Z chwilą wejścia w życie ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), szkoły ponadgimnazjalne będą się dzielić na: a) trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową; b) trzyletnie liceum ogólnokształcące; c) czteroletnie technikum; d) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie; e) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym. Więcej>>>