Szczegółowe zasady tworzenia, wykorzystania i zarządzania Państwowym Funduszem Młodzieży.

Dz.U.87.4.25
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lutego 1987 r.
w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, wykorzystania i zarządzania Państwowym Funduszem Młodzieży.
Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 1986 r. o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju (Dz. U. Nr 21, poz. 108) zarządza się, co następuje:
§  1. Państwowy Fundusz Młodzieży składa się z Centralnego Funduszu Młodzieży, zwanego dalej "funduszem centralnym", i wojewódzkich funduszy młodzieży, zwanych dalej "funduszami wojewódzkimi".
§  2. Dochodami funduszu centralnego są:
1) 1 środki wypracowane i przekazane przez organizacje młodzieżowe,
2) dotacje z budżetu centralnego,
3) dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób fizycznych i prawnych oraz środki przekazywane przez fundacje,
4) wpływy z imprez celowych organizowanych na rzecz funduszu centralnego,
5) spłaty pożyczek wraz z odsetkami, udzielanych ze środków funduszu centralnego,
6) 2 (skreślony).
§  3. Dochodami funduszu wojewódzkiego są:
1) 3 środki wypracowane i przekazane przez organizacje młodzieżowe,
2) 4 (skreślony),
3) 5 (skreślony),
4) środki przekazywane z funduszu centralnego,
5) dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób fizycznych i prawnych oraz środki przekazywane przez fundacje,
6) wpływy z imprez celowych organizowanych na rzecz funduszu wojewódzkiego,
7) spłaty pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych ze środków funduszu wojewódzkiego,
8) 6 (skreślony).
§  4. Środki funduszu centralnego przeznacza się na wspieranie:
1) czynów społecznych o charakterze ogólnokrajowym, podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży,
2) funduszy wojewódzkich,
3) przedsięwzięć gospodarczych o charakterze ogólnokrajowym, podejmowanych przez młodzież,
4) inicjatyw o charakterze ogólnokrajowym, podejmowanych przez młodzież w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
5) inicjatyw o charakterze ogólnokrajowym, związanych z rozwojem bazy kulturalnej, sportowej i turystycznej,
6) inicjatyw młodych pracowników w zakresie postępu naukowo-technicznego i wdrożeń,
7) inicjatyw młodzieży na rzecz ochrony środowiska i zachowania jego wartości,
8) działań sprzyjających rozwojowi młodzieży szczególnie uzdolnionej lub posiadającej wysokie kwalifikacje zawodowe, zwłaszcza przez finansowanie stypendiów, staży i praktyk, w tym także zagranicznych,
9) działalności młodzieży w zakresie międzynarodowej wymiany turystyczno-wypoczynkowej i kulturalnej,
10) młodzieżowych inicjatyw pokojowych i rozbrojeniowych,
11) rozwoju kontaktów międzynarodowych młodzieży w celu realizacji idei wychowania w duchu internacjonalizmu,
12) działalności wydawniczej dla dzieci i młodzieży,
13) działalności młodzieżowych placówek kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz działalności kulturalno-rozrywkowej, sportowej i turystycznej na rzecz dzieci i młodzieży,
14) 7 innych inicjatyw niż wymienione w pkt 1-13 podejmowanych przez młodzież.
§  5. Środki funduszu wojewódzkiego przeznacza się na wspieranie:
1) czynów społecznych o charakterze lokalnym, podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży,
2) przedsięwzięć gospodarczych o charakterze lokalnym, podejmowanych przez młodzież,
3) rozwoju działalności gospodarczej organizacji młodzieżowych,
4) inicjatyw o charakterze lokalnym, podejmowanych przez młodzież w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
5) działalności wydawniczej dla dzieci i młodzieży,
6) działalności młodzieżowych placówek kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz działalności kulturalno-rozrywkowej, sportowej i turystycznej na rzecz dzieci i młodzieży,
7) przedsięwzięć o charakterze lokalnym, związanych z rozwojem młodzieżowej bazy kulturalnej, sportowej i turystyczno-wypoczynkowej,
8) przedsięwzięć związanych z rozwojem młodzieżowego ruchu wynalazczego, w tym w szczególności w zakresie mikroelektroniki i mikroinformatyki,
9) przedsięwzięć związanych z podnoszeniem wiedzy młodzieży,
10) pomocy dla sierot i wychowanków domów dziecka oraz młodzieży dotkniętej inwalidztwem i niepełnosprawnej,
11) pomocy dla rodziców i opiekunów młodzieży, udzielanej w przypadkach określonych w odrębnych przepisach,
12) 8 działalności młodzieży w zakresie międzynarodowej wymiany turystyczno-wypoczynkowej i kulturalnej,
13) 9 pomocy dla młodzieży szczególnie uzdolnionej lub posiadającej wysokie kwalifikacje zawodowe,
14) 10 działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej wśród młodzieży ze środowisk zagrożonych społecznie.
§  6. 11  
1. Pomoc ze środków funduszy, o których mowa w § 4 i 5, jest udzielana:
1) na cele wymienione w § 4 pkt 3 i w § 5 pkt 2 i 3 - w drodze pożyczek,
2) na cele wymienione w § 4 pkt 4-6 i 12 oraz w § 5 pkt 4, 5, 7 i 8 - w drodze pożyczek lub dotacji,
3) na cele wymienione w § 4 pkt 8 i w § 5 pkt 13 - w drodze fundowania stypendiów, finansowania staży i praktyk oraz pożyczek,
4) na cele wymienione w pozostałych przypadkach - w drodze dotacji.
2. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mogą być w przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych częściowo lub całkowicie umarzane.
§  7.
1. 12 Szczególnie uzdolnionym poznawczo, technicznie lub artystycznie uczniom, studentom i młodym pracownikom może być przyznana pomoc w formie:
1) stypendium na okres do roku, wypłacanego miesięcznie do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej ustalanego na podstawie opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny przeciętnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach gospodarki uspołecznionej za rok ubiegły,
2) sfinansowania kosztów organizacji lub pobytu na stażu albo na praktyce, w tym także na stażu lub praktyce zagranicznej, do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, o którym mowa w pkt 1, w ciągu roku.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być przyznana niezależnie od innych form pomocy udzielanej na podstawie odrębnych przepisów.
3. 13 Szczegółowy tryb załatwiania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 1, określa regulamin ustalony przez Ministra­Szefa Urzędu Rady Ministrów, po zaopiniowaniu przez Radę Funduszu.
§  8.
1. Gospodarka finansowa funduszy, o których mowa w § 1, jest prowadzona na podstawie planów finansowych. Plany finansowe funduszy, obejmujące wszystkie źródła przychodów i rodzaje rozchodów, łącznie ze stanem środków obrotowych na początek i koniec roku, opracowuje się na okres roku kalendarzowego odpowiednio do zasad określonych w przepisach dotyczących opracowywania projektu budżetu centralnego i projektów budżetów terenowych.
2. 14 Zbiorczy projekt planu przychodów i rozchodów Państwowego Funduszu Młodzieży oraz projekt planu przychodów i rozchodów funduszu centralnego, jak również sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie przychodów i rozchodów tych funduszy opracowuje Minister­Szef Urzędu Rady Ministrów.
3. Projekty planów przychodów i rozchodów funduszy wojewódzkich, jak również sprawozdania z wykonania zadań w zakresie przychodów i rozchodów tych funduszy opracowują wojewodowie.
§  9.
1. 15 Środkami funduszu centralnego dysponuje Minister­Szef Urzędu Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.
2. 16 Radę Funduszu powołuje Minister­Szef Urzędu Rady Ministrów w porozumieniu z organizacjami młodzieżowymi.
3. Środkami funduszy wojewódzkich dysponują wojewodowie po zasięgnięciu opinii rady funduszu wojewódzkiego.
4. 17 Rady funduszu wojewódzkiego powołują wojewodowie w porozumieniu z socjalistycznymi związkami młodzieży.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1990 r. (Dz.U.90.28.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 1990 r.
2 § 2 pkt 6 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
3 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1990 r. (Dz.U.90.28.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 1990 r.
4 § 3 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1990 r. (Dz.U.90.28.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 1990 r.
5 § 3 pkt 3 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1990 r. (Dz.U.90.28.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 1990 r.
6 § 3 pkt 8 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
7 § 4 pkt 14 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
8 § 5 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
9 § 5 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
10 § 5 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
11 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
12 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
13 § 7 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1990 r. (Dz.U.90.28.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 1990 r.

14 § 8 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1990 r. (Dz.U.90.28.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 1990 r.

15 § 9 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1990 r. (Dz.U.90.28.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 1990 r.

16 § 9 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1990 r. (Dz.U.90.28.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 1990 r.

17 § 9 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1990 r. (Dz.U.90.28.168) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 1990 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020