SN: Zamiast uchylać cały wyrok, wystarczyło powołać biegłego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Własność przemysłowa

Uzupełnienie wadliwego przewodu sądowego było możliwe – i to bez większych trudności – w toku postępowania przed sądem odwoławczym. Wystarczyło powołać nowego biegłego w zakresie własności przemysłowej, a nie uchylać cały wyrok i przekazywać do ponownego przeprowadzenia wszystkich dowodów – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.

21.03.2024

Sędzia Laskowski: Sąd Najwyższy do uratowania, ale neosędziowie do weryfikacji

Wymiar sprawiedliwości

Nie do utrzymania jest sytuacja, w której obok siebie orzekają legalni sędziowie i tacy, których status jest kwestionowany. Sytuację w Sądzie Najwyższym i w sądach powszechnych da się jeszcze naprawić, ale bez weryfikacji sędziów powołanych z udziałem nieprawidłowo i niezgodnie z konstytucją ukształtowanej KRS się nie obędzie – mówi dr Michał Laskowski, sędzia, były prezes kierujący Izbą Karną Sądu Najwyższego. 

21.03.2024

Ewa Hofmańska z nagrodą Epiq Woman Award for Justice and Advocacy

Wymiar sprawiedliwości

Dr Ewa Hofmańska, prezeska i współzałożycielka Fundacji Sunflowers, realizującej Projekt Sunflowers, którego celem jest m.in. zbieranie informacji o dowodach zbrodni prawa międzynarodowego popełnionych w Ukrainie i szkodach poniesionych w związku z trwającą tam wojną, została uhonorowana przez New York City Bar Association nagrodą Epiq Woman Award for Justice and Advocacy, podczas 5. dorocznej międzynarodowej konferencji prawniczej na temat statusu kobiet.

20.03.2024

Tymczasowo aresztowanych ma być mniej - mogłyby pomóc elektroniczne bransoletki

Wymiar sprawiedliwości

Od lat polskim problemem jest liczba tymczasowo aresztowanych. W 2023 r. stanowili oni średnio 11,5 proc. populacji osadzonych. Co gorsza wzrasta też liczba osób długotrwale aresztowanych - powyżej dwóch lat i więcej, co z kolei ma związek z wydłużającym się postępowaniem przygotowawczym. Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega problem i zapowiada zmiany, zmierzające nie tylko do ograniczenia liczby więźniów, ale również aresztowanych. Prawnicy nie mają wątpliwości, że byłby to dobry kierunek i przypominają o możliwościach Systemu Dozoru Elektronicznego.

20.03.2024

Dr Giaro: Czy nowela art. 91 k.p.c. wpływa na zakres udzielonego wcześniej pełnomocnictwa?

Wymiar sprawiedliwości

W lipcu ubiegłego roku zmieniono treść art. 91 pkt. 1 kodeksu postępowania cywilnego przez rozszerzenie ustawowego zakresu pełnomocnictwa procesowego o skargę kasacyjną i postępowanie wywołane jej wniesieniem. Powstaje pytanie czy zmiana obejmuje również pełnomocnictwa udzielone przed nowelizacją przepisów? Ta kwestia nie została w noweli wyraźnie przesądzona, co zmusza do jej nieco szerszego rozważenia - pisze dr Maciej Giaro z Katedry Prawa Cywilnego Porównawczego WPiA UW, radca prawny.

20.03.2024

Wciąż nie ma polskich kandydatów do TSUE, do Strasburga jest konkurs

Wymiar sprawiedliwości

Trzy lata temu skończyły się kadencje polskich sędziów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i Trybunale Sprawiedliwości UE i do tej pory nie powołano ich następców. Rząd PiS nie był w stanie do tego doprowadzić, bo - jak wskazują prawnicy - uparcie lansował „swoich” kandydatów. Teraz stoi przed tym nowy rząd, bo w TSUE nie ma już polskiego sędziego, a nowy sędzia w Strasburgu ma się pojawić przed 12 sierpnia.

19.03.2024

Prof. Sadurski: Naprawiamy okręt na otwartym morzu

Turystyka Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny jest nam potrzebny w stopniu umiarkowanym. W tej chwili go nie mamy i nie powoduje to fundamentalnego problemu. Należy wrócić do rozproszonej kontroli konstytucyjności. Warto też przyjrzeć się amerykańskiemu modelowi Sądu Najwyższego, gdzie sędziowie nie mają specjalizacji - zakłada się, że są prawnikami takiej klasy, że są w stanie orzec w każdej sprawie - mówi prof. Wojciech Sadurski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Sydney.

19.03.2024

Neo-sędziowie nie kwapią się do rezygnacji z awansu, ale apelacje ich kwestionują

Wymiar sprawiedliwości

Do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynął, jak dotąd, tylko jeden wniosek od sędzi, powołanej przy udziale neo-KRS, o delegowanie do sądu, w którym orzekała przed awansem. Tymczasem sądy apelacyjne wydają kolejne postanowienia, w których zwracają sprawy do ponownego rozpoznania właśnie z powodu udziału w składzie neo-sędziego. W swoich testach biorą pod uwagę okoliczności konkursu, ale też poparcie dla reform poprzedniego kierownictwa MS.

19.03.2024

Narkotyki w areszcie śledczym - 24 osoby oskarżone

Wymiar sprawiedliwości

Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Płocku akt oskarżenia wobec 24 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się handlem narkotykami na terenie aresztu śledczego. W sprawę zamieszani byli m.in. funkcjonariusze Służby Więziennej.

18.03.2024

Brak rozprawy w określonym terminie nie uzasadni skargi na przewlekłość

Wymiar sprawiedliwości

Skarga na przewlekłość postępowania jest dotknięta brakiem formalnym, jeśli strona poprzestanie jedynie na wskazaniu, że bezczynność sądu ma polegać na zaniechaniu wyznaczenia rozprawy w określonym terminie - orzekł właśnie Sąd Najwyższy. Jak uzasadnił, potrzebne jest przedstawienie okoliczności świadczących o tym, że do takiej przewlekłości doszło.

18.03.2024

Nie chcesz spadku? Można się zrzec, ale tracisz też prawo do zachowku

Wymiar sprawiedliwości

Za życia spadkodawcy i przyszłego spadkobiercy może być zawarta umowa, której skutkiem będzie zrzeczenie się dziedziczenia. Warunkiem jest to, że zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego. Na mocy takiego dokumentu spadkobierca, który go podpisał zostanie wyłączony od dziedziczenia ustawowego i straci prawo do żądania zachowku, do którego mógłby być uprawniony. Obejmuje to też jego zstępnych.

16.03.2024

Pijany kierowca bez auta, ale za polisę OC zapłaci do prawomocnego wyroku

Wymiar sprawiedliwości

Od 14 marca obowiązują przepisy, zgodnie z którymi pijany kierowca może stracić samochód. Skonfiskowane auto musi mieć jednak komunikacyjne ubezpieczenie OC, mimo że istnieje znikome ryzyko, że poruszanie się nim wyrządzi komuś szkodę. Problem w tym, że przepisy nie określają, kto odpowiada za zakup polisy OC takiego pojazdu od momentu zabezpieczenia go przez policję, do czasu orzeczenia przepadku przez sąd. Zmian nie skonsultowano z rynkiem ubezpieczeń.

16.03.2024

I prezes SN chce ok. 400 tys. zł od Skarbu Państwa - pozew w warszawskim sądzie

Wymiar sprawiedliwości

Małgorzata Manowska, I prezes Sądu Najwyższego, żąda blisko 400 tysięcy od Skarbu Państwa, SN i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w ramach zapłaty za okres, gdy była dyrektorem KSSiP. Na to stanowisko została powołana w 2016 roku przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę, gdy była jeszcze sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

16.03.2024

Adwokat, radca z obowiązkiem konta w portalu sądowym, ale sankcji w przepisach brak

Wymiar sprawiedliwości

Od 14 marca br. obowiązują zmiany dla radców prawnych, adwokatów ale też biegłych, zgodnie z którymi osoby wykonujące te zawody muszą mieć konta w portalu informacyjnym sądu. Opór w tym zakresie może skończyć się dla prawnika nawet dyscyplinarką, bo sądy nie wykluczają, że o niedopełnieniu tego obowiązku będą zawiadamiać organy samorządu. Konkretnych sankcji w przepisach jednak brakuje. Co ważne, pismo sądowe umieszczone w portalu, po 14 dniach będzie uznawane za doręczone.

15.03.2024

SN: Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za zaległości składkowe

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne

Po odejściu ze spółki z o.o. członek zarządu nie odpowiada swoim majątkiem za długi składkowe, jeśli wykaże w postępowaniu, że w okresie pełnienia przez niego funkcji członka zarządu nie było podstaw do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania zapobiegającego upadłości - z tym wnioskiem zgodziła się Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

15.03.2024

Sędzia Orłowska-Mikołajczak: Potrzebujemy edukacji prawnej od najmłodszych lat

Wymiar sprawiedliwości

Jako sędzia gospodarcza widzę, że poziom wiedzy prawnej stron jest wysoki. Jednak pytania o prawo na spotkaniach z dziećmi mnie zatrważają. Pytają m.in. o to czy cała klasa może zostać ukarana za to, co zrobiła jedna osoba albo czy za złe zachowanie można je ukarać złą oceną z konkretnego przedmiotu. To pokazuje jak wiele jeszcze jest do zrobienia - mówi w Dniu Edukacji Prawnej sędzia Katarzyna Orłowska-Mikołajczyk, prezeska Fundacji Edukacja Prawnej "Iustitia".

15.03.2024

Sędzia Wojciech Postulski z rekomendacją na dyrektora KSSiP

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Wojciech Postulski otrzymał rekomendację na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Jest to decyzja specjalnego Zespołu, który przez trzy dni oceniał i wysłuchiwał w sumie 10 osób kandydujących. Teraz kandydatura sędziego zostanie przedstawiona ministrowi sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi.

14.03.2024

Brak konkursów na wyższe stanowiska to nadal plaga

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy

Zmiany na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej odbywają się bez procedury konkursowej. MF twierdzi, że ustawa o KAS nie daje obecnie możliwości wyłonienia kandydata na stanowiska kierownicze w drodze konkursu. I zapewnia, że przy nowelizacji ustawy będzie rozważana możliwość wprowadzenia procedury konkursowej. Sytuację analizuje też Kancelaria Premiera. Zmiana prawa jest konieczna, bo problem występuje także w urzędach państwowych, sądach i prokuraturze - wskazują prawnicy.

14.03.2024

Świadek chce być przesłuchany zdalnie? Strona będzie mogła się sprzeciwić

Wymiar sprawiedliwości

E-rozprawy, a konkretnie rozprawy hybrydowe, stają się już stałym, a nie covidowym, elementem postępowań w sprawach cywilnych. Równocześnie od 14 marca obowiązuje przepis, zgodnie z którym strona będzie mogła sprzeciw się przesłuchaniu świadka w formie zdalnej, nawet jeśli on sam o to wcześniej zawnioskował. Regulacja budzi duże wątpliwości wśród sędziów, bo jak podkreślają jest dobrym narzędziem do obstrukcji procesowej.

14.03.2024