Zasady postępowania rejestrowego oraz prowadzenia rejestru instytucji filmowych.

Dz.U.87.38.217
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 9 grudnia 1987 r.
w sprawie zasad postępowania rejestrowego oraz prowadzenia rejestru instytucji filmowych. *
Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127) zarządza się, co następuje:
§  1. Rejestr instytucji filmowych, zwany dalej "rejestrem", prowadzi Przewodniczący Komitetu Kinematografii dla instytucji filmowych, objętych przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127).
§  2. Dla każdej instytucji filmowej prowadzi się oddzielną księgę rejestrową.
§  3.
1. Księga rejestrowa składa się z następujących działów:
1) działu pierwszego "Oznaczenie instytucji filmowej" - do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
a) numer kolejny wpisu,
b) pełną i skróconą nazwę instytucji filmowej oraz oznaczenie jej siedziby,
c) przedmiot działalności instytucji filmowej,
d) oznaczenie aktu o utworzeniu instytucji filmowej,
e) cyfrowy identyfikator instytucji filmowej nadany w systemie informacji statystycznej oraz uwagi,
2) działu drugiego "Organizacja instytucji filmowej" - do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
a) numer kolejny wpisu,
b) wzmiankę o zatwierdzeniu statutu instytucji filmowej,
c) imię i nazwisko dyrektora instytucji filmowej oraz imiona i nazwiska zastępców dyrektora,
d) imiona i nazwiska pełnomocników instytucji filmowej uprawomocnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji filmowej oraz zakres ich upoważnień,
e) imiona i nazwiska członków prezydium rady pracowniczej,
f) nazwy oraz określenie siedziby zakładów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji filmowej, które sporządzają bilans, i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej,
g) uwagi,
3) działu trzeciego "Mienie instytucji filmowej" - do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
a) numer kolejny wpisu,
b) wzmiankę o złożenie do rejestru bilansu instytucji filmowej za ostatni rok,
c) wzmiankę o obciążeniu środków trwałych instytucji filmowej ograniczonymi prawami rzeczowymi,
d) uwagi,
4) działu czwartego "Połączenie, podział i likwidacja instytucji filmowej" - do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
a) numer kolejny wpisu,
b) wzmianki dotyczące połączenia, podziału lub likwidacji instytucji filmowej,
c) imię i nazwisko likwidatora,
d) uwagi,
2. Wpisowi podlegają również zmiany i uzupełnienia danych ujawnionych w rejestrze.
§  4. Każdy wpis do księgi rejestrowej oznacza się numerem wynikającym z kolejności wpisów oraz zaopatruje w datę dokonania wpisu i podpis pełnomocnika Przewodniczącego Komitetu Kinematografii.
§  5. Księga rejestrowa nie może być wynoszona poza miejsce jej przechowywania.
§  6. Niezależnie od księgi rejestrowej dla każdej instytucji filmowej prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru.
§  7.
1. Przewodniczący Komitetu Kinematografii może w treści wpisu powołać się na dokument złożony do akt rejestrowych. Powołane dokumenty uważa się wówczas za objęte treścią wpisu.
2. Numer kolejny wpisu w księdze rejestrowej odnotowuje się na dokumentach stanowiących podstawę wpisu.
§  8. Wpis do rejestru dokonywany jest na podstawie postanowienia Przewodniczącego Komitetu Kinematografii, określającego dosłowną treść wpisu oraz rubrykę księgi rejestrowej, w której wpis ma być dokonany.
§  9. Dyrektor instytucji filmowej obowiązany jest do zawiadomienia Przewodniczącego Komitetu Kinematografii o okolicznościach uzasadniających zmianę treści wpisu w terminie 15 dni od powołania tych okoliczności.
§  10. Przepisy dotyczące wpisu do rejestru stosuje się odpowiednio do wykreślenia wpisu.
§  11.
1. Rejestr jest udostępniany do wglądu każdemu, kto wykaże w tym interes prawny. Przewodniczący Komitetu Kinematografii może jednak zarządzić odmowę wglądu do rejestru lub do określonych wpisów, jeżeli wymaga tego ochrona tajemnicy państwowej.
2. Rejestr może być udostępniony do wglądu tylko pod nadzorem osoby upoważnionej przez Przewodniczącego Komitetu Kinematografii.
§  12. Zaświadczenia, odpisy i wyciągi z rejestru są wydawane na pisemne żądanie organów instytucji filmowej.
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 kwietnia 2002 r. nin. rozporządzenie traci moc w części sprzecznej z ustawą z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz.U.87.22.127), w brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.02.25.253) - zob. art. 77 tej ustawy.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020