Branżowe warunki dostawy obuwia, galanterii i artykułów futrzarskich.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU LEKKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1959 r.
w sprawie branżowych warunków dostawy obuwia, galanterii i artykułów futrzarskich.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się w obrocie krajowym branżowe warunki dostawy obuwia, galanterii i artykułów futrzarskich, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Branżowe warunki dostawy, o których mowa w § 1, mają zastosowanie przy dostawach obuwia, galanterii i artykułów futrzarskich dokonywanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe nadzorowane przez Zjednoczenie Przemysłu Skórzanego do uspołecznionych przedsiębiorstw handlu hurtowego oraz detalicznego.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

BRANŻOWE WARUNKI DOSTAWY OBUWIA, GALANTERII I ARTYKUŁÓW FUTRZARSKICH

Spis rozdziałów.
I. Umowa dostawy (§§ 1-4)
II. Zamówienie (§§ 5-8)
III. Przyjęcie zamówienia. Protokół rozbieżności (§§ 9-12)
IV. Spory przedumowne (§§ 13 i 14)
V. Termin dostawy (§§ 15 i 16)
VI. Odbiór przedmiotu dostawy ze składu (§§ 17-19)
VII. Wysyłka przedmiotu dostawy (§§ 20-26)
viii. Opakowanie (§§ 27 i 28)
IX. Ubezpieczenie (§§ 29 i 30)
X. Przyjcie przedmiotu dostawy przez odbiorcę. Jakość przedmiotu dostawy (§§ 31-37)
XI. Wady przedmiotu dostawy (§§ 38-40)
XII. Postępowanie reklamacyjne (§§ 41-48)
XIII. Fakturowanie (§§ 49-51)
XIV. Ceny (§§ 52 i 53)
XV. Sposób zapłaty (§§ 54-57)
XVI. Zmiana, odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie (§§ 58-63)
XVII. Wynagrodzenie szkód rzeczywistych i kary (§§ 64-71)

I.

Umowa dostawy.

§  1.
Wszystkie dostawy dokonywane są na podstawie uprzednio zawartych umów. Wyjątek mogą stanowić zgodnie z art. 7 i 8 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) przypadki, gdy:
  1)
Rada Ministrów upoważni naczelne organy administracji państwowej do wydawania decyzji, nakazującej podległym jednostkom gospodarki uspołecznionej dokonywanie dostaw na rzecz innych jednostek gospodarki uspołecznionej bez zawarcia przez nie umowy; z decyzji tych wynikają prawa i obowiązki dla odbiorcy i dostawcy na równi, jak gdyby została między nimi zawarta umowa;
  2)
z powodu nadzwyczajnego zdarzenia odroczenie dostarczenia przedmiotu dostawy do czasu zawarcia umowy mogłoby wyrządzić szkodę gospodarce narodowej, organ nadrzędny może wówczas polecić podległej mu jednostce dokonanie w określonym terminie dostawy artykułów niezbędnych dla odbiorcy, zawiadamiając o tym jednocześnie organ nadrzędny odbiorcy, odbiorca może odmówić przyjęcia takiej dostawy tylko wówczas, gdy dostarczone artykuły nie odpowiadają potrzebie, która była przyczyną wydania decyzji.
§  2.
Ilekroć w niniejszych branżowych warunkach dostawy jest mowa:
  1)
o dostawcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa produkcyjne nadzorowane przez Zjednoczenie Przemysłu Skórzanego,
  2)
o odbiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa handlu hurtowego państwowe i spółdzielcze oraz przedsiębiorstwa handlu detalicznego,
  3)
o dostawach - należy przez to rozumieć odpowiednie dostawy obuwia, galanterii bądź artykułów futrzarskich.
§  3.
Przez zawarcie umowy dostawy dostawca zobowiązuje się dostarczyć określone w umowie artykuły, a odbiorca zobowiązuje się przyjąć te artykuły i zapłacić należność.
§  4.
1.
Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, umowę zawiera się przez złożenie zamówienia przez odbiorcę i pisemne potwierdzenie tego zamówienia przez dostawcę.
2.
Dostawca może wystąpić do odbiorcy z projektem umowy, o ile odbiorca nie wziął udziału w uzgodnieniach wstępnych bądź też nie złożył w ustalonym terminie zamówienia.

II.

Zamówienie.

§  5.
Zamówienie powinno zawierać:
  1)
nazwę i adres dostawcy,
  2)
nazwę i adres odbiorcy z podaniem adresu wysyłkowego i wskazaniem nadzorującej go jednostki,
  3)
numer i datę zamówienia,
  4)
Ilość poszczególnych rodzajów obuwia, galanterii bądź artykułów futrzarskich podlegających dostawie,
  5)
cenę z podaniem pozycji obowiązującego cennika, w razie braku ustalonej ceny - wzmiankę, że cena zostanie ustalona w obowiązującym trybie przez właściwy organ,
  6)
określenie przedmiotu dostawy według obowiązującej nomenklatury cennikowej ze wskazaniem gatunku, asortymentu wielkościowego, wzorów, kolorów itp.,
  7)
terminy wysyłki ze wskazaniem ilości, które w poszczególnych terminach mają być dostarczone przy zachowaniu zasady, że jednorazowa partia towaru nie może być mniejsza od minimum uzgodnionego z dostawcą,
  8)
określenie terminu odbioru ilościowego i jakościowego,
  9)
sposób i miejsce dostawy,
  10)
nazwę i adres jednostki, którą należy zawiadomić o dokonaniu wysyłki lub o przygotowaniu towaru do wydania ze składu,
  11)
nazwę i adres jednostki, której należy wysłać rachunek lub kopię rachunku,
  12)
nazwę i siedzibę banku odbiorcy i numer jego konta,
  13)
powołanie się na niniejsze branżowe warunki dostawy,
  14)
podpis zamawiającego.
§  6.
1.
Zamówienie powinno być złożone przez odbiorcę nie później niż na 60 dni przed początkiem okresu, którego ma dotyczyć zamówienie.
2.
W razie złożenia zamówienia w terminie późniejszym dostawca przyjmie takie zamówienie, jeżeli istnieje możliwość jego wykonania.
§  7.
1.
Zmiana zamówienia w okresie, na jaki została zawarta umowa (scedowanie całości lub części zamówienia na innego odbiorcę, zmiana adresu wysyłkowego, dyspozycje dodatkowe), może nastąpić tylko za zgodą dostawcy, przy czym odbiorca powinien zgłosić dostawcy żądanie zmiany najpóźniej na 15 dni przed terminem dostawy, której dotyczy korekta.
2.
Jeżeli zgłoszenie korekty nastąpi w terminie późniejszym niż podany w ust. 1, dostawca przyjmie tę korektę, o ile istnieje możliwość jej wykonania, odbiorca będzie jednak zobowiązany zapłacić na rzecz dostawcy karę w wysokości określonej w § 66.
3.
Dostawca powinien w ciągu 7 dni od otrzymania propozycji zmiany zamówienia ustosunkować się do niej pisemnie. Brak oświadczenia dostawcy uważa się po wymienionym terminie za akceptację propozycji odbiorcy.
§  8.
Zamówienia i korekty zamówień należy składać w dwóch egzemplarzach.

III.

Przyjęcie zamówienia. Protokół rozbieżności.

§  9.
Dostawca zwróci, nie później niż w ciągu 25 dni od daty otrzymania, jeden egzemplarz zamówienia po umieszczeniu na nim oświadczenia o akceptacji bez zastrzeżeń lub odmowie akceptacji albo o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniami zawartymi w protokole rozbieżności.
§  10.
Jednostka, która otrzymała zamówienie niewłaściwie skierowane, zobowiązana jest zwrócić je niezwłocznie zamawiającemu albo przesłać pod właściwym adresem z jednoczesnym zawiadomieniem o tym zamawiającego.
§  11.
Niezgłoszenie zastrzeżeń przez dostawcę w terminie określonym w § 9 uważa się za przyjęcie zamówienia bez zastrzeżeń. W tym przypadku uważa się, że umowa została zawarta w ostatnim dniu terminu wyznaczonego do złożenia zastrzeżeń.
§  12.
1.
Dostawca może w okresie, na który została zawarta umowa, scedować całość lub część zobowiązań na innego dostawcę, zmienić termin dostawy bądź też wprowadzić inne zmiany do umowy - tylko za zgodą odbiorcy, przy czym powinien zgłosić odbiorcy zmianę najpóźniej na 15 dni przed początkiem miesiąca, w którym miała nastąpić dostawa objęta korektą.
2.
Jeżeli zgłoszenie korekty przez dostawcę nastąpi w terminie późniejszym niż podany w ust. 1, odbiorca przyjmie korektę w miarę możności, dostawca jednak będzie zobowiązany zapłacić odbiorcy karę w wysokości określonej w § 65.
3.
Odbiorca powinien w ciągu 7 dni od otrzymania propozycji zmiany umowy ustosunkować się do niej pisemnie. Brak oświadczenia odbiorcy uważa się po wymienionym terminie za akceptację propozycji dostawcy.

IV.

Spory przedumowne.

§  13.
Odbiorca, którego zamówienie zostało zwrócone z zastrzeżeniami zawartymi w protokole rozbieżności, powinien nie później niż w ciągu 7 dni zawiadomić dostawcę listem poleconym, w jakim zakresie z zastrzeżeniami się nie godzi, a w jakiej części uznaje umowę za zawartą. W razie niewysłania zawiadomienia w powyższym terminie uznaje się, że umowa została zawarta na warunkach określonych w protokole rozbieżności.
§  14.
Zawiadamiając dostawcę o nie zaakceptowaniu jego zastrzeżenia odbiorca zwróci się w sprawie rozstrzygnięcia sporu do właściwej komisji branżowej, powołanej zarządzeniem nr 163 Ministra Handlu Wewnętrznego i Przemysłu Lekkiego z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie powołania komisji branżowych do uzgodnienia szczegółowych zasad współpracy między przedsiębiorstwami handlu wewnętrznego a przedsiębiorstwami przemysłu lekkiego.

V.

Termin dostawy.

§  15.
1.
Uważa się, że zobowiązanie wynikające z umowy dostawy zostało wykonane w terminie ustalonym w umowie:
  1)
jeżeli przedmiot dostawy miał być odebrany ze składu dostawcy - gdy dostawca przygotował go do odbioru w tym terminie i wysłał odbiorcy listem poleconym zawiadomienie na 7 dni wcześniej o dniu i miejscu odbioru,
  2)
jeżeli dostawa miała nastąpić przez wysyłkę - gdy przedmiot dostawy został w terminie określonym w umowie oddany przez dostawcę do przewozu przedsiębiorstwu, do którego zakresu działania należy przewóz towarów.
2.
Dostawę uważa się także za wykonaną w terminie, jeżeli terminy podane w ust. 1 zostaną przekroczone, nie więcej jednak niż o 3 dni robocze.
§  16.
Jeżeli dostawa została dokonana przed terminem ustalonym w umowie bez dodatkowego porozumienia z odbiorcą, odbiorca może zażądać od dostawcy zwrotu kosztów poniesionych w związku z przedterminową dostawą.

VI.

Odbiór przedmiotu dostawy ze składu.

§  17.
1.
Jeżeli w umowie przewidziano, że przedmiot dostawy powinien być wydany ze składu, albo jeżeli odbiorca później tego żądał, dostawca prześle odbiorcy zawiadomienie, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1.
2.
Odbiorca prześle w dniu wskazanym w zawiadomieniu swego przedstawiciela do dostawcy dla dokonania odbioru w normalnych godzinach pracy.
3.
W razie niezgłoszenia się przedstawiciela odbiorcy w wyznaczonym terminie dostawca może wyznaczyć dodatkowy termin odbioru, z zastrzeżeniem że w razie bezskutecznego upływu terminu dodatkowego wyśle przedmiot dostawy na adres odbiorcy lub złoży go na przechowanie na koszt i ryzyko odbiorcy bądź też odstąpi od umowy. W razie złożenia przedmiotu dostawy na przechowanie odbiorca zwróci dostawcy wszelkie poniesione z tego tytułu koszty.
§  18.
Dostawca wyda przedmiot dostawy przedstawicielowi odbiorcy po przedstawieniu przez niego upoważnienia do odbioru, wylegitymowaniu się i podpisaniu pokwitowania odbioru.
§  19.
1.
Upoważnienie do odbioru przedmiotu dostawy powinno być sporządzone na blankiecie odbiorcy i podpisane przez osobę uprawnioną, pod pieczątką odbiorcy.
2.
W upoważnieniu należy określić przedmiot odbioru i termin ważności upoważnienia.
3.
Oryginał upoważnienia dostawca zatrzymuje i załącza do pokwitowania wydanego przez osobę upoważnioną do odbioru.
4.
Jeżeli osoba odbierająca legitymuje się upoważnieniem stałym, dostawca zanotuje na pokwitowaniu datę i numer upoważnienia oraz nazwisko i stanowisko osoby, która upoważnienie podpisała.

VII.

Wysyłka przedmiotu dostawy.

§  20.
1.
Jeżeli dostawa następuje przez wysyłkę, dostawca wyśle w dniu oddania przesyłki do przewozu zawiadomienie pod adresem, na który został wysłany przedmiot dostawy. W zawiadomieniu należy podać numer zamówienia (umowy) lub dodatkowej dyspozycji, adres, pod jakim wysłano przedmiot dostawy, i datę wysyłki, a w razie gdy przesyłka została wysłana koleją - ponadto numer wagonu i numer listu przewozowego, oraz dane co do ilości i rodzaju wysłanych artykułów.
2.
Za nieterminowe zawiadomienie o wysłaniu przedmiotu dostawy dostawca zapłaci odbiorcy karę w wysokości określonej w § 66.
§  21.
1.
Dostawca obowiązany jest załączyć specyfikację do listu przewozowego, w którym powinna być uczyniona adnotacja o jej załączeniu.
2.
Specyfikacja powinna być zaopatrzona w datę wystawienia i podpis oraz dodatkowo określać:
  1)
w odniesieniu do obuwia:
a)
ilość,
b)
cenę detaliczną,
c)
obowiązującą cyfrową nomenklaturę cennikową,
d)
gatunek,
e)
asortyment wielkości;
  2)
w odniesieniu do galanterii i artykułów futrzarskich:
a)
ilość,
b)
cenę,
c)
nomenklaturę słowną, wzór i symbol,
d)
gatunek,
e)
asortyment wielkości.
3.
Niezależnie od obowiązku określonego w ust. 1 dostawca zobowiązany jest załączyć do przesyłki jeden egzemplarz specyfikacji, a w przypadku gdy towar wysłany jest wagonem - umieścić go w łatwo widocznym miejscu tego wagonu.
4.
W razie nie załączenia specyfikacji do listu przewozowego lub do przesyłki dostawca zapłaci odbiorcy karę w wysokości określonej w § 66.
§  22.
W razie stosowania przesyłek drobnicowych dostawca zobowiązany jest do deklarowania w liście przewozowym wagi każdej sztuki opakowania przesyłki oddzielnie.
§  23.
Jeżeli odbiorca zastrzegł w zamówieniu lub w dodatkowej dyspozycji, że wysyłka przedmiotu dostawy powinna nastąpić w obecności jego przedstawiciela, dostawca wyśle odbiorcy zawiadomienie co najmniej na 7 dni przed terminem wysyłki, wskazując datę i miejsce, w którym przedmiot dostawy zostanie załadowany. Niestawiennictwo przedstawiciela odbiorcy nie wstrzymuje wysyłki.
§  24.
W razie wysłania przez dostawcę artykułów, na które nie zostały zatwierdzone ceny detaliczne, odbiorca ma prawo całą partię takich artykułów postawić do dyspozycji dostawcy do czasu podania do wiadomości zainteresowanym cen detalicznych, zatwierdzonych przez Państwową Komisję Cen lub jednostkę upoważnioną do tego przez Państwową Komisję Cen.
§  25.
Z chwilą nadania przedmiotu dostawy do przewozu szkoda powstała wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia obciąża odbiorcę.
§  26.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, a w szczególności na skutek wad przedmiotu dostawy, niewłaściwego załadowania albo opakowania.

VIII.

Opakowanie.

§  27.
1.
Dostawca powinien wysłać albo przygotować do odbioru:
  1)
obuwie w opakowaniu odpowiadającym obowiązującym normom resortowym RN-56-MPL/1260 i RN-56-MPL/1261,
  2)
galanterię i artykuły futrzarskie w opakowaniu odpowiadającym warunkom uzgodnionym między stronami.
2.
W razie dostarczenia obuwia, galanterii lub artykułów futrzarskich w opakowaniu niezgodnym z obowiązującymi normami albo z uzgodnieniem towar ten może być postawiony do dyspozycji dostawcy.
§  28.
1.
Odbiorca, który otrzymał obuwie w opakowaniu zbiorczym, nadającym się do ponownego użytku, jeżeli nie odsprzedaje obuwia w tym samym opakowaniu innej jednostce, powinien opakowanie po jego zwolnieniu odsprzedać dostawcy, który obowiązany jest je nabyć.
2.
Odbiorca, który odsprzedaje obuwie w opakowaniu powinien zwolnione opakowanie zakupić od nabywców obuwia i odsprzedać je dostawcom.
3.
Termin sprzedaży opakowań, ceny i tryb odsprzedaży regulują odrębne przepisy.

IX.

Ubezpieczenie.

§  29.
1.
Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu dostawy w transporcie i pokrycie związanych z tym kosztów oraz dochodzenia wynagrodzenia rzeczywistej szkody ciąży na odbiorcy.
2.
W razie gdy na podstawie zarządzenia właściwego organu administracji państwowej odbiorca zwolniony jest z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia na czas transportu w formie polisy obrotowej, dostawca na żądanie odbiorcy ubezpieczy przedmiot dostawy na rzecz i koszt odbiorcy.
§  30.
Dochodzenie wynagrodzenia rzeczywistej szkody od zakładu ubezpieczeń należy do odbiorcy. Dostawca obowiązany jest dostarczyć odbiorcy wszystkie dokumenty potrzebne do dochodzenia wynagrodzenia szkody, nie później niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody.

X.

Przyjęcie przedmiotu dostawy przez odbiorcę. Jakość przedmiotu dostawy.

§  31.
1.
Przyjęcie Ilościowe przedmiotu dostawy przez odbiorcę dokonywane będzie:
  1)
przy odbiorze ze składu dostawcy - w momencie dokonywania tego odbioru,
  2)
przy wysyłce - w momencie wyładowania ze środka przewozowego, użytego przez dostawcę na miejscu wyładowania.
2.
Przez przyjęcie ilościowe rozumie się przeliczenie par obuwia i sztuk galanterii bądź artykułów futrzarskich, a w razie dostarczenia obuwia w opakowaniach zamkniętych - przeliczenie sztuk opakowań i sprawdzenie wagi każdej sztuki opakowania.
3.
Przyjęcie ilościowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno odbywać się przy udziale przedstawiciela dostawcy, a jeśli jest nieobecny - komisyjnie, przy czym w skład komisji powinni wchodzić:
  1)
przedstawiciel odbiorcy, materialnie odpowiedzialny za odbiór towaru,
  2)
przedstawiciel służby branżowej odbiorcy,
  3)
członek rady zakładowej odbiorcy jako czynnik społeczny.
4.
Komisja wymieniona w ust. 3 powinna być obecna przy otwarciu wagonu. Otwarcie powinno być dokonane w obecności przedstawiciela przewoźnika. Komisja spisuje protokół, który powinien odpowiadać warunkom podanym w § 43.
5.
Niedotrzymanie przez odbiorcę któregokolwiek z warunków podanych w ust. 1-4 może spowodować utratę roszczeń w stosunku do dostawcy co do ewentualnych braków ilościowych.
§  32.
Przyjęcie przedmiotu dostawy przez odbiorcę co do zgodności z zamówieniem i co do jakości odbywać się będzie na podstawie wzorów zatwierdzonych przez ZP Skórzanego, CZH Obuwiem i Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz warunków technicznych odbioru, przewidzianych dla poszczególnych artykułów.
§  33.
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć odbiorcy jeden egzemplarz kontrwzoru najpóźniej na 7 dni przed pierwszą dostawą danego artykułu lub - w uzasadnionych przypadkach - łącznie z pierwszą dostawą.
§  34.
Odbiorcy przysługuje prawo nieprzyjęcia artykułów, na które nie otrzymał kontrwzorów, z jednoczesnym postawieniem tych artykułów do dyspozycji dostawcy.
§  35.
Przedmiot dostawy powinien odpowiadać obowiązującym normom państwowym, a w ich braku powołanym w umowie normom resortowym lub normom zakładowym albo warunkom technicznym bądź też warunkom określonym w umowie.
§  36.
1.
Odbiór jakościowy przedmiotu dostawy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zarówno przy odbiorze towaru ze składu dostawcy, jak i przy dostawie przez wysyłkę, następuje w magazynie odbiorcy.
2.
Jeżeli przedmiot dostawy jest kontrolowany jakościowo w magazynie dostawcy przez upoważnionych brakarzy odbiorcy, partie towaru, zaopatrzone w świadectwa kontroli jakościowej tzw. wyrywkowej, nie podlegają ponownej kontroli jakościowej u odbiorcy. Odbiorca może jednak zastrzec w umowie pełny odbiór jakościowy przedmiotu dostawy we własnym magazynie.
3.
Odbiór jakościowy powinien być zakończony najpóźniej w terminie:
  1)
12 dni przy odbiorze obuwia i galanterii,
  2)
6 dni przy odbiorze artykułów futrzarskich,

licząc od daty przejęcia towaru od przewoźnika, a w przypadku odbioru z magazynu dostawcy - od daty przejęcia towaru.

§  37.
1.
Odbiorca bądź jego jednostka nadrzędna może upoważnić wojewódzkie przedsiębiorstwo handlu obuwiem, położone najbliżej dostawcy, do dokonywania w imieniu odbiorcy jakościowego odbioru przedmiotu dostawy w magazynie dostawcy przed dokonaniem dostawy.
2.
W przypadku określonym w ust. 1 do obuwia, galanterii bądź artykułów futrzarskich przyjętych jakościowo - dołącza się świadectwo odbioru jakościowego, przeznaczonego dla odbiorcy.

XI.

Wady przedmiotu dostawy.

§  38.
1.
Dostawca jest odpowiedzialny wobec odbiorcy za wady przedmiotu dostawy, o ile nie powstały one z winy przewoźnika, odbiorcy lub osób trzecich.
2.
Przedmiot dostawy uważa się za wadliwy, jeżeli nie ma on właściwości, o których istnieniu dostawca zapewnił odbiorcę, albo jeżeli został wydany odbiorcy w stanie niekompletnym. W szczególności uważa się, że przedmiot dostawy ma wady, jeżeli nie odpowiada warunkom określonym w § 35.
§  39.
Jeżeli w umowie zastrzeżono, że przedmiot dostawy będzie niepełnowartościowy, przepisy o rękojmi z tytułu wad stosuje się tylko wtedy, gdy cechy jakościowe niepełnowartościowego przedmiotu dostawy określone zostały w zamówieniu (umowie).
§  40.
1.
Przepisy o wadach (§ 38) stosuje się również w przypadkach, gdy obowiązujące normy lub przepisy przewidują, że obuwie, galanteria lub artykuły futrzarskie powinny być oznaczone znakiem kontroli technicznej, obowiązującą ceną i innymi znakami albo że należy załączyć do niego świadectwo odbioru jakościowego (§ 37) lub inne świadectwa, a towar został dostarczony bez wymienionych oznaczeń i świadectw.
2.
Odbiorca może przyjąć przedmiot dostawy nie oznaczony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, obowiązany jest jednak w tym przypadku dokonać w porozumieniu z dostawcą oznaczeń zastępczych na koszt dostawcy.

XII.

Postępowanie reklamacyjne.

§  41.
1.
Jeżeli odbiorca przy przyjmowaniu przedmiotu dostawy od przewoźnika stwierdzi wady, uszkodzenia lub braki ilościowe, przy czym stan zewnętrzny przesyłki (stan wagonu lub pojemnika, plomby itp.) nie budzi zastrzeżeń, powinien niezwłocznie sporządzić przy udziale przedstawiciela dostawcy i przewoźnika protokół odpowiadający warunkom ustalonym w § 43.
2.
Jeżeli przedstawiciel dostawcy jest nieobecny, protokół sporządza się komisyjnie w obecności przedstawiciela przewoźnika, przy czym w skład komisji powinien każdorazowo wejść:
  1)
przedstawiciel odbiorcy materialnie odpowiedzialny za odbiór towaru,
  2)
przedstawiciel służby branżowej odbiorcy,
  3)
członek rady zakładowej odbiorcy jako czynnik społeczny.
3.
W przypadku podanym w ust. 2 odbiorca obowiązany jest zawiadomić dostawcę o stwierdzonych wadach, uszkodzeniach lub brakach niezwłocznie drogą telefoniczną lub telegraficzną, a najpóźniej następnego dnia wysłać dostawcy protokół, o którym mowa w ust. 2, pod rygorem utraty roszczenia do dostawcy.
4.
Niezależnie od braków ilościowych stwierdzonych w czasie rozładunku odbiorca ma prawo w ciągu 3 dni od daty przyjęcia dostawy obuwia od przewoźnika zgłosić dostawcy braki asortymentowe wynikające z różnicy między oznaczeniem figurującym na kartonach (nomenklatura podana na etykietach) a faktyczną zawartością opakowań zbiorczych.
§  42.
1.
W razie gdy odbiorca przy przyjmowaniu przedmiotu dostawy od przewoźnika stwierdzi, że w czasie transportu powstały wady, uszkodzenia lub braki ilościowe, przy czym stan zewnętrzny przesyłki budzi zastrzeżenie (uszkodzony wagon lub pojemnik, naruszone plomby itp.), odbiorca obowiązany jest pod rygorem utraty roszczeń do dostawcy żądać od przewoźnika sprawdzenia przesyłki i sporządzenia protokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami o przewozie przesyłek oraz dokonać wszelkich innych czynności, niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i zachowania prawa dochodzenia wynagrodzenia rzeczywistej szkody.
2.
W razie sporządzenia protokołu określonego w ust. 1 zbędnym jest sporządzanie protokołu w trybie § 41 ust. 1 i 2.
3.
Dochodzenie roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu zaginięcia lub uszkodzenia przedmiotu dostawy w czasie transportu należy do odbiorcy. Dostawca odda do dyspozycji odbiorcy wszelkie dokumenty niezbędne do dochodzenia wynagrodzenia rzeczywistej szkody.
§  43.
1.
Protokół, o którym mowa w § 31 ust. 4 i w § 41 ust. 1 i 2, powinien zawierać:
  1)
datę i miejsce sporządzenia protokołu,
  2)
imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych,
  3)
nazwę dostawcy,
  4)
datę nadania przesyłki do przewozu na stacji nadania, datę nadejścia przesyłki na stację przeznaczenia lub datę przyjęcia na skład odbiorcy,
  5)
numer wagonu i listu przewozowego,
  6)
numer i datę specyfikacji lub faktury dostawcy,
  7)
wzmiankę o stanie wagonu i plomb,
  8)
sposób sprawdzenia wagi (ilości),
  9)
dokładne określenie przedmiotu dostawy (obuwia - według obowiązującej cyfrowej nomenklatury cennikowej i gatunków; galanterii - według nomenklatury słownej i symbolu oraz gatunku; artykułów futrzarskich - według obowiązującej nomenklatury słownej i gatunku),
  10)
ilość przedmiotu dostawy według dokumentów przewozowych lub specyfikacji albo faktury dostawcy i ilość rzeczywiście otrzymaną oraz ilość brakującą lub uszkodzoną,
  11)
ilość przedmiotu dostawy zbadaną w celu określenia jakości,
  12)
dokładny opis stwierdzonego stanu faktycznego, a w szczególności rodzaju wad jakościowych, braków ilościowych i uszkodzeń z ewentualnym podaniem przyczyn ich powstania,
  13)
opis stanu opakowania, sposobu zapakowania i sposobu załadowania,
  14)
wyjaśnienia przedstawiciela dostawcy, o ile był obecny przy sporządzaniu protokołu,
  15)
jeżeli przedstawiciel dostawcy lub przewoźnika był nieobecny - wzmiankę o tym oraz wzmiankę, czy był wzywany,
  16)
ewentualne zastrzeżenia osób obecnych przy sporządzaniu protokołu,
  17)
podpisy osób obecnych przy sporządzaniu protokołu.
2.
Odbiorca, który nie sporządził protokołu w sposób określony w ust. 1, nie traci z tego powodu roszczenia z tytułu rękojmi, odpowiedzialny jest jednak wobec dostawcy za szkodę spowodowaną przez nienależyte sporządzenie protokołu. Dostawca w razie otrzymania niewłaściwie sporządzonego protokołu wyznaczy odbiorcy termin nie krótszy niż 5 dni na uzupełnienie danych brakujących w protokole. Termin załatwienia reklamacji biegnie od daty otrzymania przez dostawcę uzupełnień do protokołu.
§  44.
1.
W razie stwierdzenia przez odbiorcę wady przedmiotu dostawy przy odbiorze jakościowym (§ 36) odbiorca powinien zawiadomić o tym dostawcę niezwłocznie, a najpóźniej następnego dnia po ujawnieniu wady w formie pisemnej reklamacji jakościowej pod rygorem utraty roszczenia do dostawcy.
2.
Jeżeli wady jakościowe były tego rodzaju, że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy odbiorze jakościowym (wady ukryte), termin przesłania reklamacji, określony w ust. 1, liczy się od dnia ujawnienia takich wad.
3.
Termin przesłania reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy dostarczonego w nienaruszonym, zamkniętym opakowaniu fabrycznym, liczy się od dnia, w którym opakowanie zostało otwarte.
4.
Reklamacja jakościowa powinna zawierać:
  1)
datę i miejsce odbioru jakościowego (ust. 1) bądź ujawnienie wady (ust. 2 i 3),
  2)
nazwę dostawcy,
  3)
numer i datę specyfikacji lub faktury dostawcy,
  4)
dokładne określenie przedmiotu dostawy (obuwia - według cyfrowej nomenklatury cennikowej; galanterii - według nomenklatury słownej, wzoru i symbolu lub określenia; artykułów futrzarskich - według nomenklatury słownej),
  5)
otrzymaną ilość obuwia, galanterii lub artykułów futrzarskich,
  6)
ilości obuwia, galanterii lub artykułów futrzarskich zbadane w celu określenia jakości,
  7)
ilości obuwia, galanterii lub artykułów futrzarskich zakwestionowane przez odbiorcę,
  8)
szczegółowy opis stwierdzonych wad,
  9)
wnioski odbiorcy co do sposobu załatwienia reklamacji,
  10)
podpisy osób dokonujących odbioru jakościowego.
§  45.
1.
Dostawca, który zamierza dokonać oględzin zakwestionowanego obuwia, galanterii lub artykułów futrzarskich - powinien zawiadomić o tym odbiorcę natychmiast po otrzymaniu pisemnej reklamacji jakościowej odbiorcy telefonicznie lub telegraficznie, podając termin, w którym wyśle swego przedstawiciela do odbiorcy. Termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
2.
W razie nieprzybycia przedstawiciela dostawcy w terminie określonym w ust. 1 reklamację jakościową należy uważać za uznaną przez dostawcę.
3.
Dostawca, który nie zamierza dokonać oględzin zakwestionowanego przedmiotu dostawy, powinien w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji zawiadomić odbiorcę, w jaki sposób i w jakim terminie załatwi reklamację. Termin załatwienia reklamacji nie może być dłuższy niż 14 dni od daty odpowiedzi dostawcy na reklamację jakościową odbiorcy.
4.
W razie dokonania oględzin zakwestionowanego przedmiotu dostawy przez przedstawiciela dostawcy (ust. 1) i uznania reklamacji za słuszną termin załatwienia reklamacji przez dostawcę nie może być dłuższy niż 10 dni od daty oględzin towaru.
§  46.
1.
Kwestionowane co do jakości partie obuwia, galanterii lub artykułów futrzarskich nie mogą być zabrane przez dostawce z magazynu odbiorcy, lecz muszą ulec właściwemu przeklasyfikowaniu u odbiorcy w terminie uzgodnionym z dostawcą, ale nie dłuższym niż 17 dni (§ 45 ust. 3 i 4) przy współudziale przedstawiciela dostawcy.
2.
Wyjątek od zasady ustalonej w ust. 1 mogą stanowić przypadki, gdy:
  1)
obuwie, galanteria lub artykuły futrzarskie nie nadają się do obrotu handlowego,
  2)
ze względu na brak pomieszczeń magazynowych u odbiorcy - obuwie, galanteria lub artykuły futrzarskie muszą być zwrócone dostawcy, w celu dokonania czynności związanych z przeklasyfikowaniem (przestemplowaniem gatunków i cen),
  3)
dokonanie odpowiednich poprawek, doprowadzających obuwie lub galanterię bądź artykuły futrzarskie do jakości przewidzianej obowiązującymi w tym zakresie przepisami (§ 35), jest dla dostawcy korzystniejsze od przeklasyfikowania, a nie może być przeprowadzone w magazynie odbiorcy.
3.
W przypadkach określonych w ust. 2 odbiorca uprawiony jest w porozumieniu z dostawcą i na koszt dostawcy oznaczyć trwale obuwie, galanterię, artykuły futrzarskie w sposób uniemożliwiający skierowanie tego towaru do innego odbiorcy bez dokonania poprawek i przeklasyfikowania.
4.
Odbiorca, mimo zakwestionowania określonej partii towaru, obowiązany jest do ubezpieczenia tej partii. Z chwilą uznania reklamacji odbiorca obciąża kosztami ubezpieczenia dostawcę.
§  47.
W razie sporu co do jakości zakwestionowanego przedmiotu dostawy strony powinny przeprowadzić postępowanie określone w części II uchwały Rady Ministrów nr 355 z dnia 19 września 1958 r. w sprawie zabezpieczenia właściwej jakości towarów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności.
§  48.
O ile reklamacja została uznana za słuszną, dostawę uważa się za wykonaną dopiero po usunięciu przez dostawcę wad zareklamowanych przez odbiorcę bądź po obniżeniu przez dostawcę ceny przedmiotu dostawy. Usunięcie wad, przeklasyfikowanie i obniżenie ceny obuwia, galanterii lub artykułów futrzarskich zareklamowanych nie zwalnia dostawcy od obowiązku zapłaty kary za zwłokę oraz wynagrodzenia szkód poniesionych przez odbiorcę w związku z otrzymaniem obuwia, galanterii lub artykułów futrzarskich nieodpowiedniej jakości.

XIII.

Fakturowanie.

§  49.
Fakturowanie przedmiotu dostawy odbywać się będzie na zasadach ogólnych ustalonych odrębnymi przepisami.
§  50.
1.
Faktura dotycząca dostawy obuwia powinna oddzielnie wyszczególnić każdorazowo ilości i numery pudeł zbiorczych (kartonów), użytych jako opakowanie wysyłkowe danej partii obuwia.
2.
Faktura dotycząca przedmiotu dostawy powinna każdorazowo powoływać się na numer i datę zamówienia, którego ta dostawa dotyczy.
§  51.
Dostawca powinien przesyłać kopie faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ponadto zgodnie z żądaniem odbiorcy podanym w zamówieniu (§ 5 pkt 11).

XIV.

Ceny.

§  52.
1.
Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu dostawy.
2.
Strony nie mogą ustalać cen w drodze umownej, z wyjątkiem przypadków, gdy w przepisach o cenach zostały do tego upoważnione.
3.
Cena franco stacja przeznaczenia obejmuje koszty związane z załadowaniem i przewozem ładunku zwyczajną wagonową przesyłką kolejową do stacji kolejowej wskazanej przez odbiorcę.
4.
Różnicę pomiędzy kosztem przewozu, o którym mowa w ust. 3, a kosztem innego rodzaju przesyłki lub kosztem przewozu innym środkiem transportowym ponosi odbiorca w tych przypadkach, gdy tego zażądał.
5.
Jeżeli w umowie ustalono dostawę przez wysyłkę, a odbiór przedmiotu dostawy dokonany został z zakładu produkcyjnego, odbiorcy przysługuje zwrot kosztów związanych z wysyłką w takiej wysokości, w jakiej poniósłby je dostawca, chyba że strony umówiły się inaczej co do pokrycia tych kosztów.
§  53.
1.
W razie gdy cena została ustalona franco stacja przeznaczenia, a:
  1)
miejsce odbioru i załadowania znajduje się w granicach tej samej miejscowości lub
  2)
przepisy kolejowe wyłączają transport kolejowy - dostawca, bez względu na to, jakiego środka transportowego użył, nie może domagać się dopłaty za transport przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego w zamówieniu (umowie).
2.
W przypadku określonym w ust. 1, jeżeli dostawa miała nastąpić przez wysyłkę, a odbiorca odebrał przedmiot dostawy ze składu dostawcy, odbiorcy przysługuje zwrot kosztów transportu określonych w § 52 ust. 5.

XV.

Sposób zapłaty.

§  54.
1.
Zapłata za dostarczone zgodnie z umową obuwie, galanterię lub artykuły futrzarskie następuje w ciągu 5 dni od dokonania odbioru jakościowego. Termin odbioru jakościowego określa § 36.
2.
Jeżeli odbiór jakościowy zostaje dokonany przez upoważnionego brakarza odbiorcy w zakładzie produkcyjnym lub magazynie dostawcy, a dostawa nastąpi w drodze wysyłki dokonanej przez dostawcę - zapłata powinna nastąpić w ciągu 5 dni od daty przejęcia towaru przez odbiorcę od przewoźnika.
3.
Jeżeli towar, na który zostało wydane świadectwo odbioru jakościowego (atest), jest odbierany z magazynu dostawcy bezpośrednio przez odbiorcę - zapłata powinna nastąpić w ciągu 5 dni od dnia załadowania towaru na środek transportowy.
4.
Jeżeli do chwili odbioru jakościowego (ust. 1), przejęcia od przewoźnika (ust. 2) bądź załadowania (ust. 3) odbiorca nie otrzymał dokumentów rozliczeniowych - zapłata powinna nastąpić w ciągu 5 dni od daty otrzymania dokumentów rozliczeniowych.
5.
W sprawach rozliczeń nie uregulowanych niniejszymi warunkami dostaw stosuje się obowiązujące przepisy o rozliczeniach.
§  55.
Odbiorca może odmówić w szczególności zapłaty (akceptu): 

1. całkowicie, gdy:

1) nie zamówił dostarczonych artykułów,

2) zapłacił już należność za dostawę, której dotyczy żądanie zapłaty,

3) dostarczone artykuły są w całości nieodpowiednie co do jakości,

4) dostarczone artykuły nie nadają się do użytku jako niekompletne - np.: niepary obuwia lub rękawiczek bądź brak części teczek, toreb itp.,

5) całość dostarczonego przedmiotu dostawy nie odpowiada obowiązującym normom,

6) w drodze przeadresowano przesyłkę na innego odbiorcę,

7) dostawca nie dostarczył zatwierdzonego kontrwzoru (§§ 33 i 34),

8) dostarczone artykuły nie posiadają zatwierdzonej ceny detalicznej,

9) towar dostarczony został w nieodpowiednim opakowaniu (§ 27 pkt 2),

10) dostarczony towar nie posiada obowiązujących oznaczeń (§ 40),

11) dostarczony towar, odebrany jakościowo w zakładzie produkcyjnym, nie posiada świadectwa odbioru jakościowego (§ 37),

12) towar dostarczony został przed okresem ustalonym w zamówieniu, bez uzgodnienia z odbiorcą;

 

2. częściowo - w szczególności, gdy:

1) dostawca nie stosował cen, narzutów lub marż ustalonych umową lub cennikiem,

2) nadesłano artykuł w ilości przewyższającej ilości przewidziane w zamówieniu,

3) nadesłano obok artykułu zamówionego również artykuł nie zamówiony,

4) zapłacił już za część dostarczonej partii towaru,

5) faktura lub żądanie zapłaty wykazuje błędy rachunkowe,

6) część dostarczonej partii towaru jest nieodpowiednia co do jakości,

7) część dostarczonej partii towaru nie nadaje się do użytku jako niekompletna - np.: niepary obuwia lub rękawiczek, brak części teczek, toreb itp.,

8) część dostarczonej partii obuwia, galanterii (rękawiczek) jest nie skompletowana co do asortymentu wielkości,

9) część dostarczonej partii towaru nie odpowiada obowiązującym normom,

10) w drodze przeadresowano część przesyłki na innego odbiorcę,

11) dostawca nie potrącił płatnikowi należnych kar umownych,

12) część dostarczonych artykułów nie posiada zatwierdzonych kontrwzorów (§§ 33 i 34),

13) część dostarczonych artykułów nie posiada zatwierdzonej ceny detalicznej,

14) część towaru dostarczona została w nieodpowiednim opakowaniu (§ 27 pkt 2),

15) część dostarczonego towaru nie posiada obowiązujących oznaczeń (§ 40),

16) część dostarczonego towaru odebranego jakościowo w zakładzie produkcyjnym nie posiada świadectw odbioru jakościowego (§ 37),

17) część towaru dostarczona została przed okresem ustalonym w zamówieniu bez uzgodnienia z odbiorcą.

§  56.
Zapłata (akcept) lub odmowa zapłaty (akceptu) nie pozbawiają dostawcy i odbiorcy prawa do późniejszego wystąpienia z wzajemnymi roszczeniami.
§  57.
1.
Gdy z powodu braku funduszów na rachunku bankowym odbiorcy należność dostawcy za uprzednio wykonane dostawy nie została zapłacona, dostawca może uzależnić wysyłkę przedmiotu dostawy lub wydanie go ze składu od uprzedniego otwarcia przez odbiorcę akredytywy.
2.
Żądanie otwarcia akredytywy wysyła się przynajmniej na 14 dni przed ustalonym terminem dostawy.
3.
W razie spóźnienia w otwarciu akredytywy dostawca może od umowy odstąpić, zawiadamiając o tym odbiorcę.

XVI.

Zmiana, odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie.

§  58.
1.
Gdy jedna ze stron nie wykonuje swych zobowiązań, druga strona może wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania świadczenia z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu dodatkowego od umowy odstąpi. Odstąpienie nie wymaga wówczas ponownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.
Odbiorca może odstąpić od umowy bez udzielenia terminu dodatkowego, jeżeli wykonanie dostawy po terminie ustalonym w zamówieniu byłoby dla niego bezprzedmiotowe.
§  59.
W razie zawiadomienia przez odbiorcę przed ustalonym terminem dostawy, że dostawy nie przyjmie - dostawca powinien zaniechać dalszego wykonania umowy, a odbiorca obowiązany jest w tym przypadku zapłacić dostawcy odszkodowanie w wysokości ustalonej na ogólnych zasadach prawa.
§  60.
1.
Zmiana lub rozwiązanie umowy może nastąpić za wzajemną zgodą obu stron, jeżeli są zdania, że jest to gospodarczo uzasadnione.
2.
W razie wydania przez jednostki nadrzędne stron uzgodnionej decyzji, z której wynika obowiązek zmiany lub rozwiązania umowy, odbiorca obowiązany jest przesłać dostawcy projekt zmian umowy w terminie 7 dni od dnia, w którym została doręczona decyzja, a w razie niewykonania tego obowiązku - zapłacić karę określoną w § 66.
3.
Jeżeli w decyzji dotyczącej zmiany umowy przewidziano, że dostawca powinien dostarczyć więcej artykułów lub inne niż przewidziano w zamówieniu, dostawa tych artykułów może nastąpić dopiero po nadesłaniu przez odbiorcę zamówienia lub po zaakceptowaniu przez niego projektu umowy, nadesłanego przez dostawcę.
§  61.
1.
Odbiorca, który odstąpił od umowy z powodu wad przedmiotu dostawy albo zażądał dostarczenia zamiast artykułów wadliwych - artykułów wolnych od wad może przedmiot dostawy postawić do dyspozycji dostawcy i wezwać go do zadysponowania nim w ciągu 14 dni od daty wysłania wezwania.
2.
W razie nieotrzymania w terminie dyspozycji odbiorca może przedmiot dostawy oddać na przechowanie na rachunek dostawcy innej jednostce gospodarki uspołecznionej bądź obciążyć dostawcę kosztami składowania w magazynie własnym.
§  62.
1.
We wszelkich przypadkach postawienia przez odbiorcę przedmiotu dostawy do dyspozycji dostawca - niezależnie od obowiązku pokrycia kosztów związanych ze składowaniem zakwestionowanych towarów oraz zapłaty kary lub wynagrodzeń a rzeczywistej szkody za opóźnienie lub niewykonanie dostawy - obowiązany jest pokryć koszty związane z przechowaniem, przedysponowaniem, zwrotem itp. zareklamowanych artykułów.
2.
Dostawca, który pobrał należność za przedmiot dostawy postawiony do dyspozycji, obowiązany jest niezwłocznie zwrócić nienależnie pobrane kwoty.
§  63.
Przepisy §§ 61 i 62 dotyczące odbiorców stosuje się odpowiednio do dostawców w przypadku, gdy odbiorca nie zgłosił się po odbiór przedmiotu dostawy.

XVII.

Wynagrodzenie szkód rzeczywistych i kary.

§  64.
1.
Strona, która nie wykonała zobowiązania lub wykonała je nienależycie, obowiązana jest do zapłaty kar w wysokości określonej w §§ 66-68 lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody, jeżeli rzeczywista szkoda jest wyższa od tych kar.
2.
Kary płaci się bez względu na wysokość szkody, a nawet wtedy, gdy nie można wykazać szkody majątkowej.
3.
Od obowiązku zapłaty kary można się zwolnić tylko przez wykazanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek zdarzeń, którym nie podobna było zapobiec lub przeszkodzić przy istniejącym stanie techniki.
§  65.
Jeżeli zobowiązanie nie zostało wykonane wskutek wydania decyzji przez organ nadrzędny jednej ze stron, wydanej z tytułu nadzoru nad tą stroną, lub wskutek decyzji jednostki przez ten organ upoważnionej, organ lub jednostka, która wydała decyzję, obowiązana jest do zapłaty kary lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody drugiej stronie, jeżeli decyzja wydana została bez zgody drugiej strony lub jej organu nadrzędnego. Organ nadrzędny dostawcy lub jednostka przez ten organ upoważniona zwolniona jest od obowiązku zapłaty kary w razie wykonania dostawy na jej zlecenie w terminie przez innego dostawcę, o ile z treści umowy lub okoliczności nie wynika, że odbiorca miał uzasadnione powody do żądania, aby dostawa została wykonana przez dostawcę, któremu złożono zamówienie.
§  66.
W przypadkach określonych w § 7 ust. 2, § 12 ust. 2, § 20 ust. 2, § 21 ust. 4, § 60 ust. 2 - kara wynosi 50 złotych za każdy dzień opóźnienia, jeżeli zwłoka nie przekracza 4 dni, a 100 złotych za każdy następny dzień opóźnienia. Łączna suma kar za zwłokę nie może być wyższa niż 1.000 zł.
§  67.
1.
Dostawca obowiązany jest zapłacić odbiorcy karę w wysokości:
  1)
5% wartości dostawy w przypadkach, gdy odbiorca odstąpił od umowy z winy dostawcy,
  2)
3% wartości przyjętych przez odbiorcę artykułów nie zamówionych (§§ 38 i 40) lub w innych asortymentach albo w gatunkach niż zamówione,
  3)
5% wartości przyjętych przez odbiorcę artykułów z wadami ujawnionymi przy kontroli jakościowej u odbiorcy, a potwierdzonymi po rozpatrzeniu reklamacji przez dostawcę, a 2% jeżeli dostawca przedmiot dostawy naprawił lub wymienił,
  4)
3% wartości dostawy, jeżeli zgodnie z warunkami umowy lub normami przedmiot dostawy powinien być dostarczony w opakowaniu dostawcy, dostawca zaś wysłał go bez opakowania lub nieodpowiednio opakowany (§ 27),
  5)
0,5% wartości obuwia, galanterii lub artykułów futrzarskich, postawionych przez odbiorcę do dyspozycji dostawcy, za każdy dzień zwłoki w zadysponowaniu towarem (§ 61),
  6)
0,05% wartości przedmiotu dostawy dostarczonego z opóźnieniem - za każdy dzień zwłoki (§ 15)
  7)
0,2% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad towaru (§ 48) lub zwłoki w przeklasyfikowaniu towaru do niższej jakości i obniżeniu ceny (§ 49).
2.
Odbiorca obowiązany jest zapłacić dostawcy karę w wysokości:
  1)
5% wartości dostawy w razie odstąpienia od umowy przez dostawcę z winy odbiorcy,
  2)
0,05% wartości dostawy obuwia, galanterii lub artykułów futrzarskich za każdy dzień zwłoki w razie opóźnienia odbioru w przypadkach, gdy odbiór nastąpić miał ze składu dostawcy albo gdy opóźnienie wysyłki nastąpiło z winy odbiorcy,
  3)
3% wartości przedmiotu dostawy wprowadzonego do obrotu przez odbiorcę pomimo odmowy zapłaty, a niezależnie od tego obowiązku zapłata kary za zwłokę,
  4)
50% wartości opakowania za każdy miesiąc opóźnienia zwrotu opakowania wypożyczonego, w wysokości jednakże nie wyższej niż 6-ciokrotna wartość tego opakowania.
§  68.
W razie gdy jedna ze stron nie wykonała dostawy umownej w terminie i nie zawiadomiła drugiej strony, że dostawy nie wykona w ogóle, druga strona ma prawo pobrać oprócz kary za niewykonanie dostawy także kary za zwłokę, liczone do końca kwartału, w którym miała być wykonana dostawa, chyba że strony uzgodnią, że zaległa dostawa zostanie wykonana w dodatkowym terminie. W takim wypadku kary liczy się tylko za zwłokę aż do terminu wykonania dostawy.
§  69.
Zastrzeżenie w umowie kar w wysokości niższej niż przewidziana w §§ 66 i 67 dopuszczalne jest tylko za zgodą ministrów, którym podlegają obie strony.
§  70.
1.
Dostawca lub odbiorca nie mają obowiązku dochodzenia kar i wynagrodzenia rzeczywistych szkód, jeżeli ich wysokość z tytułu jednej dostawy nie przekracza 1.000 złotych. W innych przypadkach zaniechanie dochodzenia kary lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody w całości lub w części dopuszczalne jest tylko na podstawie umotywowanej i wydanej na piśmie decyzji jednostki nadrzędnej.
2.
Ogólna wysokość kar za samo opóźnienie wysyłki lub odbioru nie może przekraczać 5% wartości dostawy.
§  71.
Jeżeli strona wezwana do zapłaty kar nie zapłaciła ich w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty i nie udzieliła żadnych wyjaśnień albo odmówiła zapłaty z przyczyn jawnie bezzasadnych, druga strona może domagać się zapłaty kary w wysokości 50% wyższej niż przewidziana w paragrafach poprzednich. Nie dotyczy to jednak odsetek należnych za zwłokę w zapłacie sumy pieniężnej.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021