Fundusz Zmian Strukturalnych w Przemyśle.

Dz.U.87.33.182
USTAWA
z dnia 23 października 1987 r.
o Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle.
Art.  1.

Tworzy się Fundusz Zmian Strukturalnych w Przemyśle, zwany dalej "Funduszem".

Art.  2.
1. Do zadań Funduszu należy wspomaganie finansowe - zgodnie z kierunkami polityki restrukturyzacyjnej państwa - przedsięwzięć wdrożeniowych i modernizacyjnych w przemyśle, polegających w szczególności na:
1) wdrażaniu do produkcji nowoczesnych wyrobów i technologii odpowiadających światowym standardom,
2) uruchamianiu i rozwoju produkcji wyrobów i technologii energo- i materiałooszczędnych,
3) zwiększaniu lub uruchamianiu opłacalnego eksportu wyrobów przetworzonych,
4) regeneracji części i zagospodarowaniu surowców wtórnych,
5) zakupie licencji i wyników prac badawczych,
6) unowocześnianiu urządzeń dla poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) 1 zwiększeniu i rozwoju produkcji surowców, materiałów i wyrobów dla budownictwa.
2. 2 Ze środków Funduszu mogą być wspomagane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, jeśli udział robót budowlano-montażowych w ogólnych nakładach na ich realizację nie przekracza 30%, oraz przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, jeśli udział ten nie przekracza 50%.
Art.  3.
1. Dochodami Funduszu są:
1) dobrowolne wpłaty przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych z zysku do podziału funduszu rozwoju i funduszu postępu techniczno-ekonomicznego,
2) wpłaty części odpisów amortyzacyjnych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych,
3) część środków Centralnego Funduszu Wspomagania Wdrożeń w wysokości określonej w odrębnych przepisach,
4) dotacje z budżetu centralnego,
5) wpłaty jednostek gospodarki uspołecznionej z tytułu:
a) sprzedaży wyrobów (usług) objętych zakazem produkcji, zakazem stosowania przy ich produkcji technologii wytwarzania nadmiernie energochłonnych i materiałochłonnych oraz zakazem stosowania niektórych materiałów do produkcji i świadczenia usług - dokonywane na podstawie odrębnych przepisów,
b) przekroczenia państwowych normatywów zużycia paliw, energii, surowców i materiałów - dokonywane na podstawie odrębnych przepisów,
c) przekroczenia limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych - w wysokości ustalonych opłat dodatkowych,
6) kary nakładane za nieprzestrzeganie przez jednostki gospodarki uspołecznionej przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej,
7) wpływy z narzutu do cen sprzedaży opon trakcyjnych, pobieranego od jednostek gospodarki uspołecznionej, które nie odsprzedają opon nadających się do bieżnikowania,
8) wpłaty jednostek gospodarczych z tytułu niezagospodarowania oraz nieprawidłowej gospodarki surowcami wtórnymi,
9) wpłaty części odpisów amortyzacyjnych państwowych przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, energetyki i gazownictwa oraz całości amortyzacji maszyn górniczych objętych scentralizowaną gospodarką, podlegających odprowadzeniu na scentralizowane fundusze stosownie do przepisów o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych,
10) wpływy z nadwyżki środków uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych - ponad sumę długów - likwidowanych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, dla których organem założycielskim jest Minister Przemysłu,
11) dochody z tytułu udziału Funduszu w spółkach, przedsiębiorstwach mieszanych i przedsiębiorstwach wspólnych,
12) inne wpłaty, środki z innych funduszów i rachunków scentralizowanych oraz darowizny.
2. Wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązujących po 1990 r. będzie określana w narodowych planach społeczno-gospodarczych.
Art.  4.
1. Fundusz dysponuje rachunkiem środków dewizowych.
2. Na rachunku środków dewizowych są gromadzone:
a) środki wydzielone na ten cel w centralnych planach rocznych w relacji do wpływów dewizowych z opłacalnego eksportu wyrobów i usług przemysłowych w wysokości nie większej niż 10%,
b) środki nabyte w ramach przetargów walutowych,
c) środki z zaciąganych kredytów i pożyczek,
d) inne wpływy.
3. Środki dewizowe są gromadzone na rachunku w podziale na środki wolnodewizowe, środki obrotów clearingowych oraz środki rublowe.
Art.  5.

Fundusz może zwiększać swoje środki w drodze emisji obligacji oraz zaciągania kredytów i pożyczek.

Art.  6.

Fundusz może przeznaczać posiadane środki na:

1) udzielanie pożyczek wspierających politykę restrukturyzacyjną państwa i inicjatywy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw,
2) przyznawanie dotacji bezzwrotnych, szczególnie w przypadku przedsięwzięć energo- i materiałooszczędnych, z których efekty uzyskują głównie użytkownicy wyrobów,
3) wnoszenie udziałów do spółek,
4) pierwsze wyposażenie nowo tworzonych przedsiębiorstw, nowych działów lub wydziałów w istniejących przedsiębiorstwach oraz nowoczesnych systemów organizacyjnych,
5) nabywanie obligacji i akcji przedsiębiorstw, jeśli ich emisja jest związana z finansowaniem zmian strukturalnych w przemyśle.
Art.  7.

Fundusz posiada osobowość prawną.

Art.  8.

Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd.

Art.  9.
1. 3 Rada Nadzorcza liczy 12 osób.
2. 4 W skład Rady Nadzorczej wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i członkowie, powoływani i odwoływani przez Ministra Przemysłu, w tym po jednym przedstawicielu: Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ministra Rynku Wewnętrznego oraz Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
3. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów działalności Funduszu,
2) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie udzielania pożyczek i wniosków o wniesienie udziałów do spółek ze środków Funduszu, których wartość przekracza 1 mld zł, oraz wniosków Zarządu o przyznanie dotacji, których wartość przekracza 100 mln zł,
3) ustalanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu,
4) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach emisji obligacji oraz zaciągania kredytów i pożyczek przez Fundusz,
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz pracowników Biura Funduszu,
6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i bilansów Funduszu,
7) kontrola działalności Zarządu i Biura Funduszu,
8) składanie Ministrowi Przemysłu rocznych sprawozdań z działalności Funduszu.
4. Minister Przemysłu ustala dla członków Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie.
Art.  10.
1. Zarząd Funduszu stanowią Prezes i jego zastępcy powoływani i odwoływani przez Ministra Przemysłu, na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Do zadań Zarządu należy:
1) opracowywanie planów działalności, z uwzględnieniem celów gospodarczych,
2) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Funduszu,
3) gospodarowanie środkami Funduszu, a w szczególności udzielanie pożyczek i dotacji, wnoszenie udziałów, zakup akcji i obligacji, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej,
4) kontrolowanie wykorzystania pożyczek i dotacji przyznawanych ze środków Funduszu,
5) opracowywanie analiz i prognoz zmian strukturalnych w gospodarce,
6) składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności,
7) zatrudnianie pracowników Biura Funduszu i ustalanie warunków ich pracy i płac.
3. Zarząd udostępnia na żądanie Rady Nadzorczej wszelkie dokumenty i materiały dotyczące działalności Funduszu.
4. Biuro Funduszu sprawuje techniczno-organizacyjną obsługę Rady Nadzorczej i Zarządu Funduszu.
Art.  11.
1. Prezes Zarządu reprezentuje Fundusz na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu są upoważnieni:
1) Prezes Zarządu – samodzielnie,
2) dwie osoby działające łącznie spośród:
a) pozostałych członków Zarządu,
b) pełnomocników, powołanych przez Prezesa Zarządu, działających w granicach ich umocowania.
Art.  12.
1. Fundusz tworzy fundusz statutowy i fundusz rezerwowy oraz fundusze specjalne, jeśli przewidują je odrębne przepisy.
2. Na fundusz statutowy składają się w szczególności wartości netto środków trwałych, wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne zgromadzone z dochodów, o których mowa w art. 3.
3. Fundusz rezerwowy tworzy się z części zysku pochodzącego z operacji finansowych, udziałów, akcji i zakupionych obligacji.
4. Koszty działalności Funduszu pokrywane są z dochodów uzyskiwanych z oprocentowania pożyczek, z dochodów od wniesienia udziałów i z zysku z przedsięwzięć finansowanych przez Fundusz.
5. Roczny bilans Funduszu podlega weryfikacji przez izbę skarbową wskazaną przez Ministra Finansów.
6. Dochody z działalności Funduszu zwalnia się z podatku dochodowego.
Art.  13.

Szczegółowe zasady i tryb działania organów Funduszu oraz zasady jego gospodarki finansowej określa statut Funduszu, nadany przez Ministra Przemysłu w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Art.  14.

Minister Przemysłu składa Radzie Ministrów corocznie informację o działalności Funduszu.

Art.  15.

W razie nieterminowego dokonywania przez jednostki gospodarki uspołecznionej należnych od nich wpłat na dochody Funduszu, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 5–10, jednostki te są obowiązane do uiszczania odsetek za zwłokę, w wysokości odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

Art.  16.
1. W 1988 r. na dochody Funduszu przeznacza się wpłaty odpisów amortyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych, w części podlegającej odprowadzeniu do budżetu centralnego, o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 44, Nr 39, poz. 192 i Nr 47, poz. 226 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181).
2. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia ustali procent odpisów amortyzacyjnych podlegających wpłacie na dochody Funduszu przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe w latach 1989 i 1990, z tym że nie może on być wyższy niż 25% całości tych odpisów.
Art.  17.

Przez użyte w ustawie określenie "państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe" rozumie się przedsiębiorstwa państwowe rozliczające się z budżetem centralnym, zaliczone do działu "Przemysł" w klasyfikacji gospodarki narodowej.

Art.  18.
1. Dochody funduszów celowych, utworzonych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 97 pkt 1 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 296, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181), z tytułów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5–8 niniejszej ustawy, stają się dochodami Funduszu.
2. Prezes Rady Ministrów ustali wykaz funduszów celowych, o których mowa w ust. 1, oraz innych funduszów i rachunków scentralizowanych, które stają się dochodami Funduszu.
3. Pozostałości środków funduszów i rachunków, o których mowa w ust. 2, a także scentralizowanych funduszów rozwoju, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10, oraz ich zobowiązania i wierzytelności podlegają przekazaniu na rachunek Funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 1987 r.
Art.  19.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.

1 Art. 2 ust. 1 pkt 7 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. o Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego (Dz.U.88.24.168) z dniem 20 lipca 1988 r.
2 Art. 2 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. o Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego (Dz.U.88.24.168) z dniem 20 lipca 1988 r.
3 Art. 9 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. o Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego (Dz.U.88.24.168) z dniem 20 lipca 1988 r.
4 Art. 9 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. o Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego (Dz.U.88.24.168) z dniem 20 lipca 1988 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020