Zwolnienia z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

Dz.U.87.7.38
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 1987 r.
w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.
Na podstawie art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 44, Nr 39, poz. 192 i Nr 47, poz. 226) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, których organem założycielskim jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, zwanych dalej "przedsiębiorstwami".
§  2.
1. Zwalnia się z wpłat odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do budżetu centralnego przedsiębiorstwa określone w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
2. 1 Zwalnia się przedsiębiorstwa z wpłat odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych jako wyposażenie stanowiska pracy osobom wykonującym pracę nakładczą na rzecz tych przedsiębiorstw.
3. 2 W przedsiębiorstwach korzystających ze zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się ulg amortyzacyjnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zmniejszenia procentu odpisów amortyzacyjnych oraz warunków korzystania przez przedsiębiorstwa państwowe z ulg we wpłatach tych odpisów (Dz. U. Nr 29, poz. 143).
§  3. 3 (skreślony).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do rozliczeń odpisów amortyzacyjnych począwszy od dnia 1 stycznia 1987 r., a w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i w państwowych gospodarstwach rolnych – począwszy od dnia 1 lipca 1986 r.
ZAŁĄCZNIK  4

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW ZWOLNIONYCH Z WPŁAT ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH DO BUDŻETU CENTRALNEGO

A. Przedsiębiorstwa zaliczone do następujących gałęzi (branż):
Lp. Wyszczególnienie Symbol gałęzi lub branży według Klasyfikacji gospodarki narodowej
1 2 3
1 Przemysł gazowniczy i naftowy 022, 023
2 Przemysł energetyczny 03
3 Przemysł maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 078
4 Przemysł płyt i sklejek 172
5 Przemysł celulozowo-papierniczy 181, 182
6 Przemysł mięsny, młynarski i makaronowy, piekarski, cukrowniczy, ziemniaczany, owocowo-warzywny, olejarski, chłodniczy, paszowy, utylizacyjny 231, 241, 242, 243, 245, 246, 249, 256, 261, 262
6a Przemysł poligraficzny 271
7 Przemysł muzyczny i fonograficzny 281
8 Budownictwo ogólne 31
9 Jednostki obsługi sprzętowej i transportowej budownictwa i rolnictwa 381, 512, 571
10 Żegluga morska i śródlądowa 521, 531
10a Wydawnictwa i prasa 661
11 Wytwórnie filmów i zespoły realizatorów filmowych oraz jednostki dystrybucji filmów i kina 662, 845

B. Przedsiębiorstwa będące inwestorami przedsięwzięć objętych rządowymi programami:

1) działań na rzecz podniesienia efektywności wykorzystania zasobów materiałów i paliwowo-energetycznych na lata 1986–1990,

2) przedsięwzięć stymulujących zmiany strukturalne,

3) rozwoju ciągników,

4) modernizacji przemysłu pestycydów przez podjęcie produkcji nowoczesnych koncentratów.

C. Przedsiębiorstwa:

1) przemysłu węgla kamiennego i brunatnego (gwarectwa węglowe ze wszystkimi zakładami wchodzącymi w ich skład),

2) podległe Ministrom: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nadzorowane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,

3) przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim i Zakłady Budownictwa Kolejowego w Łodzi,

4) przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej i Zakłady Naprawcze Samochodów nadzorowane przez Ministra Komunikacji oraz przedsiębiorstwa branżowego transportu handlu wewnętrznego nadzorowane przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług, a także przedsiębiorstwa transportu samochodowego łączności nadzorowane przez Ministra Łączności,

5) państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i państwowe gospodarstwa rolne,

6) gospodarki leśnej: Lasy Państwowe i przedsiębiorstwa produkcji leśnej "Las",

7) morskie i rzeczne stocznie produkcyjne i remontowe,

8) przedsiębiorstwa rybołówstwa morskiego i śródlądowego,

9) podejmujące inwestycje poprawiające warunki pracy w zakładach o szczególnym zagrożeniu określone przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych,

10) w których udział eksportu w cenach transakcyjnych w wartości sprzedaży produkcji, robót i usług w cenach realizacji wynosi ponad 50%,

11) wspólne z krajami RWPG,

12) skupu i przetwórstwa surowców wtórnych,

13) gospodarki turystycznej,

14) przedsiębiorstwa i wyodrębnione ośrodki elektronicznej techniki obliczeniowej,

15) Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych oraz Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa",

16) Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni,

17) Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego w Żywcu,

17a) państwowe przedsiębiorstwa "Dom Książki", Powszechna Księgarnia Wysyłkowa w Warszawie i "Składnica Księgarska" w Warszawie,

17b) Centrala Handlowa Przemysłu Muzycznego w Warszawie,

17c) Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej i przedsiębiorstwa państwowe, dla których organem założycielskim jest Minister Przemysłu, jeżeli zawarły z nią umowę dostawy elementów kooperacyjnych do produkcji samochodu XI/79,

17d) zakłady remontowe maszyn i urządzeń przemysłu poligraficznego,

18) Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe,

19) Sztuka Polska oraz Pracownie Sztuk Plastycznych,

20) Pracownie Konserwacji Zabytków,

21) Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych we Wrocławiu,

22) przedsiębiorstwo państwowe Polskie Linie Lotnicze "Lot",

23) Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych.

24) przedsiębiorstwa realizujące w systemie pracy nakładczej produkcję, której udział w wartości sprzedaży ogółem, obliczonej w cenach realizacji, wynosi co najmniej 50%.

1 § 2 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 marca 1988 r. (Dz.U.88.10.75) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.
2 § 2 ust. 3 zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 marca 1988 r. (Dz.U.88.10.75) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.
3 § 3 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 1988 r. (Dz.U.88.34.256) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 1988 r.
4 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 marca 1988 r. (Dz.U.88.10.75) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 lipca 1988 r. (Dz.U.88.27.190) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 sierpnia 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 1988 r. (Dz.U.88.34.256) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 1988 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1987.7.38

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zwolnienia z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.
Data aktu: 16/02/1987
Data ogłoszenia: 28/02/1987
Data wejścia w życie: 01/07/1986, 28/02/1987, 01/01/1987