodatkowe wzory dokumentów, które mają przyczynić się do zwiększenia liczby przedsiębiorców o statusie wiarygodnego przedsiębiorcy przy jednoczesnym...

05.10.2011

Urzędy zatrudnią więcej niepełnosprawnych

Samorząd terytorialny

Z dniem 26 listopada 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1183), która wprowadza preferencje...

04.10.2011

Świadczenie pielegnacyjne wzrośnie o 100 zł

Rada Ministrów zatwierdziła 27 września 2011 r. uchwałę ustanawiającą program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Przyjęto, że świadczenie to w okresie od listopada do końca...

04.10.2011

Zmiany w wykazie stanowisk Służby Więziennej

Znowelizowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w...

03.10.2011

Wkrótce zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych

Rozwiązanie problemu tzw. podwójnego ubezpieczenia poprzez wprowadzenie regulacji, na podstawie których posiadacz pojazdu mechanicznego będzie miał możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, to...

03.10.2011

Nianie objęto ubezpieczeniem zdrowotnym

Od 1 października 2011 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są także osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej, określonej w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do...

03.10.2011

Nowe zasady naliczania opłat za użytkowanie wieczyste

Od 9 października 2011 r. obowiązywać będą zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie zasad naliczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Tego samego dnia ulegną zmianie...

02.10.2011

Konsultacje założeń ustaw mieszkaniowych podsumowane

W Ministerstwie Infrastruktury 26 września br. odbyła się konferencja na temat wyników konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektów założeń ustawy o zmianie ustawy o niektórych...

01.10.2011