Odpowiedź:

Terminowa zapłata rat przesądza o braku zaległości podatkowej.

Uzasadnienie:

Nie ma przeszkód, by podatnik składając korektę deklaracji VAT ujawniającą zaległość podatkową wystąpił jednocześnie o rozłożenie jej zapłaty na raty. Na raty można rozłożyć również zapłatę podatku (art. 67a § 1 i art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – dalej o.p.
Zapłata rat w terminie będzie natomiast zapłatą zaległości podatkowych najpóźniej w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy. W przypadku rozłożenia na raty bowiem nowym terminem płatności jest dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę (art. 49 o.p.).
W efekcie terminowa zapłata rat wypełnia przesłanki do skorzystania z zaniechania ukarania sprawcy składającego z własnej inicjatywy korektę deklaracji podatkowej (art. 16a ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.))– dalej k.k.s. Oczywiście istnieje ryzyko, że ulga w spłacie nie zostanie udzielona – wówczas jednak nowy termin zapłaty wynikał będzie z upomnienia lub wezwania oskarżyciela skarbowego. Nie będzie to jednak termin materialny, ale procesowy – zaległy podatek nie będzie więc ratą, ale zaległością podatkową.
Natomiast jeśli chodzi o czynny żal, to zaległość podatkową należy wpłacić w terminie wyznaczonym przez organ postępowania przygotowawczego (art. 16 § 2 k.k.s.). Udzielenie ulgi w spłacie w zasadzie przesądza o bezprzedmiotowości postępowania karnego skarbowego ze względu na brak zaległości podatkowych (uszczupleń). W tym przypadku, gdy ulga w spłacie nie zostanie udzielona – nowy termin zapłaty będzie wynikał z wezwania oskarżyciela skarbowego. Również w tym przypadku będzie to termin procesowy.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 3.10.2016 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami