Dyrektor jednostki samorządowej ma nienormowany czas pracy

Samorząd terytorialny

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych objęci są tzw. nienormowanym czasem pracy.Przez nienormowany czas pracy rozumie się...

22.09.2016

MPZP przesądza o przeznaczeniu gruntów do zalesienia

Środowisko

Dokumentem przesądzającym o przeznaczeniu gruntów do zalesienia jest MPZP, a w razie gdy nie został uchwalony - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Plany urządzeniowe lasu powinny być...

21.09.2016

Nie zawsze trzeba przeprowadzać szkolenie BHP

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed...

19.09.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski